Delårsrapport januari – juni 2014

Kopparberg Mineral AB (publ)
Periodisk information/Kvartalsrapport

Delårsrapport januari - juni 2014

¨     Nettoomsättningen för perioden uppgick till 146 (374) KSEK, varav
senaste kvartalet 113 (259) KSEK. 

¨     Periodens resultat efter skatt för första halvåret uppgick till -5
916 (-3 004) KSEK, varav för andra kvartalet -2 805 (18) KSEK. Resultat per
aktie efter utspädning var -0,16 (-0,25) SEK varav för senaste kvartalet -0,08
(0,00) SEK. 

¨     Kassaflödet för första halvåret var -6 827 (-2 740) KSEK, varav för
andra kvartalet -4 050 (810) KSEK. Balansomslutningen vid periodens slut var 30
336 (33 604) KSEK. 

¨     Aktiverade kostnader för prospektering var vid periodens slut 13 053
(13 398) KSEK varav 713 (609) KSEK aktiverats under årets andra kvartal. Under
perioden har nedskrivning av balanserade prospekteringskostnader skett med 280
(34) KSEK varav inga kostnader har skrivits ner under årets andra kvartal för
aktuellt eller föregående räkenskapsår. 

¨     Vid periodens utgång fanns 2 484 (3 434) KSEK i likvida medel.

¨     Bergsstaten har godkänt Kopparberg Minerals ansökan om
undersökningstillstånd för Tomtebo gruvfält i Dalarna. Gruvfältet utgör ett
komplement till Bolagets förekomster i Bergslagen. 

¨     Regeringen avslog i mitten av juni Kopparberg Minerals överklagan av
Bergsstatens avslag på Bolagets ansökan om bearbetningskoncession för
Håkansbodaförekomsten. 

¨     Kopparberg Mineral AB beslutade i juni att förlänga löptiden på
utestående teckningsoptioner, TO3B, till den 15 september 2014 och samtidigt
sänka lösenpriset till 1 kr per aktie. 

¨     Intressebolaget Nordic Iron Ore AB meddelade i slutet av juni att
Inlandsinnovation har beslutat att medverka med 20 MSEK i en kommande riktad
emission som omfattar minst 40 MSEK och är säkerställd genom Inlandsinnovation
och intressebolagets huvudägare. Väsentliga händelser efter periodens utgång:

¨     Kopparberg Mineral AB och Lovisagruvan AB har inlett diskussioner
kring utveckling av Håkansbodaprojektet. För ytterligare information kontakta:
Per Storm, VD, Kopparberg Mineral AB, Tfn: 070 – 594 90 24,
per.storm@kopparbergmineral.se.

Kopparberg Mineral AB är ett mineralprospekteringsbolag. Bolagets långsiktiga
strategiska målsättning är att skapa ett betydande mineralbolag genom
investeringar i prospektering. Kopparberg Mineral har totalt tolv
undersökningstillstånd om cirka 3 500 hektar, en bearbetningskoncession om 11
hektar och äger cirka 18,6 % i intressebolaget Nordic Iron Ore AB samt 50 % i
intressebolaget Norrliden Mining AB. 

G&W Fondkommission är Certified Adviser till Kopparberg Mineral AB.Bolagets verksamhet under andra kvartalet Inledning

Under årets andra kvartal har verk-samheten fokuserats på att utveckla
intressebolaget Norrliden Mining AB. En undersökning, baserad på en i
prospekteringssammanhang ny metodik, har genomförts för att ta fram strukturell
geologisk information i Eva-förekomsten (se nedan). Utvärderingen av de
omfattande mätningarna håller nu på att slutföras. 

