Intressanta resultat från kaxborrning vid Tvistbogruvan, Smedjebackens kommun, Dalarnas län

Dotterbolaget Kopparberg Mining Exploration AB har borrat 64 st kaxborrhål för att undersöka området mellan bolagets Tvistboförekomst och Norrgruvan. Den hittills gjorda kaxborrningen gav intressanta resultat vilket medför vidare planering för kärnborrning.

För att undersöka ett eventuellt samband mellan Tvistboförekomsten och den tidigare brutna Norrgruvan, en sträcka på cirka 1 km, har ett kaxborrningsprogram omfattande 64 borrhål genomförts. Syftet var att identifiera de geologiska förutsättningarna för mineralisering och utifrån detta planera ett kärnborrningsprogram. I området är sedan tidigare geofysiska (elektriska och magnetiska) mätningar genomförda vilka indikerar ett sådant samband men enbart enstaka kärnborrhål förekommer.

Från analyser och loggning av bergkaxet av de nu genomförda borrningarna har förhöjda metallhalter konstaterats vilket ytterligare stödjer antagandet om ett samband mellan Tvistbogruvan och Norrgruvan. Nästa steg i undersökningarna är att genomföra ett första kärnborrningsprogram vilket kan komma att ske under hösten.

Norrgruvan är en bly-silver-koppar-guld gruva som bröts fram till början av 1900-talet till ett djup av 105 meter. Malmen bestod av två skilda zoner, den ena innehållande silverhaltig blyglans samt en parallell zon av kopparkis med guldhalter.

Tvistboförekomsten är en av flera zink-blyförekomster inom det nord-sydliga, mineraliserade stråk som bl.a. innehåller gruvorna Stollberg och Gränsgruvan. Mineraliseringen har i söder förskjutits av en förkastning, men är helt öppen mot norr och djupet och består av massiv zinkblände och blyglans eller som "sliror" utvecklade parallellt med foliationen. Kopparberg Mineral beviljades en bearbetningskoncession för Tvistboförekomsten under våren 2012.

– Resultaten är glädjande och bättre än vad vi hoppats på. Vi avser att fortsätta undersökningarna under hösten och ser fram mot att kunna verifiera ytterligare mineraliseringar i området, säger Per Storm, VD i Kopparberg Mineral AB.

2013-09-02

För ytterligare information kontakta:
Per Storm, VD, Kopparberg Mineral AB, Tfn: 070 – 594 90 24,
per.storm@kopparbergmineral.se.

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Kopparberg Mineral Pressrelease 2013-09-02.pdf

Om Kopparberg Mineral
Kopparberg Mineral AB är ett mineralprospekteringsbolag. Bolagets långsiktiga strategiska målsättning är att skapa ett betydande mineralbolag genom investeringar i prospektering. Kopparberg Mineral har totalt 15 undersökningstillstånd om cirka 4 800 hektar, en bearbetningskoncession om 11 hektar och äger 19,25% i intressebolaget Nordic Iron Ore AB samt 50% i intressebolaget Norrliden Mining AB.

Erik Penser Bankaktiebolag är Certified Advisor till Kopparberg Mineral AB.