Kallelse till årsstämma i Copperstone Resources AB (PUBL)

Kiruna 19 april 2022 

PRESSMEDDELANDE

Aktieägarna i Copperstone Resources AB (publ), org.nr 556704-4168 (”Copperstone” eller ”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma den 18 maj 2022 kl. 13.00, i Hannes Snellman Advokatbyrås lokaler, Hamngatan 15, 111 47 Stockholm. Inregistrering påbörjas kl. 12.30.

Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar delta vid årsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken 10 maj 2022, dels anmäla sitt deltagande via post till Bolaget senast 13 maj 2022 kl. 12.00 till Copperstone Resources AB (publ), Fasadvägen 43, 981 41 Kiruna, eller via e-post: info@copperstone.se, med angivande av ”årsstämma”. Vid anmälan ska uppges aktieägarens namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, aktieinnehav samt uppgift om eventuella biträden (högst två).

Om deltagande ska ske med stöd av fullmakt är vi tacksamma om sådan ges in redan i samband med anmälan. Fullmakten får inte vara äldre än ett år gammal, dock att fullmakten får vara äldre än ett år om det framgår att den är giltig för en längre period, längst fem år. Fullmaktsformulär tillhandahålls aktieägare på begäran och finns tillgängligt hos Bolaget och på Bolagets webbplats, www.copperstone.se. Den som företräder juridisk person ombeds visa upp kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar utvisande behörig firmatecknare.

Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta vid årsstämman, genom förvaltares försorg låta registrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per den 10 maj 2022. Sådan registrering kan vara tillfällig. Aktieägaren måste därför kontakta sin förvaltare i god tid före detta datum enligt förvaltarens rutiner och begära rösträttsregistrering. Rösträttsregistreringar som gjorts av förvaltaren senast den 12 maj 2022 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Bolaget kommer att möjliggöra så kallad poströstning enligt interimslagstiftningen härom. Information och formulär kommer att hållas tillgängligt på Bolagets webbplats i god tid för årsstämman. Poströstningsformuläret måste vara Bolaget tillhanda senast den 17 maj 2022.

Information avseende Covid-19

Med anledning av Covid-19 kommer Copperstone, som en försiktighets- och riskminimeringsåtgärd för sina aktieägare, vidta särskilda åtgärder i samband med årsstämman såsom begränsningar av årsstämmans längd, förtäring och närvaro av ledande befattningshavare. Aktieägare som är sjuka eller tillhör en riskgrupp bör inte närvara, utan kan rösta via ombud. Fullmaktsformulär kommer i god tid före stämman att finnas tillgängligt på Copperstones webbplats www.copperstone.se. Bolaget kommer att möjliggöra så kallad poströstning enligt interimslagstiftningen härom. Information och formulär kommer att hållas tillgängligt på Bolagets webbplats i god tid för årsstämman.

Förslag till dagordning

        1.   Val av ordförande vid årsstämman.

        2.   Upprättande och godkännande av röstlängd.

        3.   Val av en eller två justeringsmän.

        4.   Prövande av om årsstämman blivit behörigen sammankallad.

        5.   Godkännande av dagordning.

        6.   Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.

        7.   Beslut om

                    a)   fastställande av resultaträkningen och balansräkningen

                    b)   dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen och

                    c)   ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.

        8.   Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorn.

        9.   Val till styrelsen och av revisor.

      10.   Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner.

      11.   Beslut om införande av Incitamentsprogram 2022/2025:1 genom (A) emission av teckningsoptioner till dotterbolaget Copperstone Incentive AB och (B) godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner till ledande befattningshavare och nyckelpersoner i Bolaget.

      12.   Beslut om införande av Incitamentsprogram 2022/2025:2 genom (A) emission av teckningsoptioner till dotterbolaget Copperstone Incentive AB och (B) godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner till styrelseledamöter.

      13.   Beslut om instruktion för och tillsättandet av valberedning.

      14.   Stämmans avslutande.

Förslag till beslut

Punkt 1: Val av ordförande vid årsstämman

Valberedningen föreslår att styrelseordförande Jörgen Olsson väljs till stämmoordförande på årsstämman den 18 maj 2022.

Punkt 7b: Beslut om dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsens förslag om disponering av bolagets resultat kommer att presenteras i årsredovisningen för räkenskapsåret 2021. Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas och att resultatet överförs till ny räkning.

