Delårsrapport januari – juni 2011

Kopparberg Mineral AB (publ)
Periodisk information/Kvartalsrapport

Delårsrapport januari - juni 2011

Publicerad 2011-08-25                    

                    

 -- Nettoomsättningen för perioden uppgick till 840 (7 325) KSEK, varav senaste
   kvartalet 252 (-) KSEK.
 -- Periodens resultat efter skatt för första halvåret uppgick till -4 080 (-1
   429) KSEK, varav för andra kvartalet -2 546 (-5 286) KSEK. Resultat per
   aktie var -0,78    (-0,76) SEK varav för senaste kvartalet -0,40
   (-1,49) SEK.
 -- Kassaflödet för första halvåret var 16 114 (5 602) KSEK, varav för andra
   kvartalet 19 091 (-5 473) KSEK. Balansomslutningen vid periodens slut var 
   36 594 (25 078) KSEK.
 -- Aktiverade kostnader för prospektering var vid periodens slut 8 329 (5 247)
   KSEK varav 755 (1 413) KSEK aktiverats under årets andra kvartal.
 -- Teckningsoptionsprogrammet TO2B tecknades med 97 % vilket tillförde Bolaget
   21 MSEK före emissionskostnader. Vid periodens utgång fanns 19 531 (6 480)
   KSEK i likvida medel.
 -- Thomas Lundgren avgick som VD den 18 april och Harald Meinhardt tillträdde
   som tillförordnad VD.
 -- Ett omfattande kärnborrningsprogram inleddes i anslutning till Håkansboda
   gamla koppargruva.
 -- Bolaget har ansökt om bearbetningskoncession för Tvistboförekomsten.Händelser efter periodens utgång:

 -- Sommarens borrningskampanj i Håkansboda har avslutats.
 -- Per Storm tillträder som ny verkställande direktör den 1 oktober 2011.Kopparberg Mineral AB är ett mineralprospekteringsbolag. Bolagets långsiktiga
strategiska målsättning är att skapa ett betydande mineralbolag genom
investeringar i prospektering. Kopparberg Mineral har totalt 46
undersökningstillstånd om cirka 30 000 hektar och är en stor ägare i Nordic
Iron Ore AB. 

Frågor besvaras av:

Tf VD Harald Meinhardt, Kopparberg Mineral AB, Tfn: 070 - 299 69 68.


Bolagets verksamhet under andra kvartaletProspektering

Kaxborrning

Under andra kvartalet har 87 hål borrats inom undersökningstillståndet
Ingelshyttan nr 1. Djupmorän- och berggrundsprover har tagits och analysering
av dessa pågår. Borrning inom undersökningstillståndet Högfors nr 100, som
ingår i Ställdalenprojektet, påbörjades. Programmet omfattar 140 hål. Geofysik

Efter att kompletterande mätningar gjorts i Håkansboda, är nu hela området från
de gamla koppargruvorna i norr till sjön Rossvalen i söder undersökt med
magnetiska- och IP-mätningar. Håkansbodaprojektet

Håkansbodaprojektet, som omfattar kopparförekomsterna i Håkansboda och ett
flertal andra närliggande koppar- och bly-silver- mineraliseringar, är ett av
Bolagets högst prioriterade projekt. För att utöka de historiskt beräknade
malmreserverna och mineral-tillgångarna i Håkansbodaförekomsten, samt för att
ge underlag för en kommande ny beräkning och klassificering av
mineral-tillgångarna enligt det kanadensiska systemet NI 43-101, inledde
Bolaget under perioden en kärnborrningskampanj omfattande cirka 3 000
borrmeter. Resultaten av den inledande borrningen beräknas kunna rapporteras
under tredje kvartalet. Tvistboprojektet

Kopparberg Mineral inlämnade den 24 maj en ansökan om bearbetningskoncession
för Tvistbofyndigheten till Bergsstaten. Ansökan omfattar metallerna zink, bly,
koppar, guld, silver samt mangan och volfram. Tvistboförekomsten har
beräknats[1] till 575 Kt med 3,3 % zink, 2,6 % bly och 22 g/t silver. Till
detta kan läggas ett antaget tonnage om 280 Kt. Mineraliseringen är öppen mot
norr och mot djupet. Evaprojektet

