Delårsrapport 1 januari – 30 september 2015

Copperstone Resources AB
Periodisk information/Kvartalsrapport

Delårsrapport 1 januari – 30 september 2015


 -- Nettoomsättningen under perioden uppgick till 5 (418) KSEK, varav senaste
   kvartalet 0 (272) KSEK.

 -- Periodens resultat före skatt uppgick till -8081 (-8654) KSEK varav tredje
   kvartalet -2182 (-2738). Resultat efter skatt per aktie var -0,10 (-0,24)
   SEK varav för senaste kvartalet -0,03 (-0,08) SEK.

 -- Kassaflödet under perioden var -317 (-8857) KSEK varav tredje kvartalet
   -2011 (-2030) SEK.

 -- Vid periodens utgång fanns 1361 (454) SEK i likvida medel.

 -- Balansomslutningen vid periodens slut var 23955 (27088) KSEK.

 -- Aktiverade kostnader för prospektering var vid periodens slut 3376 (13461)
   KSEK. Under perioden har 0 (408) KSEK aktiverats.

 -- Bolaget har övertagit samtliga aktier i Norrliden Mining AB.

 -- Norrlandsfonden har beviljat Copperstone Resources ett lån på 3000 KSEK.

 -- Bolaget har presenterat en grundläggande beskrivning av
   Copperstoneprojektet.Copperstone Resources AB (publ) är ett gruvutvecklingsbolag som fokuserar sin
verksamhet främst på Copperstoneprojektet i Skelleftefältet. Detta projekt har
en potential att bli en av de största bas- och ädelmetallförekomsterna i
Norden. 

Copperstone Resources har totalt tretton undersökningstillstånd om cirka 11 360
hektar samt två bearbetningskoncessioner och en ansökt bearbetningskoncession
om totalt 82 hektar. 

G&W Fondkommission är Certified Adviser till Copperstone Resources AB.