Punkt 8: Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorn

Valberedningen föreslår att, för tiden intill utgången av nästa årsstämma, (i) arvode till envar av styrelseledamöterna (som inte har en anställning i Bolaget) ska utgå med ett belopp om 200 000 SEK och att arvode till vice styrelseordförande ska utgå med ett belopp om 250 000 SEK, innebärande ett totalt belopp om 1 050 000 SEK och (ii) den månatliga lönen för den arbetande styrelseordföranden (som inte får arvode enligt punkten (i) enligt beslut av den extra bolagsstämman den 15 december 2020) ska ökas till 150 000 SEK plus förmån i form av en sedvanlig tjänstebil, samt (iv) att arvode till revisorerna ska utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 9: Val till styrelsen och av revisor

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar att styrelsen ska bestå av sju (7) styrelseledamöter inklusive styrelseordförande.

Valberedningen föreslår, för tiden intill utgången av nästa årsstämma, att Michael Mattsson, Sven-Erik Bucht, Jane Lundgren Ericsson, Markus Petäjäniemi (tillika vice styrelseordförande) och Lars Seiz ska omväljas som styrelseledamöter och att Jörgen Olsson ska omväljas som arbetande styrelseordförande. Valberedningen föreslår vidare nyval av Ing-Marie Andersson Drugge för tiden intill utgången av nästa årsstämma. Greg Hall har avböjt omval.

Ing-Marie Andersson Drugge har en civilingenjörsutbildning med metallurgisk inriktning från Luleå universitet och hon har lång erfarenhet från chefsbefattningar inom processindustrin. Hennes erfarenhet inkluderar även ledande befattningar inom Boliden och Outokumpu. Ing-Marie Andersson Drugge har tidigare styrelseerfarenhet från bland annat Swerim AB, EIT Raw Materials och SIP-STRIM, ett svenskt innovationsprogram för gruvor och smältverk.

Valberedningen föreslår att Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, med huvudansvarig revisor Martin Johansson, omväljs som revisor i Bolaget för tiden intill utgången av nästa årsstämma.

Punkt 10: Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner

Styrelsen för Copperstone Resources AB (publ) org.nr 556704-4168, föreslår att bolagsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, mot kontant betalning eller mot betalning genom kvittning eller med apportegendom, eller annars med villkor, besluta om emission av nya aktier, konvertibler eller teckningsoptioner. Det totala antalet aktier som emitteras, eller som kan tillkomma vid konvertering av konvertibler eller utnyttjande av teckningsoptioner, får inte överstiga 20 procent av det vid bolagsstämmans beslut registrerade antalet aktier i Bolaget. I fråga om antal aktier som kan tillkomma vid konvertering av konvertibler eller utnyttjande av teckningsoptioner avses antalet aktier före eventuell omräkning. Syftet med bemyndigandet, och skälet till möjligheten att avvika från aktieägarnas företrädesrätt, är att möjliggöra för Bolaget att på ett skyndsamt och kostnadseffektivt sätt anskaffa kapital, genomföra förvärv eller tillvarata andra strategiska möjligheter. Det värde som Bolaget tillförs genom emission med stöd av bemyndigandet ska vara marknadsmässigt och kunna innefatta marknadsmässig emissionsrabatt.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de mindre justeringar i detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering hos Bolagsverket.

För giltigt beslut av bolagsstämman i enlighet med styrelsens förslag, erfordras att beslutet biträds av minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagstämman.

Punkt 11: Beslut om införande av Incitamentsprogram 2022/2025:1 genom (A) emission av teckningsoptioner till dotterbolaget Copperstone Incentive AB och (B) godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner till ledande befattningshavare och nyckelpersoner

Styrelsen för Copperstone Resources AB (publ) org.nr. 556704-4168, föreslår att bolagsstämman beslutar att införa ett incitamentsprogram till ledande befattningshavare och nyckelpersoner i Bolaget. Detta föreslås ske genom en riktad emission av teckningsoptioner till det helägda dotterbolaget Copperstone Incentive AB (”Dotterbolaget”) enligt beslutspunkt (A) nedan, samt överlåtelse till utvalda ledande befattningshavare och nyckelpersoner enligt beslutspunkt (B). Beslutspunkterna (A) och (B) är ömsesidigt villkorade av varandra och tas som ett beslut.

