Delårsrapport januari – juni 2013

Perioden januari – juni 2013
· Nettoomsättningen för perioden uppgick till 374 (547) KSEK, varav senaste kvartalet 259 (472) KSEK.

· Periodens resultat efter skatt för första halvåret uppgick till -2 971 (-5 838) KSEK, varav för andra kvartalet 30 (-1 215) KSEK. Resultat per aktie efter utspädning var -0,25 (-0,91) SEK varav för senaste kvartalet 0,00 (-0,19) SEK.

· Kassaflödet för första halvåret var -2 740 (-10 510) KSEK, varav för andra kvartalet 810 (-2 433) KSEK. Balansomslutningen vid periodens slut var 31 812 (28 211) KSEK.

· Aktiverade kostnader för prospektering var vid periodens slut 13 398 (11 158) KSEK varav 609 (799) KSEK aktiverats under årets andra kvartal. Under perioden har nedskrivning av balanserade prospekteringskostnader skett med 34 (2 713) KSEK varav – (715) under årets andra kvartal.

· Vid periodens utgång fanns 3 434 (1 793) KSEK i likvida medel.

· Kopparberg Mineral AB:s intressebolag Nordic Iron Ore AB tecknade i april 2013 en avsiktsförklaring med Coal and Ore Trading Limited som avser marknadsföring och leveranser av järnmalmsprodukter.

· Bolaget lämnade en kompletterad överklagan rörande Bergsstatens avslag på Bolagets ansökan om bearbetningskoncession för Håkansbodagruvan.

· Kopparberg Mineral AB förlängde den 22:a april 2013 löptiden på köpoptionerna i intressebolaget Nordic Iron Ore AB till och med den 31 maj 2013.

· Sista dag för inlösen av köpoptioner i Nordic Iron Ore AB (publ) var den 31 maj 2013. Totalt utnyttjades 938 094 köpoptioner för köp av 156 349 aktier vilket motsvarar 3 908 725 kr till ett pris av 25 kr per aktie.

Väsentliga händelser efter periodens utgång:
· Bolaget har erhållit 3 MSEK i lån via G & W Kapitalförvaltning AB.

Kommande rapportdatum
· Delårsrapport januari – september 2013 kommer att avges 28 november 2013.

· Bokslutskommuniké 2013 kommer att avges 13 februari 2014.

Rapporten i sin helhet bifogas.

Uppsala den 15 augusti 2013

Styrelsen

För ytterligare information kontakta:
Per Storm, VD, Kopparberg Mineral AB, Tfn: 070 – 594 90 24, per.storm@kopparbergmineral.se.

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Kopparberg Mineral Delårsrapport Q2 2013.pdf

Om Kopparberg Mineral
Kopparberg Mineral AB är ett mineralprospekteringsbolag. Bolagets långsiktiga strategiska målsättning är att skapa ett betydande mineralbolag genom investeringar i prospektering. Kopparberg Mineral har totalt 15 undersökningstillstånd om cirka 4 800 hektar, en bearbetningskoncession om 11 hektar och äger 19,25% i intressebolaget Nordic Iron Ore AB samt 50% i intressebolaget Norrliden Mining AB.

Erik Penser Bankaktiebolag är Certified Advisor till Kopparberg Mineral AB.