Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2016

  • Nettoomsättningen under perioden uppgick till 24 (36) KSEK.
  • Periodens resultat före skatt uppgick till -1234 (-3265) KSEK. Resultat efter skatt per aktie var -0,01 (-0,08) SEK.
  • Kassaflödet under perioden var -311 (-568) KSEK.
  • Vid periodens utgång fanns 1640 (1110) KSEK i likvida medel.
  • Balansomslutningen vid periodens slut var 31122 (29940) KSEK.
  • Aktiverade kostnader för prospektering var vid periodens slut 24024 (3376) KSEK. Under perioden har 1551 (0) KSEK aktiverats.
  • Den av bolaget initierade handeln i aktier i Nordic Iron Ore på beQuoteds inofficiella lista inleddes.

Ett genombrott för utvecklingen av Copperstoneprojektet!
Under våren har det skett ett genombrott för utvecklingen av Copperstoneprojektet. I och med presentationen av mineraltillgångarna för Granlidenområdet (Granliden och Granliden södra) har Bolaget en mineraltillgång med internationell klassificering och nästa fas i utvecklingen av Copperstoneprojektet har inletts. Bolaget har visat sin förmåga att omvandla en identifierad potential till realiserade tillgångar och därigenom har framtidsutsikterna för Bolaget kraftigt förbättrats. Den kursändring Bolaget genomförde under 2015 har varit framgångsrik och resultaten börjar infinna sig. Tillgångs- och kunskapsmässigt har vi aldrig varit så väl rustade, och de mineraltillgångar som vi presenterade i april är jämförbara med vad en annan aktör i Skelleftefältet nyligen visat upp, men till en bråkdel av kostnaden.

Från arbetet med mineraltillgångarna framstår det även som högst sannolikt att detta endast "naggar i kanten" på ett mer omfattande system av mineraliseringar, då de mineraltillgångar vi hittills definierat är ytnära och öppna såväl mot djupet som längs strykningsriktningen. I anslutning till de definierade mineraltillgångarna finns ett flertal mineraliserade borrhål som har för långt inbördes avstånd för att kunna sammanbindas till sammanhållna mineraliseringar. Fortsatta arbeten bidrar till ökad geologisk kunskap och möjliggör expansion av den definierade mineraltillgången på ett kostnadseffektivt sätt. Mineraliseringen tolkas nu som strukturellt kontrollerad och med strykning i sydvästlig-nordöstlig riktning. Mineraliserade borrhål på ett större avstånd från Granliden antyder att det rör sig om relativt omfattande regionala strukturer. Utöver detta finns en betydande potential på djupet av mineraliseringen då nuvarande arbeten för närvarande sträcker sig till cirka 150 meters djup. Som jämförelse kan här nämnas Aitik som bryter på 650 meters djup efter 50 år i produktion – Copperstoneprojektet är med andra ord ett långsiktigt engagemang.

Närmast koncentrerar vi oss på att definiera mineraltillgångar inom Svartlidenområdet samt på att förbereda ansökan för bearbetningskoncession för Granliden. Inom ramen för arbetet med koncessionsansökan kommer vi att genomföra inledande genomförbarhetsstudier för att optimera projektet. Det övergripande målet är otvetydigt: att avsevärt öka mineraltillgångarna.

Vad vi känner i dagsläget är att vi har marknaden med oss. Många spekulerar i ett underskott på koppar om cirka tre år och vi ser kraftigt ökad användning av koppar t ex i personbilar vid en övergång till hybrid- och elbilar. Både koppar- och zinkpriserna ligger idag i paritet med världens högkostnadsgruvor. Priserna är på väg upp och vi kan förvänta oss ytterligare ökade priser. Sammanfattningsvis: vi ser positivt på framtiden, vi vet vart vi är på väg och hur vi skall nå dit.

Per Storm
Verkställande Direktör

Kommande rapportdatum
31 augusti 2016: publicering halvårsrapport och Q2-rapport
24 november 2016: publicering niomånadersrapport och Q3-rapport
19 februari 2017: publicering bokslutskommuniké 2016 och Q4-rapport 2016

Rapporten sin helhet bifogas.

Danderyd 19 maj 2016

Styrelsen

Frågor besvaras av:
Per Storm, Verkställande direktör
Copperstone Resources AB,
Svärdvägen 21, 182 33 Danderyd
Tel: 070 – 594 90 24
Email: per.storm@copperstone.se

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Copperstone Resources Delarsrapport Q1 2016.pdf

Om Copperstone Resources
Copperstone Resources AB (publ) är ett gruvutvecklingsbolag som fokuserar sin verksamhet främst på Copperstoneprojektet i Skelleftefältet. Detta projekt har en potential att bli en av de största bas- och ädelmetallförekomsterna i Norden. Copperstone Resources har totalt nio undersökningstillstånd om cirka 9265 hektar samt två bearbetningskoncessioner och en ansökt bearbetningskoncession om totalt 82 hektar. G&W Fondkommission är Certified Adviser till Copperstone Resources AB.