Delårsrapport januari – juni 2012

Kopparberg Mineral AB (publ)
Periodisk information/Kvartalsrapport

Delårsrapport januari - juni 2012

¨     Nettoomsättningen för perioden uppgick till 547 (840) KSEK, varav
senaste kvartalet 472 (252) KSEK. 

¨     Periodens resultat efter skatt för första halvåret uppgick till -5
838 (-4 080) KSEK, varav för andra kvartalet -1 215 (-2 546) KSEK. Resultat per
aktie var -0,91 (-0,78) SEK varav för senaste kvartalet -0,19 (-0,40) SEK. 

¨     Kassaflödet för första halvåret var -10 510 (16 114) KSEK, varav för
andra kvartalet     -2 433 (19 091) KSEK. Balansomslutningen vid periodens
slut var 28 211 (36 594) KSEK. 

¨     Aktiverade kostnader för prospektering var vid periodens slut 11 158
(8 329) KSEK varav 798 (755) KSEK aktiverats under årets andra kvartal. Under
perioden har nedskrivning av balanserade prospekteringskostnader skett med 2
713 (-) KSEK varav 715 (-) under årets andra kvartal. 

¨     Vid periodens utgång fanns 1 793 (19 531) KSEK i likvida medel.

¨     Bolaget erhöll bearbetningskoncession för mineraliseringen i
Tvistbogruvan den 17 april 2012. 

¨     Intressebolaget Nordic Iron Ore AB har säkrat finansiering om 60 MSEK
varvid Bolaget deltagit med 4 MSEK. 

¨     Intressebolaget Nordic Iron Ore AB har genomfört provbrytning i
Blötberget och påbörjat ett större borrprogram i området Blötberget – Väsman,
söder om Ludvika. Väsentliga händelser efter periodens utgång:

¨     Bolaget har erhållit erforderliga tillstånd för ett större
borrprogram kring den gamla koppargruvan i Håkansboda. 

¨     Bolaget har erhållit 4 MSEK i lån via G&W Kapitalförvaltning AB.

¨     Nordic Iron Ore AB har lämnat in en miljöansökan till Mark- och
Miljödomstolen för återstarten av gruvorna i Blötberget och Håksberg. För ytterligare information kontakta:
Per Storm, VD, Kopparberg Mineral AB, Tfn: 070 – 594 90 24,
per.storm@kopparbergmineral.se.Kopparberg Mineral AB är ett mineralprospekteringsbolag. Bolagets långsiktiga
strategiska målsättning är att skapa ett betydande mineralbolag genom
investeringar i prospektering. Kopparberg Mineral har totalt 28
undersökningstillstånd om cirka 12 500 hektar, en bearbetningskoncession om 11
hektar och äger 23,6 % i intressebolaget Nordic Iron Ore AB samt 50 % i
intressebolaget Norrliden Mining AB. 

Erik Penser Bankaktiebolag är Certified Advisor till Kopparberg Mineral AB.


Bolagets verksamhet under andra kvartalet 2012

Håkansbodaprojektet

Håkansbodaprojektet är det projekt Kopparberg Mineral AB för närvarande
koncentrerar merparten av sin prospekteringsverksamhet på. Det omfattar dels
den tidigare koppargruvan i Håkansboda och ett flertal mindre kända
kopparförekomster i samma stråk dels de bly-silver-zinkmineraliseringar som
finns i området. Baserat på tidigare undersökningar och den under 2011 gjorda kärnborrningen
uppskattas de indikerade mineraltillgångarna till 629 Kt med 1,4 % koppar, 14,3
g/ton silver och 0,4 g/ton guld samt antagna mineraltillgångar till  1 485 Kt
med 1,5 % koppar, 11,3 g/ton silver och 0,3 g/ton guld (tabell 1). Klass    Tonnage (Kt) Koppar (%) Guld (g/ton) Silver 
                          (g/ton)
-----------------------------------------------------------
Kända         -      -       -    -
-----------------------------------------------------------
Indikerade      629     1,4      0,4   14,3
-----------------------------------------------------------
Antagna   1 485        1,5      0,3   11,3
-----------------------------------------------------------

Tabell 1. Mineraltillgångar per den 7 mars 2012 i Håkansboda koppargruva.Uppskattningen av mineraltillgångarna har gjorts av en oberoende kvalificerad
person[1] och följer SveMins rekommendationer samt regelverket i JORC-koden[2].Under perioden har ett förtätat kaxborrningsprogram bedrivits söder om den
gamla koppargruvan i Håkansboda samt norr om Lovisagruvan, i huvudsak på
undersökningstillståndet Nora 100. Analysresultaten kommer att erhållas under
kvartal tre då även utvärdering kommer att genomföras. Vidare har arbete med tillstånd för ett planerat borrprogram under hösten
genomförts och relevanta tillstånd erhållits under perioden och närmast efter
periodens utgång (se Väsentliga händelser efter periodens utgång). 

