Delårsrapport januari – september 2014

Kopparberg Mineral AB (publ)
Periodisk information/Kvartalsrapport

Delårsrapport januari - september 2014

¨     Nettoomsättningen för perioden uppgick till 418 (534) KSEK, varav
senaste kvartalet 272 (160) KSEK. 

¨     Periodens resultat efter skatt för första nio månaderna uppgick till
-8 654 (-7 408) KSEK, varav för tredje kvartalet -2 738 (-4 404) KSEK. Resultat
per aktie före utspädning var   -0,24 (-0,63) SEK varav för senaste
kvartalet -0,08 (-0,37) SEK. 

¨     Kassaflödet för första nio månaderna var -8 857 (-2 934) KSEK, varav
för tredje kvartalet -2 030 (-194) KSEK. Balansomslutningen vid periodens slut
var 27 088 (31 204) KSEK. 

¨     Aktiverade kostnader för prospektering var vid periodens slut 13 461
(11 733) KSEK. Under årets tredje kvartal aktiverades 393 (142) KSEK och under
samma period skedde nedskrivningar av mineralintressen med - (1 824) KSEK. 

¨     Vid periodens utgång fanns 454 (3 240) KSEK i likvida medel.

¨     Kopparberg Mineral AB:s intressebolag Norrliden Mining AB annonserade
i september resultatet av arbeten i Copperstoneområdet i norra Skelleftefältet.
Resultatet visar att området bör betraktas som ett sammanhängande projekt och
att det omfattar ett ”exploration target” om 60-100 Mton med ett metallinnehåll
motsvarande 1,0 – 1,25 % kopparekvivalenter. 

¨     Kopparberg Mineral AB:s intressebolag Nordic Iron Ore AB annonserade
under perioden nyemissioner till kursen 25 SEK per aktie i syfte att säkra
finansieringen av den slutliga s.k. ”feasibilitystudien” som krävs inför
återstarten av Ludvika Gruvor. 

¨     Styrelsen för Kopparberg Mineral AB beslutade under perioden att
förlänga löptiden på utestående teckningsoption, TO3B, t o m den 30 september
2014. Lösenpriset hölls oförändrat vid 1,00 kr per aktie. I ett senare skede
beslutade styrelsen att anpassa priset till 0,55 kr per aktie. Löptiden för
optionen förlängdes i samband med detta till den 17 oktober 2014. 

¨     Bolaget redovisade i september den ansökan om rättsprövning hos
Högsta Förvaltningsdomstolen som har skett avseende hanteringen av Bolagets
ansökan om bearbetningskoncession för Håkansboda. 

¨     Den 10 september inträdde Mandalay Resources Corp. (Mandalay) som ny
partner i Norrliden Mining AB. Mandalay slutförde då förvärvet av Elgin Mining
Ltd. med bl.a. Björkdalsgruvan och därmed även partnerskapet i Norrliden Mining
AB. Väsentliga händelser efter periodens utgång:

¨     Kopparberg Mineral AB:s intressebolag Nordic Iron Ore AB (NIO)
presenterade resultatet av avslutade emissioner där NIO tillförs 58 MSEK.
Kopparberg Mineral AB deltog i emissionen med 1,5 MSEK. 

¨     Kopparberg Mineral AB redovisade resultatet av konverteringen av
utestående optionsprogram, TO3B. I samband med optionsprogrammets avslutning
tillfördes Bolaget cirka 1,3 MSEK före emissionskostnader. På grund av den låga
konverteringsgraden beslutade styrelsen också att söka alternativ finansiering
av Bolaget. För ytterligare information kontakta:
Per Storm, VD, Kopparberg Mineral AB, Tfn: 070 – 594 90 24,
per.storm@kopparbergmineral.se.

Kopparberg Mineral AB är ett mineralprospekteringsbolag. Bolagets långsiktiga
strategiska målsättning är att skapa ett betydande mineralbolag genom
investeringar i prospektering. Kopparberg Mineral har totalt elva
undersökningstillstånd om cirka 3 300 hektar, en bearbetningskoncession om 11
hektar och äger drygt 15 % i intressebolaget Nordic Iron Ore AB samt 50 % i
intressebolaget Norrliden Mining AB. 

G&W Fondkommission är Certified Adviser till Kopparberg Mineral AB.Bolagets verksamhet under tredje kvartalet Inledning

Under årets tredje kvartal presenterades Copperstone ”exploration target” som
är resultatet av det arbete Bolaget, som operatör av Norrliden Mining AB, har
genomfört under de senaste två åren. Copperstone ”exploration target” omfattar
60 – 100 Mton vid 1,0 - 1,2 % kopparekvivalenter (se mer nedan). Huvudfokus
för Bolagets verksamhet kommer nu att ligga på att utveckla
Copperstoneförekomsten. 

