Delårsrapport januari – september 2011

Kopparberg Mineral AB (publ)
Periodisk information/Kvartalsrapport

Delårsrapport januari - september 2011

¨     Nettoomsättningen för perioden uppgick till 5 641 (6 509) KSEK, varav
senaste kvartalet 4 801 (1 078) KSEK. 

¨     Periodens resultat efter skatt för första nio månaderna uppgick till
-3 662 (-3 403) KSEK, varav för tredje kvartalet 418 (-218) KSEK. Resultat per
aktie var -0,65 (-1,50) SEK varav för senaste kvartalet 0,06 (-0,06) SEK. 

¨     Kassaflödet för första nio månaderna var 10 219 (1 794) KSEK, varav
för tredje kvartalet -5 895 (-3 808) KSEK. Balansomslutningen vid periodens
slut var 36 860 (21 925) KSEK. 

¨     Aktiverade kostnader för prospektering var vid periodens slut 11 480
(6 301) KSEK varav 3 353 (136) KSEK aktiverats under årets tredje kvartal. 

¨     Vid periodens utgång fanns 13 636 (2 672) KSEK i likvida medel.

¨     Avtalet med Gold Ore Resources Ltd. om ett till lika delar ägt bolag,
Norrliden Mining AB, för prospektering och gruvutveckling i Skelleftefältet har
träffats. 

¨     Ett kärnborrningsprogram slutfördes i anslutning till Håkansboda
gamla koppargruva i Bergslagen. 

Händelser efter periodens utgång:

¨     Per Storm tillträdde som ny verkställande direktör.

¨     Kopparberg Mineral AB:s intressebolag Nordic Iron Ore AB tillkännagav
resultaten av beräkningar baserade på magnetiska mätningar över Väsmanfältet. 

¨     Utvärderingen av borrningarna i Håkansboda tillkännagavs.

¨     Kortfristigt lån om 4 MSEK beviljades intressebolaget Nordic Iron Ore
AB. Kopparberg Mineral AB är ett mineralprospekteringsbolag. Bolagets långsiktiga
strategiska målsättning är att skapa ett betydande mineralbolag genom
investeringar i prospektering. Kopparberg Mineral har totalt 45
undersökningstillstånd om cirka 28 000 hektar och är en stor ägare i
intressebolagen Nordic Iron Ore AB och Norrliden Mining AB. 

Frågor besvaras av:

VD Per Storm, Kopparberg Mineral AB, Tfn: 070 - 594 90 24.


Bolagets verksamhet under tredje kvartalet

ProspekteringKaxborrning

I syfte att få en bättre bild av geologin och för att indikera potentiella
mineraliseringar borrades under våren 87 hål inom undersökningstillstånden
kring Ingelshyttan. Resultaten från undersökningen utvärderades under perioden
och arbetet kommer framgent att koncentreras på området kring den gamla gruvan
i Ingelshyttan. 

Geofysik

Utvärderingen av de kompletterande geofysiska mätningarna i Håkansbodaområdet
pågick under tredje kvartalet. De preliminära resultaten antydde att fyra
tidigare inte kända delområden är intressanta att undersöka ytterligare vilket
kommer att ske under fjärde kvartalet genom kaxborrning. 

Håkansbodaprojektet

Håkansbodaprojektet, omfattande dels den tidigare koppargruvan i Håkansboda och
ett flertal mindre kända kopparförekomster i samma stråk, dels de
bly-silver-zink-mineraliseringar som finns i området, är det projekt mot vilket
Kopparberg Mineral för närvarande koncentrerar merparten av
prospekteringsverksam-heten. 

Under sommaren har Kopparberg Mineral AB genomfört ett kärn-borrningsprogram om
2 100 meter i an-slutning till Håkansbodagruvan. Programmet har i allt
väsentligt utvärderats under tredje kvartalet. Resultaten indikerar att det
mellan och intill de äldre brytningsrummen finns tidigare inte kända
mineraliserade zoner vilka träffades närmare dagsytan än förväntat. Bolaget
kommer nu att inrikta arbetet mot att under fjärde kvartalet slutföra
utvärderingen av borrningarna och sedan genomföra en mineraltillgångsberäkning
enligt den kanadensiska standarden NI 43-101. I samband med detta kommer också
ytterligare borrkampanjer att beslutas. 