Tvistbogruvan

Den av Kopparberg Mineral inlämnade ansökan till Bergsstaten om
bearbetningskoncession behandlades under perioden av Bergsstaten och Bolaget
erhöll bearbetningskoncessionen för det aktuella området den 17 april 2012.
Uppskattningen av mineraltillgången är gjord 2008 och följer SveMins regelverk,
se tabell 2. Klass    Tonnage (Kt) Zink (%) Bly (%) Silver (g/ton)
-----------------------------------------------------------
Kända         -     -    -        -
-----------------------------------------------------------
Indikerade      575    3,3   2,6       22
-----------------------------------------------------------
Antagna       280    3,0   2,5       20
-----------------------------------------------------------

Tabell 2. Mineraltillgångar i Tvistbogruvan. [3]Bolaget bedömer att mineraltillgångarna vid Tvistbogruvan kommer att kunna
utökas betydligt genom ytterligare borrkampanjer. 

Beskrivning av arbeten inom ramen för Bolagets övriga undersökningstillstånd

Omfattande karteringsarbete på Bolagets undersökningstillstånd (Nora 101, 107
och 108) i det mineraliserade stråket S Rosvalen till Lejagruvan har genomförts
under perioden. Intressanta mineraliseringar har observerats. Avslutande
rapportering och utvärdering genomförs under kvartal tre. Bolaget ansöker rutinmässigt om förlängning av alla undersökningstillstånd inom
vilka det bedöms finnas förutsättningar för att genom prospektering lokalisera
nya brytvärda förekomster. Bolaget har under perioden ansökt om förlängning av tre undersökningstillstånd,
omfattande 1 463 ha, samt avträtt tre undersökningstillstånd, omfattande 1 778
ha. Per den 30 juni 2012 var Kopparberg Mineral innehavare av 28
undersökningstillstånd med en total area om 12 508 ha samt en
bearbetningskoncession om 11 ha för Tvistbogruvan. 

Intressebolag

Norrliden Mining AB

Under perioden har arbetet inletts med att återstarta projekten inom ramen för
Norrliden Mining AB inför en kommande kapitalisering. Arbetet har i allt
väsentligt genomförts med konsultstöd och en internationellt välkänd konsult
för mineralresursbedömningar har anlitats för att bedöma tillgångarna i
intressebolaget. Resultatet av mineraltillgångs-bedömningen väntas under tredje
kvartalet. Under senare del av tredje kvartalet väntas arbetet med
kapitalisering av intressebolaget intensifieras. 

Nordic Iron Ore AB (NIO)

Nordic Iron Ore AB (publ) har under perioden genomfört en finansiering om 60
MSEK genom ett konvertibelt lån. Det konvertibla lånet har tecknats av
befintliga ägare samt ett större antal nya investerare. Bolaget deltog i
finansieringen med 4 MSEK och har vidare ställt en garanti om ytterligare 3,9
MSEK till Nordic Iron Ore AB vid fortsatt finansiering. Nordic Iron Ore AB:s ledning har under våren mött både svenska och
internationella investerare vilket lägger en god grund för framtida
finansiering. Nordic Iron Ore AB har vidare uppdragit åt Drillcon AB (publ), att genomföra
kärnborrning ovan jord i Blötberget söder om Ludvika. Borrprogrammet omfattar
initialt ca 9 000 borrmeter, med en option om ytterligare lika mycket borrning
mot mineraliseringarna under sjön Väsman. Undersökningarna av Väsmanfältet
beräknas kunna inledas redan under augusti månad. Under perioden har Nordic Iron Ore AB genomfört en provbrytning om 50 ton malm
från Blötberget. Brytningen har skett i det gamla dagbrott som kallas
Guldkannan och omfattat både hematit och magnetit. Efter periodens utgång har Nordic Iron Ore AB lämnat in en miljöansökan till
Mark- och Miljödomstolen i Nacka för återstarten av gruvorna i Blötberget och
Håksberg avseende en produktion om ca 2,5 miljoner ton slig per år (se
Väsentliga händelser efter periodens utgång). Mer information om intressebolaget finns på Nordic Iron Ore AB:s hemsida
www.nordicironore.se. 

Övrigt

Under perioden har förberedelser gjorts för en kapitalisering av Kopparberg
Mineral AB under hösten. 

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Bolaget har erhållit erforderliga tillstånd för att påbörja borrning kring den
gamla koppargruvan i Håkansboda. Bolaget har erhållit ett lån om 4 MSEK förmedlat via G&W Kapitalförvaltning AB
som en del av den långsiktiga finansieringen av Bolaget. Efter periodens utgång har Nordic Iron Ore AB lämnat in en miljöansökan till
Mark- och Miljödomstolen i Nacka för återstarten av gruvorna i Blötberget och
Håksberg. 

