Goda resultat från kärnborrningen i Håkansboda

Kopparberg Mineral AB (publ)
Pressmeddelande

Goda resultat från kärnborrningen i Håkansboda

<strong style="font-size: 11pt;">De första resultaten från årets
kärnborrningskampanj i Håkansboda har nu erhållits och utvärderats. De pekar på
att mineraliseringarna i området kan vara större än tidigare beräknats. Kortare
kärnsektioner håller över 13 % zink och mer än 3 % koppar och kopparhalten i en
14 meters sektion är mer än 1 %. Analysresultaten från de inledande cirka 700 meternas kärnborrning i Håkansboda
har nu erhållits (se tabell 2 i pdf-fil). I kärnorna från borrhål 12D0004 och
12D0005, som borrades intill den tidigare brutna Norrgruvan i Håkansbodafältet,
har tydliga mineraliseringar identifierats vilka verifierar resultaten av
kaxborrningar som genomfördes under hösten 2012. Analysresultaten tyder på att
det i anslutning till de i tidigare kända utbrutna malmkropparna finns
ytterligare mineraliseringar med intressanta kopparhalter. ”Resultaten är utomordentligt glädjande och vi ämnar snarast fortsätta
kärnborrningskampanjen för att undersöka ytterligare områden i anslutning till
de mineraliseringar i Håkansbodaområdet vars mineraltillgångar tidigare
uppskattats” säger Kopparberg Mineral AB:s VD Per Storm. Håkansbodafältet, ett av Bolagets högst prioriterade projekt, ligger drygt 20
km norr om Lindesberg. Det har en lång historik med gruvor som har varit i
drift under flera kortare och längre perioder ända sedan 1400-talet. Bolaget
ansökte i december föregående år om bearbetningskoncession för
mineraliseringarna i den centrala delen av Håkansbodafältet. Baserat på tidigare undersökningar och den under 2011 gjorda kärnborrningen
uppskattas de indikerade mineraltillgångarna till 629 Kton med 1,4 % koppar,
14,3 g/ton silver och 0,4 g/ton guld samt de antagna mineraltillgångarna till 1
485 Kton med 1,5 % koppar, 11,3 g/ton silver och 0,3 g/ton guld (tabell 1). <span  <span style="font-size:10pt;">Tonnage    <span
style="font-size:10pt;">Koppar   <span style="font-size:10pt;">Guld    
<span style="font-size:10pt;">Silver 
 style  (Kton)</span>                (%)</span>        
        (g/ton)</span>              (g/ton)</span> 
="font 
-size: 
10pt;" 
>Klass 
</span 
> 
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
------------------ 
<span  <span style="font-size:10pt;">  629</span> <span
style="font-size:10pt;">1,4</span> <span style="font-size:10pt;">0,4</span> 
<span style="font-size:10pt;">14,3</span> 
 style 
="font 
-size: 
10pt;" 
>Indik 
erade< 
/span> 
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
------------------ 
<span  <span style="font-size:10pt;">1 485</span> <span
style="font-size:10pt;">1,5</span> <span style="font-size:10pt;">0,3</span> 
<span style="font-size:10pt;">11,3</span> 
 style 
="font 
-size: 
10pt;" 
>Antag 
na</sp 
an> 
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
------------------ 

<span style="font-size:10pt;">Tabell 1. Mineraltillgångar per den 7 mars 2012 i
Håkansboda koppargruva. Uppskattningarna har gjorts av Thomas Lindholm som är
kvalificerad person (QP) enligt JORC-koden och SveMins regelverk. Halterna i de
olika klasserna har beräknats från äldre analyser, tillgängliga äldre
mineraliserade kärnsektioner som omanalyserats av LKAB Prospektering AB under
1986 samt från analyser av mineraliserade kärnsektioner från 2011 års
kärnborrningskampanj. Analyser gjorda under 2011 har utförts vid ALS
Scandinavia AB med metod Au-ICP21 för guld och ME-ICP61 för övriga element. ALS
Scandinavia AB är certifierade enligt ISO 9001: 2008.</span> I projektområdet finns, förutom den tidigare brutna koppargruvan i Håkansboda,
ett flertal likartade mineraliseringar inom ett 2,6 km långt stråk vilket helt
täcks av Kopparberg Minerals undersökningstillstånd. Dessa har bland annat
brutits i Värdegruvan, Gårdsgruvan och Eriksgruvan. För ytterligare information kontakta:
Per Storm, VD, Kopparberg Mineral AB, Tfn: 070 – 594 90 24,
per.storm@kopparbergmineral.se.

Kopparberg Mineral AB är ett mineralprospekteringsbolag. Bolagets långsiktiga
strategiska målsättning är att skapa ett betydande mineralbolag genom
investeringar i prospektering. Kopparberg Mineral har totalt 21
undersökningstillstånd om cirka 9 600 hektar, en bearbetningskoncession om 11
hektar och äger 20,61 % i intressebolaget Nordic Iron Ore AB samt 50 % i
intressebolaget Norrliden Mining AB. 

Erik Penser Bankaktiebolag är Certified Advisor till Kopparberg Mineral AB.