Under perioden har Bolaget, efter konsultation med berörd sameby, lämnat en
komplettering till en tidigare gjord ansökan om bearbetningskoncession för
Evaförekomsten i Arvidsjaur kommun. De indikerade mineral-tillgångarna i
Evaförekomsten beräknas till 5,2 Mt med 2,4 % zink, 0,4 % bly, 0,3 % koppar, 40
g/t silver och 1,0 g/t guld. Regionalt prospekteringsbolag i Skelleftefältet

Förberedelser för ett slutligt avtal mellan Gold Ore Resources Ltd. och Bolaget
angående bildandet av ett regionalt prospekteringsbolag med inriktning mot
Skelleftefältet har fortsatt under perioden. Undersökningstillstånd

Bolaget ansöker rutinmässigt om förlängning av alla undersökningstillstånd inom
vilka det bedöms finnas förutsättningar för att genom prospektering lokalisera
brytvärda malmer. Inga nya ansökningar har gjorts och inga undersökningstillstånd har förfallit
under perioden. 

Nordic Iron Ore AB (NIO)

Under perioden har arbetet med ”prefeasibility”-studien fortsatt enligt plan,
och denna beräknas vara klar under tredje kvartalet. Samtidigt har också
arbetet med att beräkna och klassificera mineraltillgångarna enligt det
kanadensiska systemet NI 43-101 fortgått inom projektet Ludvika Gruvor
(Håksberg och Blötberget). Omfattande förberedande arbeten har dessutom gjorts inför den kommande
miljöansökan. Under perioden har cirka 35 konsulter varit engagerade i olika
utredningsarbeten under ledning av Ramböll Sverige AB. Tolkningen av de geofysiska mätningar som genomfördes över Väsmanfältet under
förra kvartalet har inletts, och denna beräknas vara klar under tredje
kvartalet. Ytterligare information om Nordic Iron Ore AB finns på
www.nordicironore.se. 

Övrigt

Den 18 april avgick Thomas Lundgren som verkställande direktör och Harald
Meinhardt tillträdde som tillförordnad VD. 

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Per Storm utsågs den 8 augusti till ny verkställande direktör för Kopparberg
Mineral AB. Han tillträder tjänsten den 1 oktober 2011. Länsstyrelsen har, i ett yttrande till Bergsstaten, avstyrkt utfärdandet av en
bearbetningskoncession för Evaförekomsten. Ställningstagandet grundar sig på
att man anser att en framtida gruvverksamhet skulle verka menligt på
rennäringen i området. För att ändra länsstyrelsens ställningstagande avser
Bolaget i första hand att dels fortsätta diskussionerna med den aktuella
samebyn dels översända ytterligare beslutsmaterial som understryker betydelsen
av en framtida gruvdrift till länsstyrelsen. I andra hand kommer Bolaget att
förbereda en regeringsprövning av ärendet. Evaförekomsten ligger inom
skyddszonen runt Bolagets bearbetningskoncession Svartliden K1. 

Ekonomiskt utfall

Koncernen

Nettoomsättningen för perioden uppgick till 840 (7 325) KSEK, varav senaste
kvartalet 252 (-) KSEK. Resultat efter skatt för första halvåret var -4 080 (-1
429) KSEK, varav för senaste kvartalet -2 546 (-5 286) KSEK. Under andra
kvartalet 2011 tillkom kostnader med 486 KSEK för uppsägning av VD. Resultatet
har även påverkats av koncernens innehav i intressebolaget NIO med -470 (-265)
KSEK, varav senaste kvartalet -278 (-265) KSEK. Under perioden genomfördes inga
investeringar i materiella anläggningstillgångar. Aktiverade kostnader för
prospektering var vid periodens slut 8 329 (5 247) KSEK varav 755 (1 413) KSEK
aktiverats under årets andra kvartal. Kassaflödet för första halvåret var  
16 114 (5 602) KSEK, varav 19 091 (-5 473) KSEK för andra kvartalet. Vid
periodens utgång hade Bolaget 19 531 (6 480) KSEK i likvida medel.
Balansomslutningen vid periodens slut var 36 594 (25 078) KSEK. Moderbolaget