Tvistbogruvan

Tidigare har Bolaget genomfört kaxborrningar med tillhörande analyser vilka
stödjer antagandet om ett samband mellan Tvistboförekomsten och den tidigare
brutna Norrgruvan, belägen 1 km söderut, se figur 1. För att säkerställa detta
kan nu ytterligare geologiska studier genomföras varefter ett
kärnborrnings-program skall utformas med syfte att undersöka om stråket
innehåller ekono-miskt intressanta mineraliseringar. I samma nord-sydliga stråk som Tvistboförekomsten och Norrgruvan ligger längre
söderut Gränsgruvan, som tidigare brutits och nyligen undersökts av Boliden AB.
Tvistbomineraliseringen, som huvudsakligen innehåller zinkblände och blyglans,
har i söder förskjutits av en förkastning men är helt öppen mot norr och
djupet. Mineraliseringen är massiv men även ”sliror” förekommer parallellt med
foliationen. Kopparberg Mineral beviljades en bearbetningskoncession för
Tvistboförekomsten (Tvistbogruvan K nr 1) våren 2012. Uppskattningen av
mineraltillgången är gjord 2008 och följer SveMins regelverk, se tabell 1. Figur 1. Bearbetningskoncessionen Tvistbo-gruvan K nr 1 med omnejd.Tabell 1. Mineraltillgångar i Tvistbogruvan K nr 1.

  Klass  Kton Zink % Bly % Silver g/ton
---------------------------------------------
  Kända   -    -   -     -   
---------------------------------------------
Indikerade  575  3,3   2,6    22   
---------------------------------------------
 Antagna   280  3,0   2,5    20   
---------------------------------------------Norrgruvan är en bly-silver-koppar-guld- gruva som bröts fram till början av
1900-talet, ner till ett djup av 105 meter. Malmen bestod av två skilda zoner.
Den ena innehållande silverhaltig blyglans, den andra en parallell zon av
kopparkis med guldhalter. 

Håkansbodaprojektet

Regeringen avslog den 13 juni 2014 Bolagets överklagan av Bergsstatens avslag
på Bolagets ansökan om bearbetningskoncession. Bolaget har för avsikt att söka
rättsprövning i ärendet men även att söka samverkan med Lovisa-gruvan för att
hitta en industriell lösning för utvecklingen av Håkansbodaföre-komsten. Den fortsatta juridiska processen har inneburit att fortsättningen av det
planerade kärnborrningsprogrammet har skjutits på framtiden till dess att
klarhet i ärendet nåtts. Håkansbodaprojektet omfattar minera-liseringarna i anslutning till den tidigare
koppargruvan i Håkansboda och ett flertal mindre kända kopparförekomster i
samma stråk, tillika de bly-silver-zink-minerali-seringar som finns i området.
De hittills indikerade mineraltillgångarna i anslut-ning till Håkansbodagruvan
har uppskat-tats till 629 Kton med 1,4 % koppar, 14,3 g/ton silver och 0,4
g/ton guld samt de antagna mineraltillgångarna till 1 485 Kton med 1,5 %
koppar, 11,3 g/ton silver och 0,3 g/ton guld (tabell 2). Tabell 2. Mineraltillgångar per den 7 mars 2012 i anslutning till Håkansboda
koppargruva. 

  Klass   Kton Koppar % Guld g/ton Silver g/ton
-----------------------------------------------------
  Kända   -    -      -      -   
-----------------------------------------------------
Indikerade  629   1,4    0,4     14,3  
-----------------------------------------------------
 Antagna  1 485   1,5    0,3     11,3  
-----------------------------------------------------Uppskattningen av mineraltillgångarna har gjorts av en oberoende kvalificerad
person och följer SveMins rekommendationer och regelverket i JORC-koden. Tomtebo

Tomtebo omfattar två undersöknings-tillstånd beviljade i juni 2014, Tomtebo nr
100 och 101, belägna cirka 20 km öster om Borlänge. Tomtebofältet är ett
leptitbälte som innefattar tre kända malmer: Kalvbäcken, Lövåsen och Tomtebo,
varav Tomtebo gruvfält är det som undersökningstillstånden gäller. 

