Extra bolagsstämma i Kopparberg Mineral

Aktieägarna i Kopparberg Mineral AB (publ), org. nr 556704-4168 ("Bolaget"), kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 26 januari 2015 klockan 16.00, i Advokatfirman Lindahls lokaler på Mäster Samuelsgatan 20 i Stockholm.

AnmälanAktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska: – dels vara införd i den av Euroclear förda aktieboken tisdagen den 20 januari 2015,- dels anmäla sin avsikt att delta i bolagsstämman senast torsdagen den 22 januari 2015, klockan 12.00 under adress: Kopparberg Mineral AB (publ), Kungsgatan 62, 753 18 Uppsala, tel: +46 (0)580-888 90 eller per e-mail: info@kopparbergmineral.se.I anmälan bör uppges adress, telefonnummer, person- eller organisationsnummer samt aktieinnehav. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid före tisdagen den 20 januari 2015 genom förvaltares försorg tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn för att ha rätt att delta vid stämman.Behörighetshandlingar, såsom fullmakter och registreringsbevis, bör i förekommande fall insändas före bolagsstämman. Aktieägare som önskar medföra ett eller två biträden bör göra anmälan härom inom den tid och på det sätt som gäller för aktieägare.Aktieägare som avser att närvara genom ombud ska utfärda daterad fullmakt för ombud. Om fullmakt utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakts giltighet får anges till längst fem år från utfärdandet. Fullmakt i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till Bolaget på ovan angiven adress. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär på begäran och detta finns också tillgängligt på Bolagets webbplats, www.kopparbergmineral.se.Ärenden på stämman1. Öppnande av stämman2. Val av ordförande vid stämman3. Upprättande och godkännande av röstlängd4. Val av en eller två justeringsmän5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad6. Godkännande av dagordningen7. Ändring av bolagsordningen8. Minskning av aktiekapitalet9. Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier10. Avslutande av bolagsstämmanFörslag till beslutPunkt 7 – Ändring av bolagsordningenStyrelsen föreslår att stämman beslutar om en ändring av bolagsordningen innebärande: – att Bolagets firma är Copperstone Resources AB (publ), – att styrelsen ska ha sitt säte i Stockholms kommun i Stockholms län,- att aktiekapitalet ska vara lägst 3.874.746,60 kronor och högst 15.498.986,40 kronor,- att antalet aktier får vara lägst 38 747 466 och högst 154 989 864, samt- att högst 80 000 aktier av serie A samt 154 909 864 aktier av serie B får utges.De bolagsordningsändringar som avser förändrade gränser av aktiekapitalet och antalet aktier (de tre sista strecksatserna ovan) är villkorade av att minskningen enligt punkt 8 i dagordningen, innebärande en minskning av aktiekapitalet med 11.624.239,80 kronor, registreras hos Bolagsverket.Punkt 8 – Minskning av aktiekapitaletStyrelsen föreslår att stämman beslutar att Bolagets aktiekapital minskas med 30 öre per aktie, totalt 11.624.239,80 kronor, för avsättning till fritt eget kapital. Minskningen ska genomföras utan indragning av aktier genom att aktiens kvotvärde ändras från 40 öre till 10 öre per aktie. Beslutet förutsätter att bolagsordningen ändras i enlighet med punkt 7 i dagordningen.Bakgrunden till förslaget är att Bolaget utifrån rådande marknadsläge behöver ha möjlighet att genomföra planerade emissioner (med stöd av det bemyndigande som berörs i punkt 9 i dagordningen). Efter verkställd minskning i enlighet med förslaget kommer Bolagets aktiekapital att uppgå till 3.874.746,60 kronor, fördelat på 38 747 466 aktier, envar aktie med ett kvotvärde om 10 öre.Punkt 9 – Bemyndigande för styrelsenStyrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om nyemission av aktier och/eller teckningsoptioner. Styrelsen ska kunna besluta om utgivande av aktier (av serie B) eller teckningsoptioner (berättigande till teckning av aktier av serie B) med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport, kvittning eller annars med villkor enligt 2 kap 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen.Emission i enlighet med detta bemyndigande ska ske på marknadsmässiga villkor. Styrelsen ska äga bestämma villkoren i övrigt för emissioner enligt detta bemyndigande samt vem som ska äga rätt att teckna aktierna och/eller teckningsoptioner. Rätt att teckna får dock inte tillkomma styrelseledamöter, verkställande direktören eller anställda i Bolaget eller koncernbolag eller närstående till sådana personer. Skälet till att styrelsen ska kunna fatta beslut om emission med avvikelse från aktieägares företrädesrätt är att tillgodose Bolagets behov av ytterligare finansiering, av att bredda ägandet i Bolaget och av att kunna genomföra strategiskt viktiga åtgärder.Frågor till styrelse och VDAktieägare har möjlighet att begära upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen. Sådan information lämnas av styrelsen eller verkställande direktör vid bolagsstämman under förutsättning att uppgifterna kan lämnas utan väsentlig skada för Bolaget.Handlingar till stämmanFullmaktsformulär kommer senast från och med måndagen den 5 januari 2015 att finnas tillgängliga hos Bolaget samt på Bolagets webbplats, www.kopparbergmineral.se.Fullständiga förslag till beslut enligt punkt 7-9 kommer att hållas tillgängliga hos Bolaget senast två veckor före stämman. Dessa handlingar skickas till aktieägare som begär det och uppger sin postadress.MajoritetskravFör giltiga beslut i enlighet med förslaget i punkt 7-9 ovan fordras att besluten biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de på stämman företrädda aktierna.

Kopparberg Mineral AB (publ)Styrelsen

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Kopparberg Mineral Kallelse till extra bolagsstämma.pdf