Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2016

Copperstone Resources AB
Periodisk information/Kvartalsrapport

Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2016


 -- Nettoomsättningen under perioden uppgick till 24 (36) KSEK. 

 -- Periodens resultat före skatt uppgick till -1234 (-3265) KSEK. Resultat
   efter skatt per aktie var -0,01 (-0,08) SEK.

 -- Kassaflödet under perioden var -311 (-568) KSEK. 

 -- Vid periodens utgång fanns 1640 (1110) KSEK i likvida medel.

 -- Balansomslutningen vid periodens slut var 31122 (29940) KSEK.

 -- Aktiverade kostnader för prospektering var vid periodens slut 24024 (3376)
   KSEK. Under perioden har 1551 (0) KSEK aktiverats.

 -- Den av bolaget initierade handeln i aktier i Nordic Iron Ore på beQuoteds
   inofficiella lista inleddes.Väsentliga händelser efter periodens utgång

 -- Bolaget rapporterade mineraltillgångarna för Granliden och Granliden södra
   (undersökningstillstånden Sandberget 200 och 300).Copperstone Resources AB (publ) är ett gruvutvecklingsbolag som fokuserar sin
verksamhet främst på Copperstoneprojektet i Skelleftefältet. Detta projekt har
en potential att bli en av de största bas- och ädelmetallförekomsterna i
Norden. 

Copperstone Resources har totalt nio undersökningstillstånd om cirka 9265
hektar samt två bearbetningskoncessioner och en ansökt bearbetningskoncession
om totalt 82 hektar. 

G&W Fondkommission är Certified Adviser till Copperstone Resources AB.