Delårsrapport januari – september 2012

· Nettoomsättningen för perioden uppgick till 694 (5.641) KSEK, varav senaste kvartalet 147 (4.801) KSEK.
· Periodens resultat efter skatt för första nio månaderna uppgick till -9.655 (-3.662) KSEK, varav för tredje kvartalet -3.817 (418) KSEK. Resultat per aktie före utspädning var -1,50 (-0,65) SEK varav för senaste kvartalet -0,59 (0,06) SEK.
· Kassaflödet för första nio månaderna var -9.268 (10 219) KSEK, varav för tredje kvartalet 1.242 (-5.895) KSEK. Balansomslutningen vid periodens slut var 28.156 (36.860) KSEK.
· Aktiverade kostnader för prospektering var vid periodens slut 11.057 (11.480) KSEK. Under årets tredje kvartal aktiverades 978 (3.353) KSEK och under samma period skedde nedskrivningar av mineralintressen med 1.118 (388) KSEK.
· Vid periodens utgång fanns 3.035 (13.636) KSEK i likvida medel.
· Bolaget har erhållit erforderliga tillstånd för ett större borrprogram kring den gamla koppargruvan i Håkansboda.
· Bolaget har redovisat positivt resultat från kaxborrningar vid Eriksgruvan söder om Håkansboda.
· Bolaget har under perioden genomfört en extra bolagsstämma och beslutat att genomföra en nyemission.
· Intressebolaget Nordic Iron Ore AB har lämnat in en miljöansökan till Mark- och Miljödomstolen för återstarten av järngruvorna i Blötberget och Håksberg.
· En extern konsult har på uppdrag av intressebolaget Norrliden Mining AB utfört en mineraltillgångsbedömning för Norra Norrliden. De kända och indikerade mineraltillgångarna uppskattas till 1.992 Kt med 2,9% zink.

· Nettoomsättningen för perioden uppgick till 694 (5.641) KSEK, varav senaste kvartalet 147 (4.801) KSEK.
· Periodens resultat efter skatt för första nio månaderna uppgick till -9.655 (-3.662) KSEK, varav för tredje kvartalet -3.817 (418) KSEK. Resultat per aktie före utspädning var -1,50 (-0,65) SEK varav för senaste kvartalet -0,59 (0,06) SEK.
· Kassaflödet för första nio månaderna var -9.268 (10 219) KSEK, varav för tredje kvartalet 1.242 (-5.895) KSEK. Balansomslutningen vid periodens slut var 28.156 (36.860) KSEK.
· Aktiverade kostnader för prospektering var vid periodens slut 11.057 (11.480) KSEK. Under årets tredje kvartal aktiverades 978 (3.353) KSEK och under samma period skedde nedskrivningar av mineralintressen med 1.118 (388) KSEK.
· Vid periodens utgång fanns 3.035 (13.636) KSEK i likvida medel.
· Bolaget har erhållit erforderliga tillstånd för ett större borrprogram kring den gamla koppargruvan i Håkansboda.
· Bolaget har redovisat positivt resultat från kaxborrningar vid Eriksgruvan söder om Håkansboda.
· Bolaget har under perioden genomfört en extra bolagsstämma och beslutat att genomföra en nyemission.
· Intressebolaget Nordic Iron Ore AB har lämnat in en miljöansökan till Mark- och Miljödomstolen för återstarten av järngruvorna i Blötberget och Håksberg.
Kommande rapportdatum
Bokslutskommuniké 2012 kommer att avges 21 februari 2013.

Rapporten i sin helhet biofogas.

Uppsala den 29 november 2012

Styrelsen

För ytterligare information kontakta:
Per Storm, VD, Kopparberg Mineral AB,
Tfn: 070 – 594 90 24,
per.storm@kopparbergmineral.se.

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Kopparberg Mineral Delårsrapport Q3 2012.pdf – http://www.bequoted.com/beQPress/download.asp?Id=8998

Om Kopparberg Mineral
Kopparberg Mineral AB är ett mineralprospekteringsbolag. Bolagets långsiktiga strategiska målsättning är att skapa ett betydande mineralbolag genom investeringar i prospektering. Kopparberg Mineral har totalt 21 undersökningstillstånd om cirka 9 600 hektar, en bearbetningskoncession om 11 hektar och äger 20,24 % i intressebolaget Nordic Iron Ore AB samt 50 % i intressebolaget Norrliden Mining AB.

Erik Penser Bankaktiebolag är Certified Advisor till Kopparberg Mineral AB.