Inlösen av Kopparberg Mineral AB:s köpoptioner i Nordic Iron Ore AB (publ.) är genomförd.

Kopparberg Mineral AB (publ)
Pressmeddelande

Inlösen av Kopparberg Mineral AB:s köpoptioner i Nordic Iron Ore AB (publ.) är
genomförd.

Lösentiden för inlösen av köpoptioner i Nordic Iron Ore AB (publ.) utställda av
Kopparberg Mineral AB är nu genomförd. Sista dag för inlösen var den 31 maj
2013. Totalt har 938 094 köpoptioner utnyttjats för köp av 156 349 aktier
vilket motsvarar 3 908 725 kr. I samband med att styrelsen i Kopparberg Mineral AB fattade beslut om
nyemission den 27 augusti 2012, med stöd av bemyndigande från den extra
bolagsstämman den 17 augusti 2012, emitterades 5 350 000 units som omfattade en
aktie i Kopparberg Mineral AB, en köpoption, KO 1, i Nordic Iron Ore AB samt en
teckningsoption, TO 3B, i Kopparberg Mineral AB. Teckningstiden för KO1 i Nordic Iron Ore AB löpte mellan den 15 januari till 31
maj 2013 och avsåg inlösen av sex köpoptioner för en aktie till ett pris av 25
kr per aktie. Genom inlösen tillförs Kopparberg Mineral AB 3 908 725 kr före
emissionskostnader. Kopparberg Mineral AB:s ägarandel i Nordic Iron Ore AB har
därmed förändrats från tidigare 20,61 % till 18,83 % efter att teckningen av
köpoptioner avslutats. 

För ytterligare information kontakta:
Per Storm, VD, Kopparberg Mineral AB, Tfn: 070 – 594 90 24,
per.storm@kopparbergmineral.se.Kopparberg Mineral AB är ett mineralprospekteringsbolag. Bolagets långsiktiga
strategiska målsättning är att skapa ett betydande mineralbolag genom
investeringar i prospektering. Kopparberg Mineral har totalt 19
undersökningstillstånd om cirka 10 200 hektar, en bearbetningskoncession om 11
hektar och äger 18,83 % i intressebolaget Nordic Iron Ore AB samt 50 % i
intressebolaget Norrliden Mining AB. 

Erik Penser Bankaktiebolag är Certified Advisor till Kopparberg Mineral AB.