Nettoomsättningen för perioden uppgick till   1 790 (1 015) KSEK, varav
senaste kvartalet 735 (384) KSEK. Resultat före skatt för första halvåret var
-1 970 (-4 804) KSEK, varav för senaste kvartalet -1 337 (-1 801) KSEK. Under
perioden genomfördes inga investeringar i materiella anläggningstillgångar.
Kassaflödet under perioden var 16 114 (5 602) KSEK varav 19 091 (-5 473) KSEK
för andra kvartalet. Balansomslutningen vid periodens slut var  38 249 (22
139) KSEK. Under perioden förföll teckningsoptionen TO2B vilken tecknades med
97 %. Den inbringade 21 040 KSEK före emissionskostnader. De likvida medlen
ökade med 20 181 KSEK efter emissionskostnader. 

Risker och osäkerhetsfaktorer

Prospektering är en högriskverksamhet där endast ett fåtal av de undersökta
projekten leder till utbyggnad av producerande gruvor. Trots att framtida
prospekteringsresultat fortlöpande kommer att utvärderas kan det inte
garanteras att undersökningarna av före-komsterna leder till kommersiell
produktion. 

Det kan inte garanteras att Bolaget kommer att generera tillräckliga medel för
att finansiera den fortsatta verksamheten. Ett misslyckande med att erhålla
ytterligare finansiering vid rätt tidpunkt kan medföra att Bolaget måste skjuta
upp, dra ner på eller avsluta verksamheter. En utförlig beskrivning av koncernens osäkerhetsfaktorer återfinns i
årsredovisningen för 2009/10.  Antal aktier

Antalet utestående aktier var vid periodens slut 6 433 040 stycken. Dessa var
fördelade på  30 500 A-aktier och 6 402 540 B-aktier. Teckningsoption TO2B
förföll 31 mars 2011 och tecknades med 97 %. 2 337 825 antal aktier tecknades
till kursen 9,00 SEK vilket inbringade 21 040 KSEK före emissionskost-nader. 

Kopparberg Mineral AB handlas vid First North

Den 5 maj 2011 flyttade handeln med Bolagets aktier från AktieTorget till
NASDAQ OMX First North. Bytet av marknadsplats är ett led i den utveckling som Bolaget genomgår mot ett
större prospekteringsbolag. Erik Penser Bankaktiebolag är Bolagets Certified
Adviser på First North samt likviditetsgarant. 

Ägarandel i Nordic Iron Ore AB

Den 29 juni 2011 utnyttjade Bengtssons Tidnings AB sin köpoption om 3 100
aktier i NIO AB. Efter försäljningen uppgår Kopparberg Mineral AB:s ägarandel i
NIO till 23,6 %. 

Framtida planer

Mycket kraft och omsorg kommer att ägnas åt Håkansbodaprojektet under resten av
året. Sannolikt kommer det nu pågående kärnborrningsprogrammet att följas av
ytterligare ett program. Ytterligare kaxborrning kommer att utföras på Håkansboda, Garpen 201 samt
Ställdalen- och Saxhytteprojekten. Förhandlingarna med Gold Ore Resources Ltd. angående ett samägt bolag för
prospektering och gruvbrytning i främst Skelleftefältet bedöms kunna avslutas
under hösten. 
Kommande rapportdatum

Kvartalsrapport januari 2011 - september 2011 kommer att avges 24 november 2011.Bokslutskommuniké 2011 kommer att avges 23 februari 2012.
Kopparberg den 25 augusti 2011

StyrelsenDenna rapport har ej varit föremål för granskning av Bolagets revisor.Rapporten har granskats och godkänts av Bolagets kvalificerade personer (QP).

