Incitamentsprogram 2020: 9.150.000 teckningsoptioner kommer att överföras till deltagare i fas 1; kapitalinjektion om 730.000 SEK till Copperstone

Danderyd den 1 juni 2020

På Copperstone Resources AB (nedan “Copperstone” eller “Bolaget”) årsstämma den 20 maj 2020 beslutades att införa ett incitamentsprogram avseende maximalt 16.250.000 teckningsoptioner, var och en med berättigande till att teckna en aktie av serie B i Bolaget. Deltagare i första fasen har bekräftat sina intressen att förvärva 9.150.000 teckningsoptioner. Teckningsoptionerna har tre års löptid och lösenkurs uppgår till 0,83 SEK per aktie av serie B. Den maximala utspädningseffekten uppgår till cirka 1,4% baserat på nuvarande antal aktier och röster i Copperstone. För mer information rörande incitamentsprogrammet och dess villkor, vänligen se kallelsen till årsstämma 2020.

Teckningsoptionerna kommer att överföras från Copperstones dotterbolag Argo AB och allokeras enligt följande:

Michael Mattsson 3.500.000 (VD och styrelseledamot), Jörgen Olsson (Ordförande) 1.500.000, Jane Lundgren Ericsson (styrelseledamot) 1.250.000, Sven-Erik Bucht (styrelseledamot) 1.250.000, Erik Israelsson (styrelseledamot) 1.250.000 and Greg Hall 400.000.

Om alla 9.150.000 teckningsoptioner utnyttjas för teckning av nya aktier av serie B, kommer Copperstone att erhålla 7.594.500 SEK. Copperstone kommer härutöver initialt att erhålla 777.750 SEK från tecknarna – såsom erlagd premium till marknadsvärde enligt oberoende värdering – och Bolaget tillförs cirka 730.000 SEK efter legala och finansiella kostnader.

“Vi är tacksamma gentemot våra aktieägare som noterar vårt hårda arbete och tillhandahåller nyckelpersoner ett extra incitament. Jag är också glad över det starka förtroende som våra styrelseledamöter visar Copperstone.”, kommenterar VD Michael Mattsson.

För ytterligare information, vänligen kontakta Michael Mattsson, VD, +46 705 739 777, michael.mattsson@copperstone.se, info@copperstone.se eller besök Copperstones hemsida på www.copperstone.se

Denna information lämnades genom ovannämnda kontaktpersons ombud, för offentliggörande den 1 juni 2020 kl 08.43 CET.

Om Copperstone

Copperstone Resources AB är ett mineralprospekteringsbolag med ett mål att bli ett producerande bas- och ädelmetallföretag inom 3 till 5 år. Bolaget innehar ett antal bearbetningskoncessioner och undersökningstillstånd i Kiruna (Viscariagruvan), Arvidsjaur (Copperstoneprojektet) och Smedjebacken (Tvistbogruvan) samtliga i Sverige. Största delen av Bolagets mineraltillgångar utgörs f n av koppar. Tillstånd finns även avseende zink, guld, silver och bly m m. Härutöver finns intressen inom järnmalm (Viscaria och konvertibel i Nordic Iron Ore AB). Samtliga undersökningstillstånd och bearbetningskoncessioner är ägda till 100 %, direkt eller indirekt. Bolagets aktie är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market (ticker COPP B). Augment Partners är bolagets Certified Adviser, info@augment.se, +46 8 505 65 172.