Styrelsen bedömer att det är angeläget och i alla aktieägares intresse att ledande befattningshavare och nyckelpersoner har ett långsiktigt intresse av en god värdeutveckling på aktien i Bolaget. Ett personligt och långsiktigt ägarengagemang kan förväntas bidra till ett ökat intresse för Bolagets verksamhet och resultatutveckling samt höja deltagarnas motivation och samhörighet med Bolaget och dess aktieägare.

(A) – Emission av teckningsoptioner till dotterbolaget Copperstone Incentive AB

Styrelsen föreslår att en riktad emission av teckningsoptioner genomförs genom att högst 12 000 000 teckningsoptioner av serie 2022/2025:1 ska ges ut. Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, endast tillkomma Dotterbolaget. Avsikten är att teckningsoptionerna sedermera skall överlåtas till ledande befattningshavare och nyckelpersoner i Bolaget i enlighet med vad som anges i beslutspunkt (B). Skälet till att emissionen föreslås ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är således att skapa incitament för ledande befattningshavare och nyckelpersoner att alltid verka för bolagets positiva utveckling då dessa innehar ledande befattningar eller nyckelpositioner i Bolaget och därmed utgör ett viktigt led i Bolagets fortsatta verksamhet. Teckningsoptionerna ges ut vederlagsfritt. Varje teckningsoption skall medföra en rätt att teckna en (1) aktie i Bolaget till en teckningskurs per aktie som motsvarar aktuell börskurs i samband med årsstämman som vidare kommer att framgå av valberedningens fullständiga förslag, multiplicerat med 1,5. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna ska i enlighet med villkoren för teckningsoptionerna kunna ske till och med den 18 december 2025. Om samtliga teckningsoptioner utnyttjas för teckning av aktier kommer bolagets registrerade aktiekapital att öka med 1 200 000 kronor. För teckningsoptionerna ska i övrigt gälla de villkor, med sedvanliga omräkningsbestämmelser för vissa bolagshändelser m.m., som kommer att framgå av styrelsens fullständiga förslag.

(B) – Godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner till ledande befattningshavare och nyckelpersoner i Bolaget

Styrelsen föreslår vidare att bolagsstämman beslutar att godkänna att Dotterbolaget ska överlåta totalt högst 12 000 000 teckningsoptioner till ledande befattningshavare eller nyckelpersoner (eller av dessa personer helägda bolag) i Bolaget med den fördelning som anges nedan.

Befattning / Kategorier Antal teckningsoptioner
Verkställande direktör Högst 2 500 000 teckningsoptioner
Ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner inklusive konsulter på permanent basis Högst 2 000 000 teckningsoptioner per person
Nyanställda ledande befattningshavare och nyckelpersoner Högst 2 000 000 teckningsoptioner per person
Övriga anställda Högst 500 000 teckningsoptioner per person

Teckningsoptionerna ska överlåtas på marknadsmässiga villkor till ett pris som fastställts utifrån beräknat marknadsvärde för teckningsoptionerna vid tidpunkten för överlåtelsen med tillämpning av Black & Scholes värderingsmodell (optionspremie). Beräkningen av optionspremien till ledande befattningshavare ska utföras eller kontrolleras av en oberoende värderingsexpert, eller ske på basis av dennes värdering. Vidare ska ett s.k. hembudsavtal träffas enligt vilket optionsinnehavaren ska vara förpliktigad att erbjuda Bolaget att förvärva teckningsoptionerna, eller viss del av dessa, under vissa förutsättningar.

Utspädning

Baserat på befintligt antal aktier i Bolaget kommer utspädningen till följd av det föreslagna incitamentsprogrammet, med antagande av att samtliga teckningsoptioner utnyttjas för nyteckning av aktier, inte överstiga 1 procent av aktierna och rösterna i Bolaget (ej inkluderat utspädningen som kan bli till följd av dels det föreslagna incitamentsprogrammet för styrelsen, dels Bolagets befintliga incitamentsprogram).