KONCERNENS RESULTATRÄKNING (KSEK)                        
--------------------------------------------------------------------------------
- 
                 Apr -  Apr -  Jan -   Sept  Sept 2009 - 
                 jun   jun  jun 2011 2009 - dec 2010 [2])
                 2011  2010       jun         
                              2010        
--------------------------------------------------------------------------------
                 3 mån  3 mån  6 mån  10 mån   16 mån  
--------------------------------------------------------------------------------
Rörelsens intäkter                               
--------------------------------------------------------------------------------
Nettoomsättning           252    -    840  7325      7032
--------------------------------------------------------------------------------
Aktiverade mineralintressen     633   561   1484  1111      1541
--------------------------------------------------------------------------------
Summa rörelseintäkter        885   561   2324  8436      8573
--------------------------------------------------------------------------------
Rörelsens kostnader                               
--------------------------------------------------------------------------------
Övriga externa kostnader     -1407  -1673   -2918  -3714     -6778
--------------------------------------------------------------------------------
Personalkostnader         -1687  -1966   -2882  -3630     -4257
--------------------------------------------------------------------------------
Avskrivningar av immateriella    -53   -42   -124  -119      -492
 och materiella                                 
 anläggningstillgångar                             
--------------------------------------------------------------------------------
Nedskrivningar av           -    -     -  -167      -304
 mineralintressen                                
--------------------------------------------------------------------------------
Summa rörelsens kostnader     -3147  -3681   -5924  -7630     -11831
--------------------------------------------------------------------------------
Rörelseresultat          -2262  -3120   -3600   806     -3258
--------------------------------------------------------------------------------
Resultatandel intresseföretag   -278  -265   -470  -265      -600
--------------------------------------------------------------------------------
Finansiella intäkter         -    -     -    -       8
--------------------------------------------------------------------------------
Finansiella kostnader        -6   -7    -10   -76      -87
--------------------------------------------------------------------------------
Summa finansiella poster      -284  -272   -480  -341      -679
--------------------------------------------------------------------------------
Resultat efter finansiella    -2546  -3392   -4080   465     -3937
 poster                                     
--------------------------------------------------------------------------------
Skatt                 -  -1894     -  -1894     -1696
--------------------------------------------------------------------------------
Periodens resultat        -2546  -5286   -4080  -1429     -5633
--------------------------------------------------------------------------------

