Höga halter och omfattande mineralisering konfirmerade vid Svartliden

Copperstone Resources AB redovisar analysresultaten från det första hålet (COS16349) i den pågående borrkampanjen på Svartlidenkoncessionen inom Copperstoneprojektet.

Analysresultaten framgår av bifogad tabell. Av hålets 150 meter håller de bästa sektionerna, räknat längs kärnan, över en sträcka av 13,9 meter 0,65 % koppar, 0,46 % zink samt 8,7 g/t silver, vilket motsvarar 0,99 % kopparekvivalenter*, inklusive en sektion på över 1 m med 3,16 % koppar, 2,19 % zink och 38,10 g/t silver (4,46 % kopparekvivalenter) och längre ner i hålet återfinns en sektion med 0,55 % koppar 0,43 % zink och 7,55 g/t silver över 31 m, detta motsvarar 0,85 % kopparekvivalenter. I denna sektion återfinns även en sektion om 1 m med 3,48 % koppar, 0,33 % zink och 38,1 g/t silver (3,99 % kopparekvivalenter), se bilagan. Stupningen på mineraliseringen är i dagsläget inte säkerställd, därför anges tills vidare inte horisontell bredd.

Borrkampanjen pågår och analysresultat erhålls fortlöpande. Bolaget återkommer med ytterligare resultat så snart sådana erhållits och analyserats.

– De första analysresultaten ligger i linje med vår bedömning att mineraliseringen utgör en del av en regional struktur och därmed stödjer antagandet om att detta är en storskalig mineralisering som sträcker sig över stora delar av projektområdet. Glädjande är att mineraliseringen är ytnära vilket underlättar en framtida brytning. När samtliga analysresultat erhållits kommer de att kompletteras med borrhålskameramätningar för att ge ett gott underlag för fortsatta bedömningar av mineraliseringens struktur, riktning och uppkomst. Sådana mätningar har precis avslutats för existerande borrhål i närområdet. Tillsammans ger dessa resultat oss en gott underlag för fortsatta bedömningar av en mineraltillgång på Svartliden, säger Per Storm i en kommentar.

Analyserna har utförts av det ackrediterade laboratoriet ALS Global med metoderna ME-MS61 kompletterade med Cu-OG62 samt Zn-OG62 för halter över 1 % Cu respektive Zn, guld har analyserats med Fire Assay metoden Au-AA23. Certifierade standards har satts in ibland proverna för att kontrollera analyskvalitén.

* Kopparekvivalenter beräknade på samma sätt som tidigare redovisats för Granliden, se pressmeddelande 20160418.

Se bifogad fil för komplett pressrelease inklusive tabell.

2016-09-22

För ytterligare information, kontakta
Per Storm, VD Copperstone Resources AB, 0705-94 90 24, e- post: per.storm@copperstone.se.

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Copperstone Pressrelease 2016-09-22.pdf

Om Copperstone Resources AB (publ)
Copperstone Resources AB (publ) är ett gruvutvecklingsbolag som fokuserar sin verksamhet främst på Copperstoneprojektet i Skelleftefältet. Detta projekt har en potential att bli en av de största bas- och ädelmetallförekomsterna i Norden.

Copperstone Resources har totalt tretton undersökningstillstånd om cirka 11 360 hektar samt två bearbetningskoncessioner och en ansökt bearbetningskoncession om totalt 82 hektar.

G&W Fondkommission är Certified Adviser till Copperstone Resources AB.

Ovanstående pressmeddelande har granskats och godkänts av Bolagets kvalificerade person, Bergsingenjör Thomas Lindholm, GeoVista AB.