Tvistbogruvan

Tidigare har Bolaget genomfört kaxborrningar samt analyser av dessa som stödjer
antagandet om ett samband mellan Tvistboförekomsten och den tidigare brutna, en
km söderut belägna, Norrgruvan, se figur 1. För att säkerställa detta kan nu
ytterligare geologiska studier genomföras varefter ett kärnborrnings- program skall utformas i syfte att undersöka om stråket innehåller ekono-miskt
intressanta mineraliseringar. Figur 1. Bearbetningskoncessionen Tvistbo-gruvan K nr 1 med omnejd.

I samma nord-sydliga stråk som Tvistboförekomsten och Norrgruvan ligger längre
söderut Gränsgruvan som tidigare har brutits och under 2014 har undersökts av
Boliden AB. Tvistbomineraliseringen, som huvudsakligen innehåller zinkblände
och blyglans, har i söder förskjutits av en förkastning men är helt öppen mot
norr och djupet. Mineraliseringen är massiv men även ”sliror” förekommer
parallellt med foliationen. Kopparberg Mineral beviljades en
bearbetningskoncession för Tvistboföre-komsten (Tvistbogruvan K nr 1) under
våren 2012. Uppskattningen av mineraltillgången är gjord 2008 och följer
SveMins regelverk, se tabell 1. Tabell 1. Mineraltillgångar i Tvistbogruvan K nr 1.

  Klass  Kton Zink % Bly % Silver g/ton
---------------------------------------------
  Kända   -    -   -     -   
---------------------------------------------
Indikerade  575  3,3   2,6    22   
---------------------------------------------
 Antagna   280  3,0   2,5    20   
---------------------------------------------Norrgruvan är en bly-silver-koppar-guld- gruva som bröts fram till början av
1900-talet, ned till ett djup av 105 meter. Malmen bestod av två skilda zoner.
Den ena innehållande silverhaltig blyglans samt en parallell zon av kopparkis
med guldhalter. Håkansbodaprojektet

Den 12 juni 2014 avslog Regeringen Bolagets överklagan av Bergsstatens avslag
på Bolagets ansökan om bearbetningskoncession. Bolaget har under perioden sökt
rättsprövning hos Högsta Förvaltningsdomstolen i ärendet. Inledande försök att
söka samverkan med Lovisagruvan AB för att hitta en industriell lösning för
utvecklingen av Håkansboda-förekomsten har dock gått om intet. Den fortsatta juridiska processen har inneburit att det planerade
kärnborrnings-programmet har skjutits på framtiden till dess att klarhet i
ärendet nåtts. Håkansbodaprojektet omfattar minera-liseringarna i anslutning till den tidigare
koppargruvan i Håkansboda och ett flertal mindre kända kopparförekomster i
samma stråk, tillika de bly-silver-zink-mine-raliseringar som finns i området.
De hittills indikerade mineraltillgångarna i anslutning till Håkansbodagruvan
har uppskattats till 629 Kton med 1,4 % koppar, 14,3 g/ton silver och 0,4 g/ton
guld samt de antagna mineraltillgångarna till 1 485 Kton med 1,5 % koppar, 11,3
g/ton silver och 0,3 g/ton guld (tabell 2). Tabell 2. Mineraltillgångar per den 7 mars 2012 i anslutning till Håkansboda
koppargruva. 

  Klass   Kton Koppar % Guld g/ton Silver g/ton
-----------------------------------------------------
  Kända   -    -      -      -   
-----------------------------------------------------
Indikerade  629   1,4    0,4     14,3  
-----------------------------------------------------
 Antagna  1 485   1,5    0,3     11,3  
-----------------------------------------------------Uppskattningen av mineraltillgångarna har gjorts av en oberoende kvalificerad
person och följer SveMins rekommendationer och regelverket i JORC-koden. Tomteboprojektet

Tomtebo omfattar två undersöknings-tillstånd, Tomtebo nr 100 och 101, cirka 20
km öster om Borlänge. Tomtebofältet är ett leptitbälte som omfattar tre kända
malmer: Kalvbäcken, Lövåsen och Tomtebo, varav Tomtebo gruvfält är det som
undersök-ningstillstånden gäller. Tomtebo gruvfält var under 1980-talet en del av Stora Kopparberg AB som såg
fältet som en möjlig framtida reserv till Falu koppargruva. Tomtebo malmfält
består av cirka tio malmkroppar, några av kopparmalm, andra av bly-zink-silver-
malm. Kopparmalmen består av kopparkis med pyrit, pyrrhotit och ibland små
kvantiteter av blyglans och zinkblände. Bly-zink-silver-malmen består av
zink-blände och blyglans med låga halter av pyrit och pyrrhotit och ibland
kopparkis. 

