Delårsrapport januari-juni 2022

Kiruna, 18 augusti 2022

APRIL – JUNI 2022

 • Tillgångarna för aktiverade utgifter för prospektering uppgick till 547 305 (379 441) KSEK vid periodens slut.
 • Likvida medel vid periodens slut uppgick till 233 555 (185 384) KSEK.
 • Eget kapital vid periodens slut ökade med 39% och uppgick till 763 034 (547 711) KSEK.
 • Resultat för perioden uppgick till -5 504 (-3 603) KSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till 0,00 (0,00) SEK.
 • Kassaflödet under perioden uppgick till –72 119 (69 523) KSEK, till största del baserat på investeringar i kärnborrning vid Viscaria och Arvidsjaur, vattenreningsprojektet samt infrastrukturprojekt ”Brobyggnationen” vid infart Viscaria.
 • Totala tillgångar vid slutet av perioden uppgick till 832 478 (571 470) KSEK.

JANUARI – JUNI 2022

 • Resultat för perioden uppgick till -9 345 (-8 705) KSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till -0,01 (-0,01) SEK.
 • Kassaflödet under perioden uppgick till 109 264 (184 432) KSEK.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN

 • Norrlandsfonden fortsätter att stödja Copperstone, denna gång med ett konvertibelt lån om 5,5 MSEK till STIBOR+5% årlig ränta och en konverteringskurs om 1,54 SEK/aktie fram till april 2027.
 • Copperstone fick återkoppling från Mark- och miljödomstolen och andra remissinstanser avseende kompletteringar av miljötillståndsansökan.

VD HAR ORDET

I slutet av det första kvartalet nådde vi en viktig milstolpe mot målet att återöppna Viscariagruvan i Kiruna. Den 30 mars lämnade vi in vår miljöansökan till Mark- och miljödomstolen. Det har varit en stor kraftansträngning då vi lagt ribban högt både avseende omfattning och transparens. Målsättningen är att de intressenter som berörs och relevanta myndigheter enkelt ska kunna förstå och bedöma ansökan på kort tid. Så här långt ser det ut som vi lyckats väl med vår ambition.

Redan i slutet av juni fick vi återkoppling från Mark- och miljödomstolen och en rad remissinstanser avseende kompletteringar av ansökan. Begäran om kompletteringar är ett fullt normalt steg i en process som denna och möjliggör att vi får en så komplett ansökan som möjligt. SGU (Sveriges geologiska undersökning), Länsstyrelsen i Norrbottens län och MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) har varit tydliga i sin återkoppling. Havs- och Vattenmyndigheten och Naturvårdsverket har kommunicerat att de inte avser komma med några krav på kompletteringar i det här skedet. Utöver det har vi fått glädjande besked där vi erhållit markupplåtelse avseende Viscariaområdet från Rennäringsdelegationen och Länsstyrelsen Norrbotten den 20 juni 2022.

Vi har under sommaren arbetat igenom dessa förfrågningar och avser lämna in kompletteringar till domstolen i september 2022. När det är gjort kommer Mark- och miljödomstolen bedöma om ansökan kan anses som komplett. När ansökan uppfyller kraven kommer den att kungöras och vi hoppas att det ska kunna ske under hösten 2022. Vi har en tidsplan som är djärv men också realistisk och genomförbar. Om allt går enligt plan kan vi komma igång med brytning under sommaren 2023, redan innan anrikningsverket är klart. Vi bygger i så fall ett rågodsupplag alternativt levererar rågodset till ett externt anrikningsverk. Två år därefter står vårt anrikningsverk klart för produktion av högklassigt koppar- och magnetitkoncentrat.

Utökat lokalt engagemang
Men vi har också hunnit med mycket annat under det andra kvartalet. Samtliga delar av verksamheten rör sig framåt. Inte minst inom området transport och logistik. Vi har påbörjat entreprenadbygget av en egen bro över järnvägen (Malmbanan) för att underlätta tillgängligheten till Viscariaområdet. Brofästena är på plats och under redan i höst planeras bron vara färdig. Det kommer att underlätta mycket i det dagliga arbetet och för vår prospekteringsverksamhet. Utöver det har vi även ökat takten i vårt lokala engagemang i Kiruna. Inte minst genom vårt deltagande i satsningen ”Kiruna växer” där vi tillsammans med en övriga partners arbetar hårt för att Kiruna ska kunna växa med bra bostäder och ett utökat kultur- och friluftsliv. Vi var också en stor sponsor till årets Kirunafestival och det var fantastiskt roligt att träffa så många entusiastiska Kirunabor på plats under dessa dagar.

Investeringar i utökning av mineralresurser
Vi har fortsatt med kärnborrning, till och med i en accelererad takt, i syfte att säkerställa och utöka mineraltillgångarna, både i Viscaria och i Arvidsjaur. Viscaria är fortfarande vårt huvudfokus och kärnborrningar förväntas pågå under hela 2022 och 2023. Vi räknar med att mot slutet av året komma med en ny mineraluppdatering med verifierade och utökade tillgångsbedömningar. Läs mer om våra bedömningar om såväl Viscaria som Arvidsjaur längre fram i denna rapport.

Begränsad påverkan från ökad oro i omvärlden
Den ökade turbulens som vi sett i omvärlden på senare tid har hittills haft begränsad påverkan på Copperstone och vår verksamhet. Kopparpriset har visserligen gått ned en hel del jämfört med de rekordnoteringar som sågs under 2021 och i början av 2022, men dollarn har också stärkts avsevärt mot kronan vilket i förlängningen skulle begränsa effekterna av en prisnedgång för koppar i vår kalkyl för framtida intäkter. Kortsiktiga svängningar av kopparpris och valutor påverkar oss inte i den förberedelsefas vi är i nu. Ur ett längre perspektiv ser vi fortsatt ett stort efterfrågegap på koppar som vi vill vara med att täcka. Därutöver gynnas vi av trenden för mer lokalt producerade mineraler samt en långsiktigt ökad efterfrågan från framtida europeiska kunder. Världen behöver dessutom metaller och framförallt koppar i stora mängder för att möjliggöra den omställning som är nödvändig för att minska de globala koldioxidutsläppen och beroendet av fossila bränslen. Vi går nu mot en händelserik höst. Vi har ett taggat team som fortsätter förberedelsearbetet med högsta fart.

Anna Tyni, VD Copperstone Resources

VISION

Ansvarsfull gruvdrift för en hållbar framtid.

BOLAGET I KORTHET
Copperstone Resources AB är ett bolag som nu skalar upp till att bli ett modernt och ansvarsfullt producerande gruvbolag genom återöppnandet av Viscariagruvan i Kiruna. Fyndighetens höga kopparhalt, bedömda mineraltillgångar, geografiska placering samt ett växande team av expert ger goda förutsättningar för Copperstone att bli en viktig leverantör av kvalitativ och ansvarsfullt producerad koppar – en metall som har en helt central roll i Sveriges och Europas klimatomställning mot ett elektrifierat samhälle. Utöver Viscaria-gruvan innehar Copperstone ett antal andra bearbetningskoncessioner och undersökningstillstånd i Arvidsjaur (Eva, Svartliden, Granliden) och Smedjebacken (Tvistbogruvan) – samtliga i Sverige. Moderbolagets aktie handlas på Nasdaq First North Growth Market (ticker COPP B). Augment Partners är bolagets Certified Adviser, info@augment.se, +46 8 604 22 55.