Goda resultat från kärnborrningen i Håkansboda

De första resultaten från årets kärnborrningskampanj i Håkansboda har nu erhållits och utvärderats. De pekar på att mineraliseringarna i området kan vara större än tidigare beräknats. Kortare kärnsektioner håller över 13% zink och mer än 3% koppar och kopparhalten i en 14 meters sektion är mer än 1%.

Analysresultaten från de inledande cirka 700 meternas kärnborrning i Håkansboda har nu erhållits (se tabell 2 i pdf-fil). I kärnorna från borrhål 12D0004 och 12D0005, som borrades intill den tidigare brutna Norrgruvan i Håkansbodafältet, har tydliga mineraliseringar identifierats vilka verifierar resultaten av kaxborrningar som genomfördes under hösten 2012. Analysresultaten tyder på att det i anslutning till de i tidigare kända utbrutna malmkropparna finns ytterligare mineraliseringar med intressanta kopparhalter.

– Resultaten är utomordentligt glädjande och vi ämnar snarast fortsätta kärnborrningskampanjen för att undersöka ytterligare områden i anslutning till de mineraliseringar i Håkansbodaområdet vars mineraltillgångar tidigare uppskattats, säger Kopparberg Mineral AB:s VD Per Storm.

Håkansbodafältet, ett av Bolagets högst prioriterade projekt, ligger drygt 20 km norr om Lindesberg. Det har en lång historik med gruvor som har varit i drift under flera kortare och längre perioder ända sedan 1400-talet. Bolaget ansökte i december föregående år om bearbetningskoncession för mineraliseringarna i den centrala delen av Håkansbodafältet.

Baserat på tidigare undersökningar och den under 2011 gjorda kärnborrningen uppskattas de indikerade mineraltillgångarna till 629 Kton med 1,4% koppar, 14,3 g/ton silver och 0,4 g/ton guld samt de antagna mineraltillgångarna till 1 485 Kton med 1,5% koppar, 11,3 g/ton silver och 0,3 g/ton guld (tabell 1).

Klass Tonnage (Kton) Koppar (%) Guld (g/ton) Silver (g/ton)
Indikerade 629 1,4 0,4 14,3
Antagna 1 485 1,5 0,3 11,3
Tabell 1. Mineraltillgångar per den 7 mars 2012 i Håkansboda koppargruva. Uppskattningarna har gjorts av Thomas Lindholm som är kvalificerad person (QP) enligt JORC-koden och SveMins regelverk. Halterna i de olika klasserna har beräknats från äldre analyser, tillgängliga äldre mineraliserade kärnsektioner som omanalyserats av LKAB Prospektering AB under 1986 samt från analyser av mineraliserade kärnsektioner från 2011 års kärnborrningskampanj. Analyser gjorda under 2011 har utförts vid ALS Scandinavia AB med metod Au-ICP21 för guld och ME-ICP61 för övriga element. ALS Scandinavia AB är certifierade enligt ISO 9001: 2008.

I projektområdet finns, förutom den tidigare brutna koppargruvan i Håkansboda, ett flertal likartade mineraliseringar inom ett 2,6 km långt stråk vilket helt täcks av Kopparberg Minerals undersökningstillstånd. Dessa har bland annat brutits i Värdegruvan, Gårdsgruvan och Eriksgruvan.

2013-02-19

För ytterligare information kontakta:
Per Storm, VD, Kopparberg Mineral AB,
Tfn: 070 – 594 90 24,
per.storm@kopparbergmineral.se.

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Kopparberg Mineral Pressrelease 2013-02-19.pdf – http://www.bequoted.com/beQPress/download.asp?Id=9286

Om Kopparberg Mineral
Kopparberg Mineral AB är ett mineralprospekteringsbolag. Bolagets långsiktiga strategiska målsättning är att skapa ett betydande mineralbolag genom investeringar i prospektering. Kopparberg Mineral har totalt 21 undersökningstillstånd om cirka 9 600 hektar, en bearbetningskoncession om 11 hektar och äger 20,61% i intressebolaget Nordic Iron Ore AB samt 50% i intressebolaget Norrliden Mining AB. Erik Penser Bankaktiebolag är Certified Advisor till Kopparberg Mineral AB.