Figur 2. Undersökningstillstånden Tomtebo 100 och 101 med omnejd.

 Arbeten inom ramen för Bolagets övriga undersökningstillstånd

Under perioden har Bolaget inte utfört något arbete på övriga
undersöknings-tillstånd. Meshatten ligger norr om Järnboås-området. Ett antal äldre sulfid-malmsgruvor
inom undersöknings-tillståndet har bearbetats med avseende på bl.a. nickel,
koppar, volfram, zink och silver. Området är kraftigt magnesium-omvandlat och
de äldre gruvorna i området återfinns i anslutning till denna omvandling.
Tidigare har magnetiska mätningar utförts över hela undersöknings-tillståndet
och stora delar av området har karterats. På området återstår dock viss
fältkartering för att kartlägga gränserna för det omvandlade området. Såggården ligger strax norr om Smedjebacken. Det är ett koboltprojekt med
halter mellan 0,04 och 0,1 % kobolt (historiska analysresultat). Kobolthalterna
är associerade med en pyrit-mineralisering som ger en distinkt IP-anomali
varför magnetiska mätningar och IP-mätningar har genomförts på
undersöknings-tillståndet. Resultaten påvisar en anomali som stryker
nordöst-sydväst med en fortsättning söderut. Norrut verkar anomalin avta. Bolaget ansöker rutinmässigt om för-längning av alla undersökningstillstånd
inom vilka det bedöms finnas förutsättningar för att genom prospektering
lokalisera nya brytvärda förekomster. Bolaget har under tredje kvartalet ansökt om förlängning för två
undersöknings-tillstånd, omfattande 330 hektar. Per den 30 september 2014 var
Kopparberg Mineral innehavare av tolv undersök-ningstillstånd med en total area
om 3 469 hektar samt en bearbetningskoncession om 11 hektar för
Tvistboförekomsten. Intressebolag

Norrliden Mining AB

Norrliden Mining AB ägs till 50 % av Kopparberg Mineral AB som även är operatör
av intressebolaget. Resterande 50 % ägs sedan 10 september 2014 av Mandalay
Resources Corp. (Mandalay). Mandalay är ett gruvbolag noterat på Torontobörsen
(TSX: MND) med ett marknadsvärde om cirka 400 MUSD och med verksamheter i
Australien, Chile och Sverige. Mandalay förvärvade Elgin Mining Ltd. med bl.a.
Björkdalsgruvan och därmed även partnerskapet i Norrliden Mining AB. Norrliden Mining AB har två projektområden: Norra Norrliden samt Copperstone.Copperstoneförekomsten, i norra Skellefte-fältet i Arvidsjaurs kommun, har
sedan 2012 varit föremål för en större utvärdering. Området innehåller bland
annat bearbetningskoncessionen Svartliden K nr 1, den ansökta
bearbetnings-koncessionen för Evaförekomsten samt undersökningstillstånd kring
dessa. Vid utvärderingen har bland annat en i prospekteringssammanhang ny metod
använts, Optical Televiewer (OPTV), som beskrivits tidigare. Tolkningen av resultaten är nu färdigställd och den tyder på att alla de kända
förekomsterna i området är av samma typ och ursprung och att området bör
behandlas som ett sammanhållet projekt. Arbetet bygger på en noggrann
utvärdering av OPTV-mätningarna kombinerat med förnyade studier av borrkärnor,
geofysiska mätdata och omanalyser av borrkärnor och resulterade i en ny
geologisk tolkning. Av denna framgår att likartade geologiska processer varit
verksamma över hela Copperstoneområdet och att detta får anses tillhöra en
separat geologisk malmprovins med en annan typ av mineraliseringar än vad som
vanligen återfinns i Skellefte-fältet. 

En 3D-modellering utfördes som visar att en kvantitet på 60 - 100 Mton med 1,0
- 1,25 % kopparekvivalenter[1] kan påvisas och definieras som ett ”Exploration
target” enligt JORC-standarden. Figur 3. Översikt över Copperstoneprojektet med undersökningstillstånd (röda
rektanglar) och bearbetningskoncessioner (blå beviljad BK, violett ansökt BK). Norra Norrlidens zink-kopparförekomst ligger i Norsjö kommun, Västerbottens
län. Mineraliseringen är knuten till en kvarts- och fältspatsporfyrisk
vulkanit. Totalt har förekomsten undersökts med 138 borrhål (25 626 meter).
Mineraliseringen, som sträcker sig 400 meter i öst-västlig riktning, är upp
till 30 meter mäktig. Den når bara delvis upp till markytan men har ett
djupgående om minst 300 meter. De kända och indikerade mineraltillgångarna
framgår av tabell 3 nedan. Tabell 3. Mineraltillgångar i Norra Norrliden-förekomsten per den 14 september
2012. 