Tvistboprojektet

Den av Kopparberg Mineral inlämnade ansökan till Bergsstaten om
bearbetningskoncession handlades under tredje kvartalet i vilket ingick hörande
av berörd Länsstyrelse. Ansökan omfattar ett beräknat[1] tonnage ner till 230
meters djup om 575 Kt med 3,3 % zink, 2,6 % bly och 22 g/ton silver till vilket
ett antaget tonnage om 280 Kt med likartade halter skall läggas.
Mineraliseringen är öppen mot norr och mot djupet. Kopparberg Mineral bedömer
att Bergmästarens beslut om koncessionen kan komma under fjärde kvartalet 2011. 

Undersökningstillstånd i Vetlanda-området.

Prospekteringen inom Bolagets undersökningstillstånd i området vid Vetlanda har
tidigare omfattat geofysiska mätningar samt provtagning av morän, hällar och
block. Analyserna av en del häll- och blockprover visar höga guldhalter
inkluderande 75 g/ton, 45 g/ton, 20 g/ton guld med ett toppvärde på 104 g/ton
guld. Dessa analyser är enbart representativa för de tagna proverna och
indikerar inte halten i en eventuell mineralisering. Under perioden har
arbetet koncentrerats på planering och resursanskaffning för att utveckla
uppslagen ytterligare. 

Evaprojektet

Under perioden lämnade Länsstyrelsen i Norrbotten ett yttrande till Bergsstaten
som avstyrker utfärdandet av en bearbetnings-koncession för Evaförekomsten.
Ställningstagandet grundar sig på att Länsstyrelsen anser att en framtida
gruvverksamhet skulle verka menligt på rennäringen i området. För att ändra
Länsstyrelsens ställningstagande har Bolaget inlett diskussioner med den
aktuella samebyn. Evaförekomsten ligger inom skyddszonen runt Bolagets
bearbetningskoncession Svartliden K1. 

Undersökningstillstånden för bl.a. EVA förekomsten och bearbetningskoncessionen
Svartliden K1 kommer att överföras till Norrliden Mining AB enligt det avtal
som Bolaget ingått med Gold Ore Resources Ltd. 

Ett yttrande från Länsstyrelsen i Norrbotten över kompletteringen till ansökan
om bearbetningskoncession för området EVA K1 i Arvidsjaurs kommun har
erhållits. Bolaget har erhållit anstånd med att bemöta yttrandet. Kontakter har
också tagits med berörd sameby under perioden och diskussionerna väntas
fortsätta under fjärde kvartalet detta år. 

Regionalt prospekteringsbolag i Skelleftefältet Norrliden Mining AB

Avtal mellan Gold Ore Resources Ltd. och Bolaget angående bildandet av ett
regionalt prospekteringsbolag, Norrliden Mining AB, har signerats. Bolagets
verksamhet kommer att fokuseras på prospektering och gruvutveckling i
Skelleftefältet. En arbetsplan för Norrliden Mining AB:s fortsatta verksamhet
kommer att upprättas under fjärde kvartalet. 

Undersökningstillstånd

Bolaget ansöker rutinmässigt om förlängning av alla undersöknings-tillstånd
inom vilket det bedöms finnas förutsättningar för att genom prospektering
lokalisera nya brytvärda förekomster. 

Under perioden har elva undersökningstillstånd förlängts och ett har förfallit.

Nordic Iron Ore AB (NIO)

Inom Kopparberg Mineral AB:s intressebolag Nordic Iron Ore AB har arbetet med
projektstudien (PEA)” fortsatt. Arbetet är något försenat och beräknas vara
avslutat under fjärde kvartalet. Därutöver har magnetiska mätningar genomförts
över Väsmanfältet och på basis av dessa har en preliminär uppskattning av
möjligt tonnage-intervall gjorts och redovisats efter periodens utgång (se
nedan ”Väsentliga händelser efter periodens utgång”). 
Väsentliga händelser efter periodens utgång

Den 1 oktober tillträdde Per Storm som VD för Kopparberg Mineral AB. Per Storm,
som är Bergsingenjör och Teknologie Doktor från KTH kommer närmast från
analysföretaget Raw Materials Group RMG AB där han varit VD och seniorkonsult. 