Ekonomiskt utfall

Koncernen

Nettoomsättningen för perioden uppgick till 547 (840) KSEK, varav senaste
kvartalet 472 (252) KSEK. Resultat efter skatt för första halvåret var -5 838 
     (-4 080) KSEK, varav för senaste kvartalet -1 215 (-2 546) KSEK.
Resultatet har påverkats av koncernens innehav i intressebolagen Norrliden
Mining AB och Nordic Iron Ore AB. Resultatandelen för Norrliden Mining AB var 2
988 (-) KSEK varav för senaste kvartalet 2 992 (-) KSEK. Resultatandelen för
NIO var -3 094 (-470) KSEK, varav senaste kvartalet -1 900 (-278) KSEK. Under
perioden har investeringar i materiella anläggningstillgångar gjorts för 37 (-)
KSEK. Aktiverade kostnader för prospektering var vid periodens slut    11
158 (8 329) KSEK varav 798 (755) KSEK aktiverats under årets andra kvartal.
Kassaflödet för första halvåret var -10 510 (16 114) KSEK, varav -2 433 (19
091) KSEK för andra kvartalet. Vid periodens utgång hade Bolaget 1 793 (19 531)
KSEK i likvida medel. Balansomslutningen vid periodens slut var 28 211 (36 594)
KSEK. Moderbolaget

Nettoomsättningen för perioden uppgick till 2 046 (1 790) KSEK, varav senaste
kvartalet 947 (735) KSEK. Resultat före skatt för första halvåret var -1 733 
     (-1 970) KSEK, varav för senaste kvartalet -891 (-1 337) KSEK. Under
perioden genomfördes investeringar i materiella anläggningstillgångar för 37
(-) KSEK. Kassaflödet under perioden var  -10 510 (16 114) KSEK varav -2 433
(19 091) KSEK för andra kvartalet. Balansomslutningen vid periodens slut var 32
095 (38 249) KSEK. Risker och osäkerhetsfaktorer

Prospektering är en högriskverksamhet där endast ett fåtal av de undersökta
projekten leder till utbyggnad av producerande gruvor. Trots att framtida
prospekteringsresultat fortlöpande kommer att utvärderas kan det inte
garanteras att undersökningarna av förekomsterna leder till kommersiell
produktion. Det kan inte garanteras att Bolaget kommer att generera tillräckliga medel för
att finansiera den fortsatta verksamheten. Ett misslyckande med att erhålla
ytterligare finansiering vid rätt tidpunkt kan medföra att Bolaget måste skjuta
upp, dra ner på eller avsluta verksamheter. En utförlig beskrivning av koncernens osäkerhetsfaktorer återfinns i
årsredo-visningen för 2011. Antal aktier

Antalet utestående aktier var vid periodens slut 6 433 040 (6 433 040) stycken.
Dessa var fördelade på 20 100 (30 500) A-aktier och 6 412 940 (6 402 540)
B-aktier. Framtidsutsikter

Huvuddelen av Bolagets prospektering koncentreras till Bergslagen och kommer
under 2012 i huvudsak att ägnas åt Håkansbodaprojektet. Som operatör av intressebolaget Norrliden Mining AB kommer Kopparberg Mineral
att driva projekten inom ramen för Norrliden Mining AB. Verksamheten skall
under de kommande åren kapitaliseras för att kunna genomföra projektstudier
syftande till en gruvstart vid något av intressebolagets projekt. 
Kommande rapportdatum

Kvartalsrapport januari - september 2012 kommer att avges 29 november 2012.Bokslutskommuniké 2012 kommer att avges 21 februari 2013.
Kopparberg den 16 augusti 2012

StyrelsenDenna rapport har ej varit föremål för granskning av Bolagets revisor.Rapporten har granskats och godkänts av Bolagets kvalificerade personer (QP).

[1]Uppskattningarna har gjorts av Thomas Lindholm som är kvalificerad person
(QP) enligt JORC-koden och SveMins regelverk. Halterna i de olika klasserna har
beräknats från äldre analyser, tillgängliga äldre mineraliserade kärnsektioner
som omanalyserats av LKAB Prospektering AB under 1986 samt från analyser av
mineraliserade kärnsektioner från 2011 års kärnborrningskampanj. Analyser
gjorda under 2011 har utförts vid ALS Scandinavia AB med metod Au-ICP21 för
guld och ME-ICP61 för övriga element. ALS Scandinavia AB är certifierade enligt
ISO 9001: 2008. [2] Australasiatisk kod för rapportering av mineraltillgångar och
mineralreserver. 

[3] Uppskattningarna har gjorts av Hans Thorshag, kvalificerad person (QP)
enligt SveMins regelverk.