KONCERNENS BALANSRÄKNING (KSEK)                         
--------------------------------------------------------------------------------
- 
                      30 jun 2011 30 jun 2010 31 dec 2010
--------------------------------------------------------------------------------
TILLGÅNGAR                                   
--------------------------------------------------------------------------------
- 
Anläggningstillgångar                              
--------------------------------------------------------------------------------
- 
Immateriella anläggningstillgångar                       
--------------------------------------------------------------------------------
- 
Mineralintressen                 8329     5247     6639
--------------------------------------------------------------------------------
Summa immateriella anläggningstillgångar     8329     5247     6639
--------------------------------------------------------------------------------
Materiella anläggningstillgångar                        
--------------------------------------------------------------------------------
- 
Byggnader och mark                 682     703     693
--------------------------------------------------------------------------------
Maskiner och andra tekniska anläggningar      108     406     159
--------------------------------------------------------------------------------
Inventarier, verktyg och installationer       93     303     157
--------------------------------------------------------------------------------
Summa materiella anläggningstillgångar       883     1412     1009
--------------------------------------------------------------------------------
Finansiella anläggningstillgångar                        
--------------------------------------------------------------------------------
Andelar i intresseföretag             4458     5856     6477
--------------------------------------------------------------------------------
Andra långfristiga fordringar            50      10      50
--------------------------------------------------------------------------------
Summa finansiella anläggningstillgångar      4508     5866     6527
--------------------------------------------------------------------------------
Summa anläggningstillgångar           13720    12525    14175
--------------------------------------------------------------------------------
Omsättningstillgångar                              
--------------------------------------------------------------------------------
- 
Kortfristiga fordringar                             
--------------------------------------------------------------------------------
- 
Kundfordringar                    -     434     252
--------------------------------------------------------------------------------
Fordringar hos intresseföretag            2      -     588
--------------------------------------------------------------------------------
Uppskjuten skattefordran             1747     3443     1747
--------------------------------------------------------------------------------
Aktuella skattefordringar             699     279     447
--------------------------------------------------------------------------------
Övriga kortfristiga fordringar           535     729     422
--------------------------------------------------------------------------------
Förutbetalda kostnader och upplupna        360     1188     287
 intäkter                                    
--------------------------------------------------------------------------------
Summa kortfristiga fordringar           3343     6073     3743
--------------------------------------------------------------------------------
Kassa och bank                  19531     6480     3417
--------------------------------------------------------------------------------
Summa omsättningstillgångar           22874    12553     7160
--------------------------------------------------------------------------------
SUMMA TILLGÅNGAR                 36594    25078    21335
--------------------------------------------------------------------------------Forts. koncernens balansräkning                 
------------------------------------------------------------------
EGET KAPITAL OCH SKULDER                     
------------------------------------------------------------------
Eget kapital                 34025 18338 17924
-----------------------------------------------------------------
Långfristiga skulder              550  359  550
-----------------------------------------------------------------
Kortfristiga skulder                       
-----------------------------------------------------------------
Skulder till kreditinstitut           71   50   97
-----------------------------------------------------------------
Leverantörsskulder               587  649  530
-----------------------------------------------------------------
Övriga kortfristiga skulder           368  3172  989
-----------------------------------------------------------------
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  993  2510  1245
-----------------------------------------------------------------
Summa kortfristiga skulder           2019  6381  2861
-----------------------------------------------------------------
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER        36594 25078 21335
-----------------------------------------------------------------
                                 
------------------------------------------------------------------
Ställda säkerheter               1231  650  1231
-----------------------------------------------------------------
Ansvarsförbindelser              Inga  Inga  Inga
-----------------------------------------------------------------

KONCERNENS FÖRÄNDRING I EGET KAPITAL (KSEK)                   
--------------------------------------------------------------------------------
- 
       Aktieka Ej       Överkur Balanserat Periodens Summa eget
       pital   registrerat  sfond   resultat  resultat  kapital 
            aktiekapital                      
--------------------------------------------------------------------------------
Eget kapital   1374       -   8246    -1961   -1043    6616
 20080901                                    
--------------------------------------------------------------------------------
Nyemission    471      1223   1178                2872
--------------------------------------------------------------------------------
Emissions-ko               -250                -250
stnader                                     
--------------------------------------------------------------------------------
Balanseras i                    -1043    1043      -
 ny räkning                                   
--------------------------------------------------------------------------------
Periodens                           -3000    -3000
 resultat                                    
--------------------------------------------------------------------------------
Eget kapital   1845      1223   9174    -3004   -3000    6238
 20090831                                    
--------------------------------------------------------------------------------
Nyemission    6345     -1223  16507               21629
--------------------------------------------------------------------------------
Emissions-ko              -4310               -4310
stnader                                     
--------------------------------------------------------------------------------
Balanseras i                    -3000    3000      -
 ny räkning                                   
--------------------------------------------------------------------------------
Periodens                           -5633    -5633
 resultat                                    
--------------------------------------------------------------------------------
Eget kapital   8190       -  21371    -6004   -5633    17924
 20101231                                    
--------------------------------------------------------------------------------
Nyemission    4676       -  16364               21040
--------------------------------------------------------------------------------
Emissions-ko               -859                -859
stnader                                     
--------------------------------------------------------------------------------
Balanseras i                    -5633    5633      -
 ny räkning                                   
--------------------------------------------------------------------------------
Periodens                           -4080    -4080
 resultat                                    
--------------------------------------------------------------------------------
Eget kapital  12866       -  36876   -11637   -4080    34025
 20110630                                    
--------------------------------------------------------------------------------

