Dotterbolaget Kopparberg Mining Exploration AB kompletterar överklagan om avslag på bearbetningskoncessionsansökan för Håkansbodaförekomsten.

Kopparberg Mineral AB (publ)
Pressmeddelande

Dotterbolaget Kopparberg Mining Exploration AB kompletterar överklagan om
avslag på bearbetningskoncessionsansökan för Håkansbodaförekomsten.

Kopparberg Mineral AB:s dotterbolag, Kopparberg Mining Exploration AB, har nu
kompletterat sitt tidigare överklagande till Regeringen avseende Bergsstatens
avslag på Bolagets ansökan om bearbetningskoncession för Håkansbodaförekomsten.
Bergsstaten motiverade sitt ställningstagande med att det ansökta
koncessionsområdet ligger inom den skyddszon som omger Lovisagruvan AB:s
bearbetningskoncession. Bolaget hävdar i kompletteringen till regeringen att den skyddszon som
beviljades Lovisagruvan när det tidigare utmålet omvandlades till en
bearbetningskoncession hösten 2012 i sig inte är något hinder för ett
beviljande av den ansökta koncessionen för Håkansbodaförekomsten. Kopparberg
Mineral har undersökningstillstånd som täcker det aktuella området och reglerna
om skyddszon syftar endast till att förhindra att nya undersökningstillstånd
söks i närheten av existerande bearbetningskoncessioner. Bolaget understryker också i sin komplettering att Lovisa och Håkansboda
mineraliseringarna har helt olika karaktär och att de är knutna till olika
stratigrafiska horisonter. Malmen i Lovisagruvan karakteriseras av zinkblände
och blyglans i vulkaniska bergarter medan Håkansbodamineraliseringen utgörs av
kopparkis och koboltglans i karbonatsten. Förutom de geologiska olikheterna är
avståndet mellan de båda förekomsterna betydande. Enligt Bolagets bedömning
finns därför inget som indikerar att en bearbetning av Håkansbodaförekomsten
skulle störa den nuvarande och framtida verksamheten vid Lovisagruvan.
Håkansbodaförekomstens lokalisering innebär därför, enligt Bolagets
uppfattning, inget hinder mot att bevilja den ansökta bearbetningskoncessionen. ”Vi ser fram emot en snabb handläggning hos regeringen och hoppas att en
förnyad prövning av vår ansökan skyndsamt kommer till stånd” säger Kopparberg
Minerals AB:s VD Per Storm i en kommentar. För ytterligare information kontakta:
Per Storm, VD, Kopparberg Mineral AB, Tfn: 070 – 594 90 24,
per.storm@kopparbergmineral.se.

Kopparberg Mineral AB är ett mineralprospekteringsbolag. Bolagets långsiktiga
strategiska målsättning är att skapa ett betydande mineralbolag genom
investeringar i prospektering. Kopparberg Mineral har totalt 19
undersökningstillstånd om cirka 7 500 hektar, en bearbetningskoncession om 11
hektar och äger 20,61 % i intressebolaget Nordic Iron Ore AB samt 50 % i
intressebolaget Norrliden Mining AB. 

Erik Penser Bankaktiebolag är Certified Advisor till Kopparberg Mineral AB.