Framgångsrik resursuppgradering vid Copperstones Viscariagruva förväntas säkra ytterligare 3-4 års framtida produktion

Copperstone Resources AB (”Copperstone” eller ”Bolaget”) har under de senaste två åren genomfört omfattande kärnborrningar som nu sammanställts i en uppskattning av mineraltillgångar enligt regelverket PERC-2017. Viscarias kända respektive kända & indikerade mineraltillgångar har ökat med 43 procent respektive 23 procent, tack vare en framgångsrik konvertering till högre klassning. Detta skapar potential att säkra ytterligare 3-4 år av Viscariagruvans framtida produktion (vid årlig produktion av 3 Mton ingående malm med 30 000 ton koppar i koncentrat som slutprodukt), vilket ämnas verifieras i det fortsatta arbetet. Totalt har Bolagets kopparförande berg ökat till 93 Mton, vilket motsvarar en ökning med 26 procent sedan november 2020 och nästan 80 procent sedan Viscaria-förvärvet 2019. Det totala koppartonnaget i Viscaria har ökat till 817,7 Kton (exklusive sandmagasinet), vilket är en betydande ökning från 609 Kton vid Viscaria-förvärvet 2019 respektive 727,4 Kton vid senaste resursuppgraderingen i november 2020.

“De senaste två årens provborrningar skapar potential att säkra 3-4 år av Viscariagruvans framtida produktion, vilket stärker Viscariaprojektet ytterligare. Genom tätare kärnborrning i Viscarias mineraliseringar har vi kunnat höja tillgångarnas klassning från antagen till känd respektive indikerad mineraltillgång. Baserat på dessa resultat kan genomförbarhetsstudien nu göras med bra precision och tillförlitlighet”, kommenterar VD Anna Tyni.

Under 2021 och 2022 har Copperstone successivt accelererat prospekteringstakten inför återöppningen av Viscaria-gruvan i Kiruna. Sedan förvärvet av Viscaria 2019 har Copperstone genomfört 45 051 meter kärnborrning kompletterat med inhämtning av ytterligare data från geofysiska mark- och flygmätningar, moränprover och RC-borrningar.

Den idag publicerade uppskattningen av mineraltillgångar kommer att utgöra stommen för ytterligare resurstillägg som ska inkluderas i den genomförbarhetsstudie som kommer att ligga till grund för kommande bankfinansiering. Studien förväntas bland annat att ge svar på frågan om förlängd drifttid för gruvan.

Kärnborrningarna fortsätter i en alltmer intensivare fas, med 5-6 borriggar säkrade till efter nyår, varav 4-5 riggar planeras fortsätta med gruvplaneringsborrningar och 1-2 riggar avser att prospektera regionalt utanför bearbetningskoncessionsområdena. Den uppskattade mineraltillgången inkluderar en så kallad cut-off[1] på koppar om 0,25 procent koppar i A/B-zonerna och 0,40 procent koppar respektive 20 procent järn i magnetit i D-zonen. De tekniska och ekonomiska faktorer som påverkar brytbarheten (RPEEE, eller reasonable prospect of eventual economic extraction) definerades i en konceptstudie s k scoping study som utfördes av tidigare ägaren till Viscaria, Sunstone Metals Ltd, i april 2016. Det är rimligt att förvänta sig att kopparprisets ökning från 6 000 USD/ton till nivåer över

8 000 USD/ton, samt SEK/USD-kursen från 8 till 10, båda kommer att förbättra resultatet av genomförbarhetsstudien markant.

Resursuppgraderingen kan summeras enligt följande:

  • Totalt sett har Viscarias kopparförande berg (inklusive den s k järndomänen i D-zonen, men exklusive sandmagasinet) ökat till 93 Mton, vilket motsvarar en ökning med 26 procent sedan november 2020 och en ökning med nästan 80 procent sedan förvärvet av Viscaria 2019.
  • Det totala koppartonnaget i Viscaria har ökat till 817,7 Kton (exklusive sandmagasinet), från 727,4 Kton i november 2020, motsvarande en ökning om 12 procent. Jämfört med förvärvet av Viscaria 2019 motsvarar ökningen 34 procent.
  • De kända mineraltillgångarna i Viscaria (exklusive sandmagasinet) uppgår nu till 346,4 Kton i den nya uppgraderingen jämfört med 241,6 Kton november 2020 och har därmed stigit med hela 43 procent.
  • De kända plus indikerade mineraltillgångarna i Viscaria (exklusive sandmagasinet) uppgår nu till 638,6 Kton i den nya uppgraderingen jämfört med 519,9 Kton och har därmed stigit med 23 procent.
  • Viscarias tre bearbetningskoncessioner är, lite förenklat, uppdelade i tre olika zoner; A-, B- och D-zonerna. Under åren 2019 till 2022 har kärnborrningar fokuserats främst till B och D zonerna, vilka är mindre exploaterade än A-zonen.
  • I A-zonen, som är den del med huvudsaklig historisk produktion, uppgår kopparförande mineralisering nu till 24,9 Mton, en ökning med 15 procent jämfört med föregående uppgradering.
  • I B-zonen uppgår kopparförande mineralisering nu till 31,2 Mton, en ökning med 59 procent jämfört med föregående uppgradering.
  • I D-zonen uppgår mineraltillgångarna nu till 36,8 Mton, en ökning med 12 procent jämfört med föregående uppgradering. D-zonens magnetit (järnmalm som handlas med premium på marknaden) uppgick fortsatt till 9,0 Mton och förväntas kunna ge ett betydande bidrag som bimetall, då den höghaltiga kopparmineraliseringen har den järnförande zonen som värdbergart.

