Delårsrapport 1 januari – 30 september 2016

Copperstone Resources AB
Periodisk information/Kvartalsrapport

Delårsrapport 1 januari – 30 september 2016

Delårsrapport 1 januari – 30 september 2016

 -- Nettoomsättningen under perioden uppgick till 24 (5) KSEK varav för tredje
   kvartalet till 0 (0) KSEK.

 -- Periodens resultat före skatt uppgick till -5015 (-8081) KSEK varav för
   tredje kvartalet -1702 (-2182) KSEK. Resultat efter skatt per aktie var
   -0,04 (-0,10) SEK varav för tredje kvartalet -0,01 (-0,03) KSEK.

 -- Kassaflödet under perioden var -978 (-317) KSEK varav för tredje kvartalet
   -3891 (-2011) KSEK.

 -- Vid periodens utgång fanns 973 (1361) KSEK i likvida medel. 

 -- Balansomslutningen vid periodens slut var 41419 (23955) KSEK. 

 -- Aktiverade kostnader för prospektering var vid periodens slut 27362 (3376)
   KSEK. Under perioden har 4880 (0) KSEK aktiverats och under tredje
   kvartalet har
   2136 (0) KSEK aktiverats. 

 -- Bolaget förvärvade ett utestående lån på 13600 KSEK samt 1971887 aktier i
   Nordic Iron Ore av Inlandsinnovation för totalt 7500 KSEK.

 -- Bolaget tog upp ett lån om 2000 KSEK från ett antal kvalificerade
   investerare.

 -- Bolaget inledde fortsatta fältarbeten på Svartlidenområdet varvid höga
   halter och omfattande mineralisering och kunde bekräftas.Väsentliga händelser efter periodens utgång

 -- Bolaget säkrade en lånefacilitet om 7000 KSEK från kvalificerade
   investerare. Av detta lån har därefter 4060 KSEK kvittats mot nya aktier i
   bolaget.

 -- Bolaget presenterar den underliggande arbetshypotesen kring sommarens
   arbete nämligen att Svartlidenområdet är en potentiell koppar-guld
   porfyrmineralisering.

 -- I samband med detta annonserade Bolaget att ett internationellt expertteam
   anlitats för utvärdering av Svartliden samt planering inför en
   kärnborrningskampanj för geologiska undersökningar mot djupet.

 -- Efter periodens slut presenterade Bolaget goda analysresultat från
   sommarens borrningar vilka förstärkte hypotesen om Svartlidenområdet som en
   möjlig koppar-guld-porfyrmineralisering.

 -- Bolaget erhöll en begäran från Bergsstaten om komplettering av
   koncessionsansökan för Eva K nr 1.Copperstone Resources AB (publ) är ett gruvutvecklingsbolag som fokuserar sin
verksamhet främst på Copperstoneprojektet i Skelleftefältet. Detta projekt har
en potential att bli en av de största bas- och ädelmetallförekomsterna i
Norden. 

Copperstone Resources har totalt åtta undersökningstillstånd om cirka 9260
hektar samt två bearbetningskoncessioner och en ansökt bearbetningskoncession
om totalt 82 hektar. 

G&W Fondkommission är Certified Adviser till Copperstone Resources AB.