Dotterbolaget Kopparberg Mining Exploration kompletterar överklagan om avslag på bearbetningskoncessionsansökan för Håkansbodaförekomsten

Kopparberg Mineral AB:s dotterbolag, Kopparberg Mining Exploration AB, har nu kompletterat sitt tidigare överklagande till Regeringen avseende Bergsstatens avslag på Bolagets ansökan om bearbetningskoncession för Håkansbodaförekomsten. Bergsstaten motiverade sitt ställningstagande med att det ansökta koncessionsområdet ligger inom den skyddszon som omger Lovisagruvan AB:s bearbetningskoncession.

Bolaget hävdar i kompletteringen till regeringen att den skyddszon som beviljades Lovisagruvan när det tidigare utmålet omvandlades till en bearbetningskoncession hösten 2012 i sig inte är något hinder för ett beviljande av den ansökta koncessionen för Håkansbodaförekomsten. Kopparberg Mineral har undersökningstillstånd som täcker det aktuella området och reglerna om skyddszon syftar endast till att förhindra att nya undersökningstillstånd söks i närheten av existerande bearbetningskoncessioner.

Bolaget understryker också i sin komplettering att Lovisa och Håkansboda mineraliseringarna har helt olika karaktär och att de är knutna till olika stratigrafiska horisonter. Malmen i Lovisagruvan karakteriseras av zinkblände och blyglans i vulkaniska bergarter medan Håkansbodamineraliseringen utgörs av kopparkis och koboltglans i karbonatsten. Förutom de geologiska olikheterna är avståndet mellan de båda förekomsterna betydande. Enligt Bolagets bedömning finns därför inget som indikerar att en bearbetning av Håkansbodaförekomsten skulle störa den nuvarande och framtida verksamheten vid Lovisagruvan. Håkansbodaförekomstens lokalisering innebär därför, enligt Bolagets uppfattning, inget hinder mot att bevilja den ansökta bearbetningskoncessionen.

– Vi ser fram emot en snabb handläggning hos regeringen och hoppas att en förnyad prövning av vår ansökan skyndsamt kommer till stånd, säger Kopparberg Minerals AB:s VD Per Storm i en kommentar.

2013-04-11

För ytterligare information kontakta:
Per Storm, VD, Kopparberg Mineral AB, Tfn: 070 – 594 90 24, per.storm@kopparbergmineral.se mailto:per.storm@kopparbergmineral.se .

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Kopparberg Mineral Pressrelease 2013-04-11.pdf – http://www.bequoted.com/beQPress/download.asp?Id=9543

Om Kopparberg Mineral
Kopparberg Mineral AB är ett mineralprospekteringsbolag. Bolagets långsiktiga strategiska målsättning är att skapa ett betydande mineralbolag genom investeringar i prospektering. Kopparberg Mineral har totalt 19 undersökningstillstånd om cirka 7.500 hektar, en bearbetningskoncession om 11 hektar och äger 20,61% i intressebolaget Nordic Iron Ore AB samt 50% i intressebolaget Norrliden Mining AB.

Erik Penser Bankaktiebolag är Certified Advisor till Kopparberg Mineral AB.