Den 10 oktober tillkännagav Kopparberg Mineral AB:s intressebolag,
gruvutvecklingsbolaget Nordic Iron Ore AB som förbereder järnmalmsproduktion i
Ludvika gruvor (Blötberget och Håksberg), att bolaget avser att genomföra ett
omfattande kärnborrningsprogram för att undersöka och utvärdera
järnmineraliseringarna i Väsmanfältet - en direkt sydlig fortsättning av
Håksbergsfältet. Preliminärt uppskattas de magnetitförande mineraliseringarna
ha ett tonnage på 600-650 Mt med igenom-snitt 28-30 % järn. Mineraliseringarna
klassificeras för närvarande som ”exploration target” enligt den kanadensiska
standarden NI 43-101. Hittills genomförda undersökningar är otillräckliga för
att definiera mineraltillgångar och det är osäkert om fortsatta undersökningar
kommer att kunna resultera i att mineraltillgångar enligt NI 43-101 kan
definieras. Beräkningarna, som är gjorda enbart på basis av magnetiska data, är
till sin natur osäkra. Det är därför osäkert om det uppskattade tonnaget, eller
ens delar av detta, genom fortsatta undersökningar kan uppgraderas till
mineraltillgångar enligt den kanadensiska standarden NI 43-101. 

Den 7 november tillkännagav Kopparberg Mineral AB resultaten från det under
sommaren genomförda kärnborrningsprogrammet i anslutning till Håkansbodagruvan
som kom att omfatta 2 100 m. Hittills gjorda utvärderingar av resultaten från
borrningarna indikerar att det finns tidigare inte kända mineraliserade zoner
närmare dagsytan än förväntats samt dessutom mellan de äldre brytningsrummen. 

Den 10 november tillkännagav Kopparberg Mineral AB att man tillsammans med den
andra huvudägaren i Nordic Iron Ore AB, Bengtssons Tidnings AB, gemensamt och
med samma andel tecknat avtal med Nordic Iron Ore AB beträffande ett
kortfristigt lån om totalt 8 MSEK. Avsikten med detta är att kortsiktigt
säkerställa finansieringen av Nordic Iron Ore AB fram till den planerade
ägarspridningen och marknads-noteringen av bolagets aktie som förskjutits till
nästa år på grund av rådande situation på de finansiella marknaderna. 

Ekonomiskt utfallKoncernen

Nettoomsättningen för perioden uppgick till 5 641 (6 509) KSEK, varav senaste
kvartalet 4 801 (1 078) KSEK. Resultat efter skatt för första nio månaderna var
-3 662 (-3 403) KSEK, varav för senaste kvartalet 418 (-218) KSEK. Under tredje
kvartalet har koncernen träffat avtal om försäljning av undersökningstillstånd
och en bearbetningskoncession samt data från geologiska undersökningar i
Skelleftefältet till Norrliden Mining AB för 9 MSEK. Resultatpåverkan av
affären är en vinst med 4,5 MSEK efter att nödvändiga koncernjusteringar
genomförts. Koncernens skatt för perioden blir därför -1 866 KSEK. Resultatet
har även påverkats av koncernens innehav i intressebolaget NIO med -960 (-305)
KSEK, varav senaste kvartalet -490 (-40) KSEK. Under perioden genomfördes inga
investeringar i materiella anläggningstillgångar. Aktiverade kostnader för
prospektering var vid periodens slut 11 480 (6 301) KSEK varav 3 353 (136) KSEK
aktiverats under årets tredje kvartal. Kostnader för kärnborrning som har
aktiverats under tredje kvartalet uppgår till 2 606 (-) KSEK. Kassaflödet för
första nio månaderna var 10 219 (1 794) KSEK, varav -5 895 (-3 808) KSEK för
tredje kvartalet. Vid periodens utgång hade Bolaget 13 636 (2 672) KSEK i
likvida medel. Balansomslutningen vid periodens slut var 36 860 (21 925) KSEK. 