Mineralresurserna rapporteras i enlighet med riktlinjerna i PERC 2017. De har uppskattats och sammanställts för rapportering av Bolagets geologteam, under överinseende av Bergsingenjör Thomas Lindholm, GeoVista AB, som är Fellow AusIMM och medlem av FAMMP och en Kompetent Person att rapportera om mineralresurser baserat på sin utbildning, erfarenhet och medlemskap i erkända professionella organisationer. Detta uttalande om mineralresurser stöds av en ifylld tabell 1, såsom erfordras enligt PERC 2017.

Mineraltillgångar i Viscaria per 2022-11-18.

VISCARIA PERC 2017 Mton Cu (%) Cu (kton) Fe MAG (%) Fe MAG (Mton)
A-zonen (0.25% Cu cut off)
Känd 15,8 1,52 239,0
Indikerad 5,6 1,09 60,4
Antagen 3,6 0,8 30,3
Totalt A-zonen 24,9 1,32 329,7
B-Zonen (0.25% Cu cut off)
Känd 0,1 1,17 1,5
Indikerad 19,7 0,65 128,1
Antagen 11,4 0,77 87,9
Totalt B-zonen 31,2 0,70 217,4
D-Zonen (koppardomän) 0.4% Cu cut off
Känd 7,8 1,15 89,7 25,0 2,0
Indikerad 8,1 1,13 92,1 23,7 1,9
Antagen 4,8 1,15 55,8 21,2 1,0
Totalt D-zonen koppardomän 20,8 1,14 237,7 23,6 4,9
 
D-Zonen (järndomän) 20% Fe cut off
Känd 7,7 0,21 16,2 25,6 2,0
Indikerad 5,5 0,21 11,6 25,4 1,4
Antagen 2,8 0,18 5,1 25,4 0,7
Totalt D-zonen järndomän 16,0 0,21 32,9 25,5 4,1
TOTALT A,B,D zonerna 93,0 817,7 9,0

Ytterligare detaljer och information kring uppskattningen av mineralresurserna inklusive tabell 1 kommer att laddas upp på Bolagets hemsida www.copperstone.se.

För mer information, vänligen kontakta Anna Tyni (VD) anna.tyni@copperstone.se eller info@copperstone.se.

BOLAGET I KORTHET
Copperstone Resources AB är ett bolag som nu skalar upp till att bli ett modernt och ansvarsfullt producerande gruvbolag genom återöppnandet av Viscariagruvan i Kiruna. Fyndighetens höga kopparhalt, bedömda mineraltillgångar, geografiska placering samt ett växande team av expert ger goda förutsättningar för Copperstone att bli en viktig leverantör av kvalitativ och ansvarsfullt producerad koppar – en metall som har en helt central roll i Sveriges och Europas klimatomställning mot ett elektrifierat samhälle. Utöver Viscaria-gruvan innehar Copperstone ett antal andra bearbetningskoncessioner och undersökningstillstånd i Arvidsjaur (Eva, Svartliden, Granliden) och Smedjebacken (Tvistbogruvan) – samtliga i Sverige. Moderbolagets aktie handlas på Nasdaq First North Growth Market (ticker COPP B). Augment Partners är bolagets Certified Adviser, info@augment.se, +46 8 604 22 55.

[1] Den s k cut-off halten är den lägsta halt som i dagsläget bedöms erforderlig för ekonomisk utvinning. Något förenklat kan man konstatera att halter ovanför bedöms som mineral/malm och halter under bedöms som gråberg. Cut-off beror på flertalet parametrar, såsom operativa kostnader per ton och metallpris.