Kostnader för incitamentsprogrammet och effekter på viktiga nyckeltal

Incitamentsprogrammet 2022/2025:1 har utformats i samråd med externa rådgivare och de totala kostnaderna för denna rådgivning beräknas inte uppgå till nämnvärda belopp. Utöver rådgivningskostnaderna bedömer styrelsen att incitamentsprogrammet kommer att föranleda vissa administrativa kostnader i samband med aktieteckning med stöd av teckningsoptionerna och registrering vid Bolagsverket. Vidare kan Bolaget komma att koppla lönebaserade bonusar till tilldelningstillfällen i syfte att underlätta deltagande i programmet, vilka bonuskostnader i så fall ryms inom Bolagets ordinarie personalkostnader.

Den angivna utspädningseffekten ovan avser i förhållande till Bolagets nyckeltal utspädningen av antalet aktier, samt påverkar relevanta nyckeltal definitivt först om Bolagets värde stigit så kraftigt att utövande sker under löptiden. I sådant fall skulle utspädningseffekten motverkas av att Bolaget vid fullt utövande skulle (baserat på nuvarande aktiekurs) tillföras i storleksordningen 21 600 000 kronor.

Tidigare incitamentsprogram i Bolaget

Bolaget har för närvarande vissa pågående aktierelaterade incitamentsprogram som omfattar ledande befattningshavare och vissa pågående aktierelaterade incitamentsprogram som omfattar styrelseledamöter. Samtliga Bolagets teckningsoptionsprogram finns presenterade på Bolagets webbplats och kommer att redogöras för i styrelsens fullständiga förslag. För det fall incitamentsprogram enligt styrelsens förslag ovan respektive valberedningens förslag rörande incitamentsprogram för styrelse skulle implementeras upp till fullo inom nu avsedda ramar, kommer den sammanlagda antalsmässiga utspädningseffekten med idag utelöpande teckningsoptionsprogram inte att överstiga 5 procent.

Majoritetskrav

Beslut om inrättande av incitamentsprogram enligt ovan omfattas av reglerna för styrelse och ledande befattningshavare i 16 kap. aktiebolagslagen (2005:551), vilket för giltighet fordrar att förslaget under denna punkt biträds av aktieägare representerande minst nio tiondelar (9/10) av såväl de avgivna rösterna som de vid bolagsstämman företrädda aktierna.

Punkt 12: Beslut om införande av Incitamentsprogram 2022/2025:2 genom (A) emission av teckningsoptioner till dotterbolaget Copperstone Incentive AB och (B) godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner till styrelseledamöter

Valberedningen för Copperstone Resources AB (publ) org.nr 556704-4168, föreslår att bolagsstämman beslutar att införa ett incitamentsprogram till styrelseledamöter i Bolaget. Detta föreslås ske genom en riktad emission av teckningsoptioner till det helägda dotterbolaget Copperstone Incentive AB (”Dotterbolaget”) enligt beslutspunkt (A) nedan, samt överlåtelse till styrelseledamöter enligt beslutspunkt (B). Beslutspunkterna (A) och (B) är ömsesidigt villkorade av varandra och tas som ett beslut.

Valberedningen bedömer att det är angeläget och i alla aktieägares intresse att styrelseledamöter i Bolaget har ett långsiktigt intresse av en god värdeutveckling på aktien i Bolaget. Ett personligt och långsiktigt ägarengagemang kan förväntas bidra till ett ökat intresse för Bolagets verksamhet och resultatutveckling samt höja deltagarnas motivation och samhörighet med Bolaget och dess aktieägare.

(A) – Emission av teckningsoptioner till dotterbolaget Copperstone Incentive AB

Aktieägarna föreslår att en riktad emission av teckningsoptioner genomförs genom att högst 15 000 000 teckningsoptioner av serie 2022/2025:2 ska ges ut. Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, endast tillkomma Dotterbolaget. Avsikten är att teckningsoptionerna sedermera skall överlåtas till styrelseledamöter i Bolaget i enlighet med vad som anges i beslutspunkt (B). Skälet till att emissionen föreslås ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är således att skapa incitament för styrelseledamöter att alltid verka för bolagets positiva utveckling då dessa innehar styrelseroller i Bolaget och därmed utgör ett viktigt led i Bolagets fortsatta verksamhet. Teckningsoptionerna ges ut vederlagsfritt. Varje teckningsoption ska medföra en rätt att teckna en (1) aktie i Bolaget till en teckningskurs per Aktie som motsvarar aktuell börskurs i samband med årsstämman som vidare kommer att framgå av valberedningens fullständiga förslag multiplicerat med 1,5. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna ska i enlighet med villkoren för teckningsoptionerna kunna ske till och med den 18 december 2025. Om samtliga teckningsoptioner utnyttjas för teckning av aktier kommer bolagets registrerade aktiekapital att öka med 1 500 000 kronor. För teckningsoptionerna ska i övrigt gälla de villkor, med sedvanliga omräkningsbestämmelser för vissa bolagshändelser m.m., som kommer att framgå av valberedningens fullständiga förslag.