Figur 2. Undersökningstillstånden Tomtebo 100 och 101 med omnejd.Tomtebo gruvfält var under 1980-talet en del av Stora Kopparberg AB som såg
fältet som en möjlig framtida reserv till Falu koppargruva. Tomtebo malmfält
består av cirka tio malmkroppar, några av kopparmalm och andra av
bly-zink-silver malm. Kopparmalmen består av kopparkis med pyrit, pyrrhotit och
ibland små kvantiteter av blyglans och zinkblände. Bly-zink-silver-malmen
består av zink-blände och blyglans med låga halter av pyrit och pyrrhotit samt
ibland kopparkis. Beskrivning av arbeten inom ramen för Bolagets övriga under-sökningstillstånd

Under första kvartalet har Bolaget slutfört utvärderingen av föregående sommars
arbeten på områdena Meshatten och Såggården. Under andra kvartalet har
planering av kommande arbeten för båda projekten slutförts. Meshatten ligger norr om Järnboås-området. Ett antal äldre sulfidmalms-gruvor
inom undersökningstillståndet har bearbetats med avseende på bl.a. nickel,
koppar, volfram, zink och silver. Området är kraftigt magnesiumomvandlat och de
äldre gruvorna i området återfinns i anslutning till denna omvandling. Tidigare
har magnetiska mätningar utförts över hela undersökningstillståndet och stora
delar av området har karterats. På området återstår dock viss fältkartering för
att kartlägga gränserna för det omvandlade området. Såggården ligger strax norr om Smedjebacken. Det är ett koboltprojekt med
halter mellan 0,04 och 0,1 % kobolt (historiska analysresultat). Kobolthalterna
är associerade med en pyrit-mineralisering som ger en distinkt IP-anomali
varför magnetiska mätningar och IP-mätningar har genomförts på
undersöknings-tillståndet. Resultaten påvisar en anomali som stryker
nordöst-sydväst med en fortsättning söderut. Norrut verkar anomalin avta.
Vidare mätningar kommer att genomföras när förhållandena så medger. Bolaget ansöker rutinmässigt om förlängning av alla undersökningstillstånd inom
vilka det bedöms finnas förut-sättningar för att genom prospektering lokalisera
nya brytvärda förekomster. Bolaget har under andra kvartalet ansökt om och beviljats tre nya
undersöknings-tillstånd, omfattande 499 hektar, samt förlängt tre
undersökningstillstånd, omfattande 898 hektar. Inga undersök-ningstillstånd har
släppts under andra kvartalet. Per den 30 juni 2014 var Kopparberg Mineral
innehavare av tolv undersökningstillstånd med en total area omfattande 3 469
hektar samt en bearbet-ningskoncession omfattande 11 hektar för Tvistbogruvan.
Dessutom tillkommer den av Bergsstaten avslagna ansökan om
bearbetningskoncession för Håkansboda-gruvan, omfattande 7 hektar. 

IntressebolagNorrliden Mining AB

Norrliden Mining AB ägs till 50 % av Kopparberg Mineral AB som också är
operatör av intressebolaget. Norrliden Mining AB har två projektområden: Norra
Norrliden samt Copperstone. Inom Copperstone-projektet finns tre delprojekt:
Eva, Svartliden samt Copperstone norra. Under föregående period utförde Norrliden Mining AB undersökningar av geologin
i Copperstoneområdet med en i prospekteringssammanhang ny undersök-ningsmetod,
Optical Televiewer, OPTV. Den innebär att en kamerautrustning sänks ner i
borrhålen för att filma borrhåls-väggarna i 360° längs hela hålen samtidigt som
den registrerar hålens riktning och lutning. Med en speciellt framtagen
mjukvara bearbetas denna information och en korrekt orienterad, 3-dimensionell,
presentation erhålls av borrhålens strukturer, bergarter och bergartsgränser. Under perioden har den erhållna informationen utvärderats tillsammas med
borrkärnornas karteringsdata och de under 2013 genomförda kompletterande
kemiska analyserna. Vissa kompletterande fältstudier har även genomförts.
Slutsatserna av dessa arbeten väntas inom kort. Norra Norrlidens zink-kopparförekomst ligger i Norsjö kommun, Västerbottens
län. Mineraliseringen är knuten till en kvarts- och fältspatsporfyrisk
vulkanit. Totalt har förekomsten undersökts med 138 borrhål (25 626 meter).
Minerali-seringen, som sträcker sig 400 meter i öst-västlig riktning, är upp
till 30 meter mäktig. Den når bara delvis upp till markytan men har ett
djupgående på minst 300 meter. De kända och indikerade mineraltillgångarna
framgår av tabell 3 nedan. 

