Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2017

Copperstone Resources AB
Periodisk information/Kvartalsrapport

Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2017


 -- Nettoomsättningen under perioden uppgick till 11 (24) KSEK.

 -- Periodens resultat före skatt uppgick till -2 887 (-1 234) KSEK. Resultat
   efter skatt per aktie var -0,01 (-0,01) SEK.

 -- Kassaflödet under perioden var 10 828 (-311) KSEK. 

 -- Vid periodens utgång fanns 13 557 (1 640) KSEK i likvida medel. 

 -- Balansomslutningen vid periodens slut var 52 171 (31 122) KSEK.

 -- Aktiverade kostnader för prospektering var vid periodens slut 28 523 (24
   024) KSEK. Under perioden har 1 846 (1 551) KSEK aktiverats.

 -- Bolaget presenterade den tekniska rapport som utarbetats av det
   internationella expertteamet som satts samman av Bolaget under hösten 2016.

 -- Bolaget har besvarat en begäran från Bergsstaten om komplettering av
   koncessionsansökan för Eva K nr 1.

 -- Bolaget annonserade fynd av koppar-guld mineralisering av porfyrtyp i den
   pågående borrkampanjens första borrhål på c:a 800 m djup (längs borrhålet)
   på Copperstoneprojektet.

 -- Bolaget tecknade sin andel i Nordic Iron Ores (”NIO”) företrädesemission
   och ökade innehavet till 10.2% av NIO.

 -- Bolaget genomförde en företrädesemission som tecknades till 240 % varvid
   Bolaget tillfördes 23,2 MSEK före emissionskostnader.

 -- Norrlandsfonden beslutade att stödja Bolagets utveckling med ett
   konvertibelt lån om 1 MSEK.Väsentliga händelser efter periodens utgång

 -- Bolaget har inlett kaxborrning på delprojektet Granliden i syfte att
   undersöka eventuella omvandlade system av hydrotermalt ursprung likt de som
   påträffats vid Svartliden/Eva.

 -- Bolaget har presenterat en prospekteringsuppdatering där det bl.a framgår
   att via kemisk analyser från det första borrhålet som konfirmerar
   sporadiska koppar-guld skärningar under 700 m ner mot 800 m samt att i det
   andra borrhålet från c:a 420 till 480 meter identifierades zoner med
   zinkblände och mindre mängd kopparkismineralisering; detaljerade analyser
   och tester av det andra borrhålet pågår.Detta dokument innehåller insiderinformation som Copperstone Resources AB är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR).
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg för
offentliggörande den 16 maj 2017 kl. 07:30 CET. 

För ytterligare information, se www.copperstone.se eller kontakta Per Storm, VD
Copperstone Resources AB, 0705–94 90 24, e-post: per.storm@copperstone.se Copperstone Resources AB (publ) är ett gruvutvecklingsbolag som fokuserar sin
verksamhet främst på Copperstone-projektet i Skelleftefältet. Detta projekt har
en potential att bli en av de största bas- och ädelmetallförekomsterna i
Norden. 

Copperstone Resources har totalt åtta undersökningstillstånd om cirka 9 260
hektar samt två bearbetningskoncessioner och en ansökt bearbetningskoncession
om totalt 82 hektar. 

Den geologiska informationen i detta meddelande har granskats och godkänts av
Bolagets kvalificerade person, Bergsingenjör Thomas Lindholm, GeoVista AB. 

Bolagets aktie (COPP B) är föremål för handel på Nasdaq First North Stockholm
med G&W Fondkommission som Certified Adviser.