(B) – Godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner till styrelseledamöter i Bolaget

Valberedningen föreslår vidare att bolagsstämman beslutar att godkänna att Dotterbolaget ska överlåta totalt högst 15 000 000 teckningsoptioner till styrelseledamöter (eller av dessa personer helägda bolag) i Bolaget med den fördelning som anges nedan.

Befattning / Kategorier Antal teckningsoptioner
Styrelseordförande Högst 5 000 000 teckningsoptioner
Övriga styrelseledamöter, undantaget sådan ledamot som deltar i det samtidigt föreslagna incitamentsprogrammet för ledande befattningshavare och nyckelpersoner Högst 2 000 000 teckningsoptioner per person

Teckningsoptionerna ska överlåtas på marknadsmässiga villkor till ett pris som fastställts utifrån beräknat marknadsvärde för teckningsoptionerna vid tidpunkten för överlåtelsen med tillämpning av Black & Scholes värderingsmodell (optionspremie). Beräkningen av optionspremien till styrelseledamöter ska utföras eller kontrolleras av en oberoende värderingsexpert, eller ske på basis av dennes värdering. Vidare ska ett s.k. hembudsavtal träffas enligt vilket optionsinnehavaren ska vara förpliktigad att erbjuda Bolaget att förvärva teckningsoptionerna, eller viss del av dessa, under vissa förutsättningar.

Utspädning

Baserat på befintligt antal aktier i Bolaget kommer utspädningen till följd av det föreslagna incitamentsprogrammet, med antagande av att samtliga teckningsoptioner utnyttjas för nyteckning av aktier, inte överstiga 1,5 procent av aktierna och rösterna i Bolaget (ej inkluderat utspädningen som kan bli till följd av dels det föreslagna incitamentsprogrammet för ledande befattningshavare och nyckelpersoner, dels Bolagets befintliga incitamentsprogram).

Kostnader för incitamentsprogrammet och effekter på viktiga nyckeltal

Incitamentsprogrammet 2022/2025:2 har utformats i samråd med externa rådgivare och de totala kostnaderna för denna rådgivning beräknas inte uppgå till nämnvärda belopp. Utöver rådgivningskostnaderna bedömer aktieägarna att incitamentsprogrammet kommer att föranleda vissa administrativa kostnader i samband med aktieteckning med stöd av teckningsoptionerna och registrering vid Bolagsverket.

Den angivna utspädningseffekten ovan avser i förhållande till Bolagets nyckeltal utspädningen av antalet aktier, samt påverkar relevanta nyckeltal definitivt först om Bolagets värde stigit så kraftigt så att utövande sker under löptiden. I sådant fall skulle utspädningseffekten motverkas av att Bolaget vid fullt utövande (baserat på nuvarande aktiekurs) skulle tillföras i storleksordningen 27 000 000 kronor.

Tidigare incitamentsprogram i Bolaget

Bolaget har för närvarande vissa pågående aktierelaterade incitamentsprogram som omfattar ledande befattningshavare och vissa pågående aktierelaterade incitamentsprogram som omfattar styrelseledamöter. Samtliga Bolagets teckningsoptionsprogram finns presenterade på Bolagets webbplats och kommer att redogöras för i valberedningens fullständiga förslag. För det fall incitamentsprogram enligt valberedningens förslag ovan respektive styrelsens förslag rörande incitamentsprogram för ledande befattningshavare och nyckelpersoner skulle implementeras upp till fullo inom nu avsedda ramar, kommer den sammanlagda antalsmässiga utspädningseffekten med idag utelöpande teckningsoptionsprogram inte att överstiga 5 procent.