Tabell 3. Mineraltillgångar i Norra Norrliden-förekomsten per den 14 september
2012. 

  Klass   Kton Zink % Bly % Koppar % Silver (g/ton)
----------------------------------------------------------
  Kända   493  2,9   0,4   0,74     59   
----------------------------------------------------------
Indikerade 1 499  2,9   0,3   0,59     40   
----------------------------------------------------------
 Antagna   914  1,6   0,2   0,76     34   
----------------------------------------------------------Evaförekomsten, som är en massiv, vulkanogen, komplex sulfidmineralise-ring,
ligger i norra delen av Skelleftefältet. En mineraltillgångsuppskattning (ej
NI 43-101/JORC) baserad på kärnor från 23 av 55 kärnborrhål har gjorts av en
oberoende konsult vilken resulterade i ett indikerat tonnage på 5,2 Mton med
2,4 % zink, 0,3 % koppar, 0,4 % bly, 1,0 g/ton guld och 40,0 g/ton silver. Svartlidenförekomsten, som ligger omedelbart norr om Evaförekomsten, är en
sulfidmineralisering av så kallad stringertyp. En historisk uppskattning av
mineraltillgångarna (ej enligt NI 43-101/JORC) gjord på basis av resultaten
från 109 borrhål (12 840 meter) har redovisats av Boliden AB. Denna visade att
det ner till 100 meters djup finns ett antaget tonnage på 65 Kton med 2,8 %
koppar och 1,4 % zink. Svartliden-förekomsten täcks av en
bearbetnings-koncession (Svartliden K nr 1), se tabell 4 nedan. I den delen av projektet som kallas Copperstone norra finns två
undersökningstillstånd, Sandberget 200 och 300 (baserade på två äldre utmål
Svartliden 101 och Svartliden 41), med disseminerade
koppar-silver-minerali-seringar med historiska mineraltillgångar om 200 Kton
var. För närvarande har tonnaget inom Norrliden Mining AB:s
undersökningstillstånd norr om Svart-lidenkoncessionen klassats som antaget då
tillgångsbedömningarna inte är utförda enligt någon internationell standard. En
genomgång av existerande geologisk information indikerar dock att området har
en mycket god potential. 

Tabell 4. Mineraltillgångar inom Copperstone-projektet.

  Förekomst/ klassning   Kton Zink % Bly % Koppar % Guldg/ton  Silver 
                                     g/ton 
--------------------------------------------------------------------------------
 Evaförekomsten (ansökt  5 160  2,4   0,4   0,3    1,0     40  
     BK*)/                                 
    indikerad                                
--------------------------------------------------------------------------------
 Svartliden K nr 1 (BK*)/  65   1,4   n.a   2,8    n.a    n.a  
    antagen**                                
--------------------------------------------------------------------------------
 Sandberget 300 (UT*)/   200  n.a   n.a   1,1    ---    ---  
    antagen**                                
--------------------------------------------------------------------------------
 Sandberget 200 (UT*)/   200  ---   ---   1,8    0,2     22  
    antagen**                                
--------------------------------------------------------------------------------

