Inlämnat svar på begäran om komplettering av koncessionsansökan för Eva K nr 1

Copperstone Resources AB (Bolaget eller Copperstone) har idag lämnat in den komplettering som Bergsstaten efterfrågade den 1 november 2016. Bolaget har besvarat Bergsstatens frågor i enlighet med praxis.

Bolaget har under hösten haft konstruktiva möten med berörda myndigheter och sakägare. Copperstone har uppdaterat materialet med aktuell information beträffande ingångna avsiktsförklaringar och andra avtal samt berört Bolagets syn på den s k Norra Kärrdomen som, enligt Bolagets bedömning, är anledningen till att Regeringen tidigare i år återförvisade ärendet till Bergsstaten.

Bolaget ser positivt på Bergsstatens noggranna handläggning och ser med tillförsikt fram emot att tillsammans med Länsstyrelsen, mark- och sakägare, i Norrbottens län och Sverige i stort, fortsätta utveckla Copperstoneprojektet generellt och EVA-fyndigheten i synnerhet.

"Vi har gått igenom det material som ligger till grund för ansökan och uppdaterat och preciserat skrivningar generellt och där Norra Kärr-domen kunnat påverka vår ansökan specifikt. Vi har även haft samråd med relevanta myndigheter och sakägare i frågan. Bolaget ser med tillförsikt fram emot Bergsstatens beslut och bedömer sannolikheten som mycket god att denna skall upprepa sin tillstyrkan efter avslutad process," säger Copperstone Resources VD Per Storm i en kommentar.

För ytterligare information, kontakta Per Storm, VD Copperstone Resources AB, 0705-94 90 24, e-post: per.storm@copperstone.se.

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Copperstone Resources Pressrelease 2016-12-23.pdf

Copperstone Resources AB (publ) är ett gruvutvecklingsbolag som fokuserar sin verksamhet främst på Copperstoneprojektet i Skelleftefältet. Detta projekt har en potential att bli en av de största bas- och ädelmetallförekomsterna i Norden.

Copperstone Resources har totalt åtta undersökningstillstånd om cirka 9260 hektar samt två bearbetningskoncessioner och en ansökt bearbetningskoncession om totalt 82 hektar.

G&W Fondkommission är Certified Adviser till Copperstone Resources AB.