Moderbolaget

Nettoomsättningen för perioden uppgick till 2 616 (1 865) KSEK, varav senaste
kvartalet 826 (850) KSEK. Resultat före skatt för första nio månaderna var -2
510 (-5 605) KSEK, varav för senaste kvartalet -540 (-801) KSEK. Under perioden
genomfördes inga investeringar i materiella anläggningstillgångar. Kassaflödet
under perioden var 10 219 (1 794) KSEK varav -5 895 (-3 808) KSEK för tredje
kvartalet. Balansomslutningen vid periodens slut var 36 947 (21 649) KSEK.
Under andra kvartalet 2011 förföll teckningsoptionen TO2B vilken tecknades med
97 %. Den inbringade 21 040 KSEK före emissionskostnader. De likvida medlen
ökade med 20 181 KSEK efter emissionskostnader. 

Risker och osäkerhetsfaktorer

Prospektering är en högrisk-verksamhet där endast ett fåtal av de undersökta
projekten leder till utbyggnad av producerande gruvor. Trots att framtida
prospekterings-resultat fortlöpande kommer att ut-värderas kan det inte
garanteras att undersökningarna av förekomsterna leder till kommersiell
produktion. 

Det kan inte garanteras att Bolaget kommer att generera tillräckliga medel för
att finansiera den fortsatta verksamheten. Ett misslyckande med att erhålla
ytterligare finansiering vid rätt tidpunkt kan medföra att Bolaget måste skjuta
upp, dra ner på eller avsluta verksamheter. 

En utförlig beskrivning av koncernens osäkerhetsfaktorer återfinns i
årsredovisningen för 2009/10. 

Antal aktier

Antalet utestående aktier var vid periodens slut 6 433 040 stycken. Dessa var
fördelade på 30 500 A-aktier och 6 402 540 B-aktier. Teckningsoption TO2B
förföll 31 mars 2011 och tecknades med 97 %. 2 337 825 antal aktier tecknades
till kursen 9,00 SEK vilket inbringade 21 040 KSEK före emissionskostnader. 

Kopparberg Mineral AB handlas vid First North

Den 5 maj 2011 flyttade handeln i Bolagets aktie från AktieTorget till NASDAQ
OMX First North. 

Bytet av marknadsplats är ett led i den utveckling som Bolaget genomgår mot ett
större prospekteringsbolag. Erik Penser Bankaktiebolag är Bolagets Certified
Adviser på First North samt likviditetsgarant. 

Ägarandel i Nordic Iron Ore AB

Den 29 juni 2011 utnyttjade Bengtssons Tidnings AB sin köpoption om 3 100
aktier i NIO AB. Efter försäljningen uppgår Kopparberg Mineral AB:s ägarandel i
NIO till 23,6 %. 

Framtida planer

Huvuddelen av Bolagets operativa prospektering koncentreras till
Bergslagenområdet och kommer under 2012 att ägnas åt Håkansbodaprojektet.
Arbetet med att analysera borresultaten från Håkansboda fortsätter och kommer
bl.a. omfatta en inledande mineraltillgångsberäkning enligt NI 43-101.
Därutöver kommer planering av nästa steg i prospekteringsarbetet att ske. 

Bolaget kommer som operatör att planera och inleda verksamheten i det delägda
bolaget Norrliden Mining AB under fjärde kvartalet. Kommande rapportdatum

Bokslutskommuniké 2011 kommer att avges 23 februari 2012.Kopparberg den 24 november 2011

StyrelsenDenna rapport har ej varit föremål för granskning av Bolagets revisor.Rapporten har granskats och godkänts av Bolagets kvalificerade personer (QP).[1]Hans Torshag, QP SveMin, uppskattningen följer ej NI 43-101.