Delårsrapport 1 januari – 30 mars 2015

 • Nettoomsättningen under perioden uppgick till 36 (33) KSEK,
 • Periodens resultat före skatt för första kvartalet uppgick till -3265 (-3 111) KSEK. Resultat efter skatt per aktie var -0,08 SEK
 • Kassaflödet under perioden var -568 (-2 777) KSEK Vid periodens utgång fanns 1 110 (6534) KSEK i likvida medel.
 • Balansomslutningen vid periodens slut var 29 940 (33 132) KSEK.
 • Aktiverade kostnader för prospektering var vid periodens slut 3 376 (12 335) KSEK, 8 959 skrevs ner under 2014.
 • Bolaget redovisade resultatet av den extra bolagstämman där bolagsordningen ändrades enligt styrelsens förslag: att Bolagets firma är Copperstone Resources AB (publ); att styrelsen ska ha sitt säte i Stockholms kommun i Stockholms län; att aktiekapitalet ska vara lägst 3 874 746,60 kronor och högst 15 498 986,40 kronor; att antalet aktier får vara lägst 38 747 466 och högst 154 989 864, samt att högst 80 000 aktier av serie A samt 154 909 864 aktier av serie B får utges.
 • Bolaget genomförde en nyemission där utfallet var en teckning om 75 % vilket motsvarar en ett emissionsbelopp om 11 MSEK före emissionskostnader.
 • Intressebolaget Nordic Iron Ore rapporterade under perioden resultat av genomförda anrikningsförsök som visar på möjligheten att framställa en produkt med c:a 70 % järninnehåll

Händelser efter periodens utgång

 • Intressebolaget Nordic Iron Ore presenterade en ny uppskattning av mineraltillgångarna i Blötberget
 • Copperstone Resources AB och Mandalay Resources Corp. har beslutat att inleda processen att avsluta samarbetet kring Norrliden Mining AB, vilket innebär att Copperstone Resources kommer att bli 100 %-ig ägare av Copperstoneprojektet.

Årsstämma och årsredovisning
Årsstämma hålls den 7 maj 2015, klockan 16.00 i Ingenjörsvetenskapsakademiens (IVAs) lokaler på Grev Turegatan 16 i Stockholm.

Årsredovisningen finns tillgänglig på Bolagets hemsida (www.copperstone.se), samt vid Copperstone Resources AB:s huvudkontor på Kungsgatan 62, 753 18 Uppsala. De aktieägare som meddelat att de vill ha tryckt ekonomisk information kommer att tillställas sådan.

Kommande rapportdatum

 • Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2015 och kvartalsrapport 1 april – 30 juni 2015 kommer att avges 20 augusti 2015.
 • Delårsrapport 1 januari – 30 september 2015 och kvartalsrapport 1 juli – 30 september 2015 kommer att avges 26 november 2015.
 • Bokslutskommuniké 2015 och kvartalsrapport 1 oktober – 31 december 2015 kommer att avges 11 februari 2016.

Rapporten i sin helhet bifogas.

Uppsala den 7 maj 2015

Styrelsen

Frågor besvaras av:
Per Storm, Verkställande direktör
Copperstone Resources AB,
Kungsgatan 62, 753 18 Uppsala
Tel: 070 – 594 90 24
Email: per.storm@copperstone.se

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Copperstone Resources Delarsrapport Q1 2015.pdf

Om Copperstone Resources
Copperstone Resources AB (publ) är ett gruvutvecklingsbolag som fokuserar sin verksamhet främst på Copperstoneprojektet i Skelleftefältet. Detta projekt omfattar potentiellt en av de största bas- och ädelmetallförekomsterna i Norden.

Copperstone Resources har totalt tio undersökningstillstånd om cirka 3 150 hektar, en bearbetningskoncession om 11 hektar och äger drygt 15 % i intressebolaget Nordic Iron Ore AB samt 50 % i intressebolaget Norrliden Mining AB.

G&W Fondkommission är Certified Adviser till Copperstone Resources AB.