KASSAFLÖDESANALYS (KSEK)                            
--------------------------------------------------------------------------------
- 
Den löpande verksamheten                            
--------------------------------------------------------------------------------
- 
              Apr -   Apr -   Jan -   Sept 2009 Sept 2009 -
              jun 2011 jun 2010 jun 2011 - jun 2010  dec 2010 
--------------------------------------------------------------------------------
              3 mån   3 mån   6 mån   10 mån    16 mån 
--------------------------------------------------------------------------------
Kassaflöde före        -2214   -1739   -3485    -4838    -10229
 förändring av                                 
 rörelsekapital                                 
--------------------------------------------------------------------------------
Förändring av         -516   -7387   -442    -4804     -290
 rörelsekapital                                 
--------------------------------------------------------------------------------
Kassaflöde från den      -2730   -9126   -3927    -9642    -10519
 löpande verksamheten                              
--------------------------------------------------------------------------------
Investeringar i        -755   -1413   -1690    -1632    -1754
 immateriella                                  
 anläggningstillgångar                             
--------------------------------------------------------------------------------
Investeringar i          -     -     -    -109      -
 materiella                                   
 anläggningstillgångar                             
--------------------------------------------------------------------------------
Avyttrade materiella       -    79     -      -      12
 anläggningstillgångar                             
--------------------------------------------------------------------------------
Investeringar i          -     -     -      -    -2456
 finansiella                                  
 anläggningstillgångar                             
--------------------------------------------------------------------------------
Avyttrade finansiella     1550   5166   1550    3859      -
 anläggningstillgångar                             
--------------------------------------------------------------------------------
Kassaflöde från         795   3832   -140    2118    -4198
 investeringsverksamheten                            
--------------------------------------------------------------------------------
Nyemission          21026   -179   20181    13126    17319
--------------------------------------------------------------------------------
Amortering av skuld        -     -     -      -     -63
--------------------------------------------------------------------------------
Kassaflöde från        21026   -179   20181    13126    17256
 finansieringsverksamhete                            
n                                        
--------------------------------------------------------------------------------
Periodens kassaflöde     19091   -5473   16114    5602     2539
--------------------------------------------------------------------------------
Likvida medel vid        440   11953   3417     878     878
 periodens ingång                                
--------------------------------------------------------------------------------
Likvida medel vid       19531   6480   19531    6480     3417
 periodens slut                                 
--------------------------------------------------------------------------------NYCKELTAL                                    
--------------------------------------------------------------------------------
- 
                Apr -  Apr -  Jan -  Sept 2009  Sept 2009
                 jun   jun   jun  - jun 2010 - dec 2010
                2011   2010   2011             
--------------------------------------------------------------------------------
                3 mån  3 mån  6 mån   10 mån    16 mån
--------------------------------------------------------------------------------
Nettoomsättning     KSEK   252    -   840    7325    7032
--------------------------------------------------------------------------------
Resultat efter      KSEK  -2546  -3392  -4080     465    -3937
 finansiella poster                               
--------------------------------------------------------------------------------
Balansomslutning     KSEK  36594  25078  36594    25078    21335
--------------------------------------------------------------------------------
Aktiverade        KSEK   8329   5247   8329    5247    6639
 mineralintressen                                
--------------------------------------------------------------------------------
Antal anställda      st    9    7    9      7      8
--------------------------------------------------------------------------------
Soliditet          %    93    73    93     73     84
--------------------------------------------------------------------------------
Resultat efter skatt   SEK  -0,40  -1,49  -0,78    -0,76    -2,18
 per aktie (före                                
 utspädning)                                  
--------------------------------------------------------------------------------
Resultat efter skatt   SEK  -0,40  -1,39  -0,78    -0,63    -2,06
 per aktie (efter                                
 utspädning)                                  
--------------------------------------------------------------------------------
Eget kapital per aktie  SEK   5,29   5,12   5,29    5,12    4,38
--------------------------------------------------------------------------------
Antal aktier vid      st 6433040 3579938 6433040   3579938   4095215
 periodens slut                                 
--------------------------------------------------------------------------------
Genomsnittligt antal    st 6433040 3791901 5264127   2251155   2733539
 aktier efter full                               
 utspädning                                   
--------------------------------------------------------------------------------

MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING (KSEK)                      
--------------------------------------------------------------------------------
- 
                Apr -  Apr -  Jan -  Sept 2009 Sept 2009 -
                jun   jun   jun  - jun 2010  dec 2010 
                2011   2010   2011          [3]  
--------------------------------------------------------------------------------
                3 mån  3 mån  6 mån   10 mån    16 mån 
--------------------------------------------------------------------------------
Rörelsens intäkter                               
--------------------------------------------------------------------------------
Nettoomsättning          735   384   1790    1015     4078
--------------------------------------------------------------------------------
Övriga intäkter           -    -    -      -     476
--------------------------------------------------------------------------------
Summa rörelseintäkter       735   384   1790    1015     4554
--------------------------------------------------------------------------------
Rörelsens kostnader                               
--------------------------------------------------------------------------------
Övriga externa kostnader    -1213  -1091  -2411    -2905    -5637
--------------------------------------------------------------------------------
Personalkostnader        -929  -1067  -1398    -2597    -3696
--------------------------------------------------------------------------------
Avskrivningar av         -17   -21   -34    -246     -297
 immateriella och materiella                          
 anläggningstillgångar                             
--------------------------------------------------------------------------------
Summa rörelsens kostnader    -2159  -2179  -3843    -5748    -9630
--------------------------------------------------------------------------------
Rörelseresultat         -1424  -1795  -2053    -4733    -5076
--------------------------------------------------------------------------------
Resultatandel           93    -    93      -      -
 intresseföretag                                
--------------------------------------------------------------------------------
Finansiella intäkter        -    -    -      -      3
--------------------------------------------------------------------------------
Finansiella kostnader       -6    -6   -10     -71     -81
--------------------------------------------------------------------------------
Summa finansiella poster      87    -6    83     -71     -78
--------------------------------------------------------------------------------
Resultat efter finansiella   -1337  -1801  -1970    -4804    -5154
 poster                                     
--------------------------------------------------------------------------------
Periodens resultat       -1337  -1801  -1970    -4804    -5154
--------------------------------------------------------------------------------MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING (KSEK)                       
--------------------------------------------------------------------------------
- 
                      30 jun 2011 30 jun 2010 31 dec 2010
--------------------------------------------------------------------------------
TILLGÅNGAR                                   
--------------------------------------------------------------------------------
- 
Anläggningstillgångar                              
--------------------------------------------------------------------------------
- 
Immateriella anläggningstillgångar                       
--------------------------------------------------------------------------------
- 
Licenser                       -      41      -
--------------------------------------------------------------------------------
Summa immateriella anläggningstillgångar       -      41      -
--------------------------------------------------------------------------------
Materiella anläggningstillgångar                        
--------------------------------------------------------------------------------
- 
Byggnader och mark                 682     703     693
--------------------------------------------------------------------------------
Inventarier, verktyg och installationer       54     128      78
--------------------------------------------------------------------------------
Summa materiella anläggningstillgångar       736     831     771
--------------------------------------------------------------------------------
Finansiella anläggningstillgångar                        
--------------------------------------------------------------------------------
Andelar i dotterföretag              6417     4946     6417
--------------------------------------------------------------------------------
Andelar i intresseföretag             8644     2161    10101
--------------------------------------------------------------------------------
Andra långfristiga fordringar            -      10      -
--------------------------------------------------------------------------------
Summa finansiella anläggningstillgångar     15061     7117    16518
--------------------------------------------------------------------------------
Summa anläggningstillgångar           15797     7989    17289
--------------------------------------------------------------------------------
Omsättningstillgångar                              
--------------------------------------------------------------------------------
- 
Kortfristiga fordringar                             
--------------------------------------------------------------------------------
- 
Kundfordringar                    -     160     243
--------------------------------------------------------------------------------
Fordringar hos dotterföretag           2423     6718      -
--------------------------------------------------------------------------------
Fordringar hos intresseföretag            2      -     588
--------------------------------------------------------------------------------
Aktuella skattefordringar              65      56      37
--------------------------------------------------------------------------------
Övriga kortfristiga fordringar           71     123      71
--------------------------------------------------------------------------------
Förutbetalda kostnader och upplupna        360     613     287
 intäkter                                    
--------------------------------------------------------------------------------
Summa kortfristiga fordringar           2921     7670     1226
--------------------------------------------------------------------------------
Kassa och bank                  19531     6480     3417
--------------------------------------------------------------------------------
Summa omsättningstillgångar           22452    14150     4643
--------------------------------------------------------------------------------
SUMMA TILLGÅNGAR                 38249    22139    21932
--------------------------------------------------------------------------------