* BK = bearbetningskoncession,

UT = undersökningstillstånd

**Uppskattningarna bygger på historisk information från en existerande
bearbetnings-koncession (Svartliden K nr 1) eller tidigare utmål (Sandberget
300/utmål Svartliden 101 och Sandberget 200/utmål Svartliden 41) 

n.a = icke analyserat; --- = små mängderUnder andra kvartalet 2014 inträffade inga förändringar avseende
undersöknings-tillstånd eller bearbetningskoncessioner för Norrliden Mining AB.
Per den 30 juni 2014 var Norrliden Mining AB innehavare av tre
undersökningstillstånd med en total area om 630 hektar. Norrliden Mining AB har
två beviljade bearbetningskoncessioner om 54 hektar (Norrliden K nr 1 och
Svartliden K nr 1) och intressebolaget har ansökt om ytterligare en
bearbetningskoncession om 34 hektar (Eva K nr 1). Nordic Iron Ore AB (NIO)

En viktig milstolpe i Nordic Iron Ore AB:s utveckling passerades under första
kvartalet i och med att bolaget erhöll miljötillstånd för de planerade gruvorna
i Blötberget och Håksberg. NIO har under de senaste åren visat upp en trend av växande mineraltillgångar.
Under inledningen av året uppgraderades mineraltillgångarna ytterligare i och
med att NIO rapporterade om ökade mineraltillgångar i Blötberget. Kända och
indikerade mineraltillgångar i Blötberget uppskattas till 11,2 Mton med 35,0 %
järn respektive 27,4 Mton med 45,0 % järn. I tillägg till dessa finns 21,4 Mton
med 33,0 % järn i klassen antagna mineraltillgångar. I sin helhet har nu NIO
kända mineral-tillgångar om 11,2 Mton med 35 % järn, indikerade tillgångar om
59,8 Mton med 40 % järn och antagna tillgångar om 118,9 Mton med 37 % järn. NIO:s totala uppskattade mineraltillgångar framgår av tabell 5 nedan.Under perioden kunde NIO meddela att Inlandsinnovation har beslutat att
medverka med 20 MSEK i den kommande riktade emissionen som Kopparberg Mineral
AB:s intressebolag genomför. Emissionen omfattar minst 40 MSEK och är
säkerställd genom Inlandsinnovation och bolagets huvudägare. Nordic Iron Ore AB har även beslutat att genomföra en företrädesemission för
intressebolagets aktieägare. Tabell 5. Samlade mineraltillgångar inom Nordic Iron Ore AB per den 19 februari
2014. 

         Känd    Indikerat    Antaget  
------------------------------------------------------
       Mton % Järn Mton % Järn  Mton % Järn
------------------------------------------------------
 Blötberget 11,2  35 %  27,4  45 %  21,4  33 % 
------------------------------------------------------
Väsman syd*  ---  ---   7,0  39 %  85,9  38 % 
------------------------------------------------------
 Håksberg*  ---  ---  25,4  36 %  11,6  36 % 
------------------------------------------------------
  Summa:  11,2  35 %  59,8  40 %  118,9  37 % 
------------------------------------------------------

(*) Håksbergsfältets och Väsmanfältets mineraltillgångar i tabellen har
tidigare redovisats i enlighet med JORC 2004. Se GeoVistas rapporter från
augusti 2011 samt januari 2013. Kopparberg Mineral AB:s ägarandel av Nordic Iron Ore AB uppgick vid periodens
slut till cirka 18,6 %. Mer information om intressebolaget finns på Nordic Iron Ore AB:s hemsida
www.nordicironore.se. 

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Efter periodens utgång har Bolaget inlett diskussioner med Lovisagruvan AB om
utveckling av Håkansbodaprojektet. 

