Delårsrapport januari – juni 2014

· Nettoomsättningen för perioden uppgick till 146 (374) KSEK, varav senaste kvartalet 113 (259) KSEK.
· Periodens resultat efter skatt för första halvåret uppgick till -5 916 (-3 004) KSEK, varav för andra kvartalet -2 805 (18) KSEK. Resultat per aktie efter utspädning var -0,16 (-0,25) SEK varav för senaste kvartalet -0,08 (0,00) SEK.
· Kassaflödet för första halvåret var -6 827 (-2 740) KSEK, varav för andra kvartalet -4 050 (810) KSEK. Balansomslutningen vid periodens slut var 30 336 (33 604) KSEK.
· Aktiverade kostnader för prospektering var vid periodens slut 13 053 (13 398) KSEK varav 713 (609) KSEK aktiverats under årets andra kvartal. Under perioden har nedskrivning av balanserade prospekteringskostnader skett med 280 (34) KSEK varav inga kostnader har skrivits ner under årets andra kvartal för aktuellt eller föregående räkenskapsår.
· Vid periodens utgång fanns 2 484 (3 434) KSEK i likvida medel.
· Bergsstaten har godkänt Kopparberg Minerals ansökan om undersökningstillstånd för Tomtebo gruvfält i Dalarna. Gruvfältet utgör ett komplement till Bolagets förekomster i Bergslagen.
· Regeringen avslog i mitten av juni Kopparberg Minerals överklagan av Bergsstatens avslag på Bolagets ansökan om bearbetningskoncession för Håkansbodaförekomsten.
· Kopparberg Mineral AB beslutade i juni att förlänga löptiden på utestående teckningsoptioner, TO3B, till den 15 september 2014 och samtidigt sänka lösenpriset till 1 kr per aktie.
· Intressebolaget Nordic Iron Ore AB meddelade i slutet av juni att Inlandsinnovation har beslutat att medverka med 20 MSEK i en kommande riktad emission som omfattar minst 40 MSEK och är säkerställd genom Inlandsinnovation och intressebolagets huvudägare.

Väsentliga händelser efter periodens utgång:
· Kopparberg Mineral AB och Lovisagruvan AB har inlett diskussioner kring utveckling av Håkansbodaprojektet.

Kommande rapportdatum
· Delårsrapport 1 januari – 30 september 2014 och kvartalsrapport 1 juli – 30 september 2014 kommer att avges 27 november 2014.
· Bokslutskommuniké 2014 och kvartalsrapport 1 oktober – 31 december 2014 kommer att avges 12 februari 2015.

Rapporten i sin helhet bifogas.

2014-08-21

För ytterligare information kontakta:
Per Storm, VD, Kopparberg Mineral AB,
Tfn: 070 – 594 90 24,
per.storm@kopparbergmineral.se.

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Kopparberg Mineral Delårsrapport Q2 2014.pdf

Om Kopparberg Mineral
Kopparberg Mineral AB är ett mineralprospekteringsbolag. Bolagets långsiktiga strategiska målsättning är att skapa ett betydande mineralbolag genom investeringar i prospektering. Kopparberg Mineral har totalt tolv undersökningstillstånd om cirka 3 500 hektar, en bearbetningskoncession om 11 hektar och äger cirka 18,6 % i intressebolaget Nordic Iron Ore AB samt 50 % i intressebolaget Norrliden Mining AB. G&W Fondkommission är Certified Adviser till Kopparberg Mineral AB.