Majoritetskrav

Beslut om inrättande av incitamentsprogram enligt ovan omfattas av reglerna för styrelse och ledande befattningshavare i 16 kap. aktiebolagslagen (2005:551), vilket för giltighet fordrar att förslaget under denna punkt biträds av aktieägare representerande minst nio tiondelar (9/10) av såväl de avgivna rösterna som de vid bolagsstämman företrädda aktierna.

Punkt 13: Beslut om instruktion för och tillsättandet av valberedning

Valberedningen föreslår att ledamöterna i valberedningen utses genom att styrelsens ordförande kontaktar de tre största aktieägarna i Bolaget per den 1 september varje år och ber dem att utse en representant vardera för att jämte styrelsens ordförande utgöra valberedning. Om någon aktieägare avstår från sin rätt att utse representant ska den aktieägare som därefter är den till röstetalet största ägaren erbjudas att utse en representant. Aktieägare som nominerat ledamot till valberedning äger rätt att byta ut sådan ledamot mot annan att istället utgöra ledamot i valberedningen. För det fall en aktieägare som utsett en ledamot i valberedningen väsentligt minskat sitt aktieinnehav i bolaget, kan sådan ledamot avgå och, om valberedningen så bedömer lämpligt, den aktieägare som storleksmässigt står näst i tur beredas möjlighet att utse en ny ledamot. Om ägarförhållandena annars väsentligen ändras innan valberedningens uppdrag slutförts ska, om valberedningen så beslutar, ändring kunna ske i sammansättningen av valberedningen, på sätt valberedningen finner lämpligt.

Valberedningen föreslår vidare att valberedningen ska ha till uppgift att arbeta fram förslag i nedanstående frågor att föreläggas årsstämman eller i förekommande fall extra bolagsstämman för beslut:

  • förslag till styrelsemedlemmar;
  • förslag till styrelsearvoden;
  • förslag till revisor;
  • förslag till revisorsarvode;
  • förslag till ordförande på årsstämman; och
  • förslag till instruktioner/ riktlinjer för tillsättande av valberedningen.

Denna instruktion gäller till dess att bolagsstämman beslutar annat, varvid även sittande valberedning fortsätter att fungera under tiden efter årsstämma och fram till dess att dess sammansättning ändras i enlighet med dessa instruktioner, om inte bolagsstämman uttryckligen bestämmer annat.

Rätt till upplysning

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, vid årsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, och förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation samt om Bolagets förhållande till annat koncernbolag.

Handlingar

Fullständiga förslag till beslut enligt ovan kommer att anslås på Bolagets webbplats, www.copperstone.se, samt hållas tillgängliga hos Copperstone Resources AB (publ), Fasadvägen 43, 981 41 Kiruna, senast tre veckor före årsstämman och sändas till de aktieägare som så önskar och uppger sin postadress.

Aktier och röster

Bolaget kan utge aktier av ett slag. I Bolaget finns totalt 1 324 973 895 aktier och röster. Varje aktie i Bolaget medför en röst på årsstämman. Bolaget innehar inga egna aktier.

_____________________
Kiruna i april 2022
Copperstone Resources AB (publ)
Styrelsen

För mer information:

Jörgen Olsson, Styrelseordförande

Tel: +46 (0) 703 – 420 570

E-post: jorgen.olsson@deciso.se eller info@copperstone.se

Om Copperstone

Copperstone Resources AB är ett bolag som nu skalar upp till att bli ett modernt och ansvarsfullt producerande gruvbolag genom återöppnandet av Viscaria-gruvan i Kiruna. Fyndighetens höga kopparhalt, bedömda mineraltillgångar, geografiska placering samt ett växande team av expert ger goda förutsättningar för Copperstone att bli en viktig leverantör av kvalitativ och ansvarsfullt producerad koppar – en metall som har en helt central roll i Sveriges och Europas klimatomställning mot ett elektrifierat samhälle. Utöver Viscaria-gruvan innehar Copperstone ett antal andra bearbetningskoncessioner och undersökningstillstånd i Arvidsjaur (Eva, Svartliden, Granliden) och Smedjebacken (Tvistbogruvan) – samtliga i Sverige. Bolagets aktie handlas på Nasdaq First North Growth Market (ticker COPP B). Augment Partners är bolagets Certified Adviser, info@augment.se, +46 8 604 22 55.