  Klass   Kton Zink % Bly % Koppar % Silver (g/ton)
----------------------------------------------------------
  Kända   493  2,9   0,4   0,74     59   
----------------------------------------------------------
Indikerade 1 499  2,9   0,3   0,59     40   
----------------------------------------------------------
 Antagna   914  1,6   0,2   0,76     34   
----------------------------------------------------------Under tredje kvartalet 2014 inträffade inga förändringar vad avser
undersöknings-tillstånd eller bearbetningskoncessioner för Norrliden Mining AB.
Per den 30 september 2014 var Norrliden Mining AB innehavare av tre
undersökningstillstånd med en total area om 630 hektar. Norrliden Mining AB har
två beviljade bearbetnings-koncessioner om 54 hektar (Norrliden K nr 1 och
Svartliden K nr 1) och intresse-bolaget har ansökt om ytterligare en
bearbetningskoncession om 34 hektar (Eva K nr 1). Nordic Iron Ore AB (NIO)

Under året har Nordic Iron Ore AB erhållit miljötillstånd för de planerade
gruvorna i Blötberget och Håksberg vilket inneburit att en viktig milstolpe
passerats i verksamhetens utveckling. NIO har nu alla väsentliga tillstånd på
plats. Under perioden har arbetet med den slutliga genomförbarhetsstudien
fortsatt. NIO har också tillförts cirka 58 MSEK genom två aktieemissioner som
avslutades efter periodens utgång (se väsentliga händelser efter periodens
utgång). 

Nordic Iron Ore AB:s totala uppskattade mineraltillgångar framgår av tabell 5
nedan. Mer information om intressebolaget finns på Nordic Iron Ore AB:s hemsida
www.nordicironore.se. Tabell 5. Samlade mineraltillgångar inom Nordic Iron Ore AB per den 19 februari
2014. 

        Känd    Indikerat   Antaget  
----------------------------------------------------
       Mton Järn% Mton Järn%  Mton Järn %
----------------------------------------------------
 Blötberget 11,2  35 % 27,4  45 %  21,4  33 % 
----------------------------------------------------
Väsman syd*  ---  ---  7,0  39 %  85,9  38 % 
----------------------------------------------------
 Håksberg*  ---  ---  25,4  36 %  11,6  36 % 
----------------------------------------------------
  Summa:  11,2  35 % 59,8  40 % 118,9  37 % 
----------------------------------------------------

(*) Håksbergsfältets och Väsmanfältets mineraltillgångar i tabellen har
tidigare redovisats i enlighet med JORC 2004. Se GeoVistas rapporter augusti
2011 samt januari 2013. Kopparberg Mineral AB:s ägarandel av Nordic Iron Ore AB uppgick vid periodens
slut till cirka 18,6 %. Väsentliga händelser efter periodens utgång

Den 17 oktober 2014 avslutades optionsprogrammet TO3B. Resultatet innebar att 2
304 788 B-aktier förvärvades av optionsinnehavarna och Bolaget erhöll 1 267
633 kr före emissionskostnader i likvida medel. På grund av den låga
konverteringsgraden beslutade styrelsen att söka alternativ finansiering av
Bolaget. Nordic Iron Ore AB har tillförts cirka 58 MSEK före emissionskostnader genom
den riktade emission och den företrädes-emission som slutfördes i oktober 2014.
Kopparberg Mineral AB deltog i emissionen med 1,5 MSEK. I samband med detta tog
Kopparberg Mineral AB ett kortfristigt lån om 1,5 MSEK från ett konsortium i
Ludvika. Företrädes-emissionen tecknades till 91 % med och utan företräde. Ny
ägarandel för Kopparberg Mineral AB uppgår till drygt 15 %. Framtidsutsikter

Copperstoneprojektet inom Norrliden Mining AB kommer fortsättningsvis att vara
fokus för Bolagets verksamhet. 

Bolagets prospektering i Bergslagen kommer tills vidare att nedprioriteras.

