Delårsrapport 1 januari – 30 mars 2015

Copperstone Resources AB
Periodisk information/Kvartalsrapport

Delårsrapport 1 januari – 30 mars 2015


 -- Nettoomsättningen under perioden uppgick till 36 (33) KSEK, 

 -- Periodens resultat före skatt för första kvartalet uppgick till -3265 (-3
   111) KSEK. Resultat efter skatt per aktie var -0,08 SEK

 -- Kassaflödet under perioden var -568 (-2 777) KSEK Vid periodens utgång
   fanns 1 110 (6534) KSEK i likvida medel.

 -- Balansomslutningen vid periodens slut var 29 940 (33 132) KSEK.

 -- Aktiverade kostnader för prospektering var vid periodens slut 3 376 (12
   335) KSEK, 8 959 skrevs ner under 2014.

 -- Bolaget redovisade resultatet av den extra bolagstämman där bolagsordningen
   ändrades enligt styrelsens förslag: att Bolagets firma är Copperstone
   Resources AB (publ); att styrelsen ska ha sitt säte i Stockholms kommun i
   Stockholms län; att aktiekapitalet ska vara lägst 3 874 746,60 kronor och
   högst 15 498 986,40 kronor; att antalet aktier får vara lägst 38 747 466
   och högst 154 989 864, samt att högst 80 000 aktier av serie A samt 154 909
   864 aktier av serie B får utges.

 -- Bolaget genomförde en nyemission där utfallet var en teckning om 75 %
   vilket motsvarar en ett emissionsbelopp om 11 MSEK före emissionskostnader.

 -- Intressebolaget Nordic Iron Ore rapporterade under perioden resultat av
   genomförda anrikningsförsök som visar på möjligheten att framställa en
   produkt med c:a 70 % järninnehållCopperstone Resources AB (publ) är ett gruvutvecklingsbolag som fokuserar sin
verksamhet främst på Copperstoneprojektet i Skelleftefältet. Detta projekt
omfattar potentiellt en av de största bas- och ädelmetallförekomsterna i
Norden. 

Copperstone Resources har totalt tio undersökningstillstånd om cirka 3 150
hektar, en bearbetningskoncession om 11 hektar och äger drygt 15 % i
intressebolaget Nordic Iron Ore AB samt 50 % i intressebolaget Norrliden Mining
AB. 

G&W Fondkommission är Certified Adviser till Copperstone Resources AB.