Framtidsutsikter

Den pågående uppdateringen av den geologiska modellen inom
Copperstone-projektet i Norrliden Mining AB har prioriterats under första
halvåret och kommer fortsatt att prioriteras. Genomgången förväntas leda till
en omvärdering av Copperstoneprojektet samt tillföra Norrliden Mining AB starka
argument för en kommande kapitalisering. Så snart resurser har säkrats kommer
lönsamhetsstudier och eventuellt ytterli-gare undersökningar att genomföras med
syfte på produktionsstart i en eller flera av intressebolagets förekomster. Som
opera-tör av Norrliden Mining AB kommer Kopparberg Mineral att närmast fokusera
på att driva projekten inom intresse-bolaget. Huvuddelen av Bolagets egen prospek-tering i Bergslagen kommer under andra
halvåret 2014 att koncentreras till Tvistboområdet och till en genomgång av de
nyligen erhållna undersöknings-tillstånden vid Tomtebo. Inom Nordic Iron Ore AB slutförs nu feasibilitystudien för uppstarten av gruvan
i Blötberget bl. a. med genomförande av ett kompletterande borrprogram.
Kopparberg Mineral AB kommer fortlöpande att vara en aktiv ägare och efter
förmåga stödja Nordic Iron Ore AB i intressebolagets fortsatta utveckling. 

Ekonomiskt utfall

Koncernen

Nettoomsättningen för perioden uppgick till 146 (374) KSEK, varav senaste
kvartalet 113 (259) KSEK. Resultat efter skatt för första halvåret var -5 916 
     (-3 004) KSEK, varav för senaste kvartalet -2 805 (18) KSEK.
Resultatet har påverkats av koncernens innehav i intressebolagen Norrliden
Mining AB och Nordic Iron Ore AB. Resultatandelen för Norrliden Mining AB var
-2 (-555) KSEK varav för senaste kvartalet -1 (-519) KSEK. Resultatandelen för
NIO var     -2 058 (-1 007) KSEK, varav senaste kvartalet -985 (-28) 
KSEK. Resultatet för föregående års period påverkades även av försäljning av
delar av Kopparberg Mineral AB:s aktieinnehav i NIO vilken gav en
realisationsvinst under perioden om - (3 457) KSEK, varav - (3 436) under andra
kvartalet. Under perioden har inga investeringar i materiella
anläggnings-tillgångar skett för aktuellt eller föregående räkenskapsår.
Aktiverade kostnader för prospektering var vid periodens slut 13 053 (13 398)
KSEK varav 713 (609) KSEK aktiverats under årets andra kvartal. Aktiverade
kostnader för Håkansboda, inkl. angränsande undersökningstillstånd vilka hör
till samma projekt, uppgick vid periodens slut till 7 897 (7 960) KSEK.
Kassaflödet för första halvåret var -6 827 (-2 740) KSEK, varav -4 050 (810)
KSEK för andra kvartalet. Under andra kvartalet 2014 har ett kortfristigt lån
om 1,4 MSEK betalts ut till Nordic Iron Ore AB. Lånet löper till en
marknadsmässig ränta. Vid periodens utgång hade Bolaget 2 484 (3 434) KSEK i
likvida medel. Balansomslutningen vid periodens slut var 30 336 (33 604) KSEK. Moderbolaget

Nettoomsättningen för perioden uppgick till 1 187 (1 746) KSEK, varav senaste
kvartalet 658 (687) KSEK. Resultatet för föregående räkenskapsår påverkades av
försäljningen av aktier i Nordic Iron Ore AB via köpoptionen KO1 med en
realisationsvinst om – (2 613) KSEK, varav – (2 592) under andra kvartalet.
Resultat efter skatt för första halvåret var  -2 412 (-52) KSEK, varav för
senaste kvartalet -1 241 (978) KSEK. Under perioden har inga investeringar i
materiella anläggningstillgångar skett för aktuellt eller föregående
räkenskapsår. Kassaflödet under perioden var -6 827   (-2 740) KSEK varav -4
050 (810) KSEK för andra kvartalet. Under andra kvartalet 2014 har ett
kortfristigt lån om 1,4 MSEK betalts ut till Nordic Iron Ore AB. Lånet löper
till en marknadsmässig ränta. Vid periodens utgång hade Bolaget 2 484 (3 434)
KSEK i likvida medel. Balansomslutningen vid periodens slut var 46 219 (43 969)
KSEK. 