Inom Nordic Iron Ore AB genomförs för närvarande genomförbarhetsstudien (dfs)
för uppstarten av gruvan i Blötberget. Detta sker bl. a. med genomförande av
ett kompletterande borrprogram. Kopparberg Mineral AB har hittills stött
intressebolaget aktivt genom bl. a. deltagande i samtliga emissioner och genom
personalförstärk-ningar. Ekonomiskt utfallKoncernen

Nettoomsättningen för perioden uppgick till 418 (534) KSEK, varav senaste
kvartalet 272 (160) KSEK. Resultat efter skatt för de första nio månaderna var 
    -8 654 (-7 408) KSEK, varav för senaste kvartalet -2 738 (-4 404) KSEK.
Resultatet har påverkats av koncernens innehav i intressebolagen Norrliden
Mining AB och Nordic Iron Ore AB. Resultatandelen för Norrliden Mining AB var
-5 (-575) KSEK varav för senaste kvartalet -3 (-20)    KSEK.
Resultatandelen för NIO var -3 188 (1 009) KSEK, varav senaste kvartalet   
-1 130 (-597) KSEK. Inga investeringar i materiella anläggningstillgångar
genomför-des under perioden för aktuellt eller föregående räkenskapsår. Under
aktuellt räkenskapsårs tredje kvartal såldes materiella anläggningstillgångar
till en köpeskilling om 500 (-) KSEK. Aktiverade kostnader för prospektering
var vid periodens slut 13 461 (11 733) KSEK. Aktiverade kostnader för
Håkansboda, inkl. angränsande undersökningstillstånd vilka hör till samma
projekt, uppgick vid periodens slut till 7 897 (7 969) KSEK. De första nio
månaderna 2014 har aktiveringar av prospekteringskostnader skett med    1
734 (1 658) KSEK samt nedskrivningar av mineralintressen med totalt 280 (1 858)
KSEK. Under årets tredje kvartal aktiverades 393 (142) KSEK och under samma
period skedde nedskrivningar av mineralintressen med - (1 824) KSEK.
Kassaflödet för första nio månaderna var  -8 857 (-2 934) KSEK, varav -2 030
(-194) KSEK för tredje kvartalet. Vid periodens utgång hade Bolaget 454 (3 240)
KSEK i likvida medel. Balansomslutningen vid periodens slut var 27 088 (31 204)
KSEK. 

Moderbolaget

Nettoomsättningen för perioden uppgick till 1 855 (2 085) KSEK, varav senaste
kvartalet 668 (339) KSEK. Resultat före skatt för första nio månaderna var -3
351    (-1 573) KSEK, varav för senaste kvartalet  -939 (-1 521) KSEK.
Inga investeringar i materiella anläggningstillgångar genom-fördes under
perioden för aktuellt eller föregående räkenskapsår. Under aktuellt
räkenskapsårs tredje kvartal såldes materiella anläggningstillgångar till en
köpeskilling om 500 (-) KSEK. Kassa-flödet under perioden var -8 857 (-2 934)
KSEK varav -2 030 (-194) KSEK för tredje kvartalet. Balansomslutningen vid
periodens slut var 44 764 (44 769) KSEK. Risker och osäkerhetsfaktorer

Prospektering är en högriskverksamhet där endast ett fåtal av de undersökta
projekten leder till utbyggnad av producerande gruvor. Trots att framtida
prospekterings-resultat fortlöpande kommer att utvärderas kan det inte
garanteras att under-sökningarna av förekomsterna leder till kommersiell
produktion. 

Det kan inte garanteras att Bolaget kommer att generera tillräckliga medel för
att finansiera den fortsatta verksamheten. Ett misslyckande med att erhålla
ytterligare finansiering vid rätt tidpunkt kan medföra att Bolaget måste skjuta
upp, dra ner på eller avsluta verksamheter. 

En utförlig beskrivning av koncernens osäkerhetsfaktorer återfinns i
årsredo-visningen för 2013. 

Antal aktier

Antalet utestående aktier var vid periodens slut 36 442 678 (11 783 040)
stycken. Dessa var fördelade på 20 100 (20 100)  A-aktier och 36 422 578 (11
762 940)   B-aktier. Kommande rapportdatum

Bokslutskommuniké 2014 kommer att avges 12 februari 2015.Uppsala den 27 november 2014

StyrelsenDenna rapport har ej varit föremål för granskning av Bolagets revisor.Rapporten har granskats och godkänts av Bolagets kvalificerade personer (QP).

[1]Kopparekvivalenter, Cueq, innebär att alla värdemetaller i förekomsten
räknas om till koppar. Antagandet är beräknat på följande metallpriser: guld 1
200 USD/ounce, silver 20 USD/ounce, koppar 6 500 USD/ton, zink 2 100 USD/ton
och bly           2 100 USD/ton.