Forts. moderbolagets balansräkning                       
--------------------------------------------------------------------------------
- 
EGET KAPITAL OCH SKULDER                            
--------------------------------------------------------------------------------
- 
Eget kapital                                  
--------------------------------------------------------------------------------
- 
Bundet eget kapital                               
--------------------------------------------------------------------------------
- 
Aktiekapital                         12866  2327  8190
--------------------------------------------------------------------------------
Nyemission under registrering                  - 18939   -
--------------------------------------------------------------------------------
Summa bundet eget kapital                  12866 21266  8190
--------------------------------------------------------------------------------
Fritt eget kapital                      23662 -4861 10791
--------------------------------------------------------------------------------
Summa eget kapital                      36528 16405 18981
--------------------------------------------------------------------------------
Långfristiga skulder                      288  313  288
--------------------------------------------------------------------------------
Kortfristiga skulder                              
--------------------------------------------------------------------------------
Skulder till kreditinstitut                   71   97   97
--------------------------------------------------------------------------------
Leverantörsskulder                       534  531  472
--------------------------------------------------------------------------------
Skulder till koncernföretag                   -  675  679
--------------------------------------------------------------------------------
Skulder till intresseföretag                   -   1   -
--------------------------------------------------------------------------------
Skulder till Lundin Mining AB vid övertag. Kopparberg      -  3053   -
 Mining Exploration AB                             
--------------------------------------------------------------------------------
Övriga kortfristiga skulder                  152   77  760
--------------------------------------------------------------------------------
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter          676  987  655
--------------------------------------------------------------------------------
Summa kortfristiga skulder                  1433  5421  2663
--------------------------------------------------------------------------------
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER                38249 22139 21932
--------------------------------------------------------------------------------
                                        
--------------------------------------------------------------------------------
- 
Ställda säkerheter                      1181  650  1181
--------------------------------------------------------------------------------
Ansvarsförbindelser                      Inga  Inga  Inga
--------------------------------------------------------------------------------

Definitioner av nyckeltalSoliditet. Eget kapital i procent av balansomslutningen.Eget kapital per aktie. Eget kapital, i relation till antal aktier i slutet av
perioden. Resultat per aktie. Periodens resultat, exklusive minoritetens andel, i
relation till genomsnittligt antal aktier. Värdet angivet efter full utspädning
med utestående teckningsoption TO2B som förföll 31 mars 2011. Ingen utestående
teckningsoption finns per 30 juni 2011. 

Kopparberg Mineral AB (publ)

Verkstadsvägen 52

714 36 KOPPARBERG

Administrativt kontor:

Kopparberg Mineral AB (publ)

Kungsgatan 62

753 18 UPPSALA

Telefon: +46 (0)580-888 90

Web: www.kopparbergmineral.se

org.nr: 556704-4168
[1] Hans Torshag, QP SweMin

[2] Räkenskapsåret 2009/10 var brutet och omfattade perioden 1 september 2009 -
31 december 2010. 

[3] Räkenskapsåret 2009/10 var brutet och omfattade perioden 1 september 2009 -
31 december 2010.