Risker och osäkerhetsfaktorer

Prospektering är en högriskverksamhet där endast ett fåtal av de undersökta
projekten leder till utbyggnad av producerande gruvor. Trots att framtida
prospekteringsresultat fortlöpande kom-mer att utvärderas kan det inte
garanteras att undersökningarna av förekomsterna leder till kommersiell
produktion. Det kan inte garanteras att Bolaget kommer att generera tillräckliga medel för
att finansiera den fortsatta verksamheten. Ett misslyckande med att erhålla
ytterligare finansiering vid rätt tidpunkt kan medföra att Bolaget måste skjuta
upp, dra ner på eller avsluta verksamheter. En utförlig beskrivning av koncernens osäkerhetsfaktorer återfinns i
årsredovis-ningen för 2013. 

Antal aktier

Antalet utestående aktier var vid periodens slut 36 442 678 (11 783 040)
stycken. Dessa var fördelade på 20 100 (20 100) stycken A-aktier och 36 422 578
 (11 762 940) B-aktier. 

Not 1 Redovisningsprinciper

Från och med räkenskapsåret 2014 upprättas koncern- och årsredovisning med
tillämpning av Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR
2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Tidigare tilläm-pades
Årsredovisningslagen och Redovis-ningsrådets Rekommendationer (RR) 1-29 och
tillhörande uttalanden. Övergången har gjorts i enlighet med föreskrifterna i
K3:s kapitel 35. I förekommande fall har jämförelsetalen för 2013 anpassats
till K3. Koncernen
Vid en övergång till K3 ska som huvudregel en förstagångstillämpare upprätta en
ingångsbalansräkning i vilken K3:s redovisnings- och värderings-principer
tillämpas retroaktivt. När koncernens ingångsbalansräkning enligt K3
upprättades justerades belopp som i tidigare årsredovisningar rapporterats i
enlighet med Bokföringsnämndens allmänna råd. En förklaring till hur övergången
från tidigare redovisnings-principer har påverkat koncernens ställning visas i
de tabeller som följer på sidan 15 och framåt samt i noterna som hör till
dessa. 

Följande ändringar av redovisningsprinci-per och övergångsbestämmelser påverkar
koncernen: 

·       De poster som ingår i eget kapital delas inte längre in i bundet
och fritt kapital, utan i posterna Aktiekapital, Övrigt tillskjutet kapital och
Annat eget kapital inklusive årets resultat. 

·       Samtliga leasingavtal redovisades tidigare som operationella
leasing-avtal. Leasingavtal som klassificeras som finansiella redovisas nu i
balansräkningen. Ändringen görs ret-roaktivt med tillåten schablon-beräkning. 

Vid övergången har företaget valt att tillämpa ett tillåtet undantag från
retroaktiv tillämpning i koncernredo-visningen, vilket innebär att
rörelseförvärv som gjorts före tidpunkten för övergången inte har räknats om
retroaktivt. Övergången till K3 har inte inneburit några andra förändringar av värdering
eller presentation i koncernredovisningen, varken för 2013 eller för 2014. 

Moderföretaget

Vid övergången har företaget tillämpat följande tillåtna undantag från
retroaktiv tillämpning: 
- Koncernbidrag som tidigare inte har redovisats som bokslutsdisposition har
inte omklassificerats. 

- Redovisat värde på andelar i dotterföretag har fastställts till det
redovisade värdet enligt tidigare principer. Övergången till K3 har för moderbolaget inte inneburit några förändringar av
värdering eller presentation, varken för 2013 eller 2014. 

Kommande rapportdatum

·Delårsrapport 1 januari – 30 september 2014 och kvartalsrapport 1 juli – 30
september 2014 kommer att avges 27 november 2014. ·Bokslutskommuniké 2014 och kvartalsrapport 1 oktober – 31 december 2014 kommer
att avges 12 februari 2015. 


Denna rapport har ej varit föremål för granskning av Bolagets revisor.Rapporten har granskats och godkänts av Bolagets kvalificerade personer (QP).

 Uppsala den 21 augusti 2014

Styrelsen