Kallelse till Extra Bolagsstämma i Copperstone Resources AB (publ)

Aktieägarna i Copperstone Resources AB (publ) (”Copperstone” eller ”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma den 14 oktober 2021.

Som en försiktighetsåtgärd med anledning av covid-19-pandemin och med hänsyn till våra aktieägare och medarbetare, har Copperstones styrelse beslutat att stämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående och att aktieägarna ska ha möjlighet att utöva sin rösträtt endast genom poströstning på förhand.

Aktieägarna kommer att ha möjlighet att ställa frågor skriftligen före stämman. Dessa ska vara Copperstone till handa senast den 4 oktober 2021 och kommer att besvaras senast den 8 oktober 2021, se närmare nedan.

Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar delta vid bolagsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken 6 oktober 2021, dels ha anmält sitt deltagande i bolagsstämman genom att ha avgett sin poströst enligt anvisningarna under rubriken Poströstning nedan så att poströsten är Copperstone till handa senast den 13 oktober 2021. Observera att anmälan om deltagande i bolagsstämman enbart kan göras genom poströstning.

Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att utöva sin rösträtt på stämman, genom förvaltares försorg låta registrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken 8 oktober 2021. Sådan registrering kan vara tillfällig.

Poströstning

Copperstones styrelse har, i enlighet med lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor, beslutat att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt endast genom poströstning. För poströstningen ska ett särskilt formulär användas. Formuläret för poströstning kommer att finnas tillgängligt på Copperstones webbplats www.copperstone.se. Ifyllt och undertecknat formulär för poströstning skickas med post till Copperstone Resources AB (publ), Fasadvägen 32, 981 31 Kiruna (märk kuvertet ”Extra Bolagsstämma”. Fullständigt formulär ska vara Copperstone till handa senast den 13 oktober 2021.

Aktieägaren får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är hela poströsten ogiltig.

Fullmakter m.m.

Aktieägare kan poströsta på bolagsstämman genom ombud med skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren. Fullmakt ska bifogas poströstningsformuläret. Fullmaktsformulär kommer att finnas tillgängligt på Copperstones webbplats www.copperstone.se och kan beställas genom att kontakta Bolaget. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling bifogas fullmaktsformuläret och poströstningsformuläret.

Förslag till dagordning

  1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman.
  2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
  3. Val av en eller två justeringsmän.
  4. Prövande av om extra bolagsstämman blivit behörigen sammankallad.
  5. Godkännande av dagordning.
  6. Fastställande av antalet styrelseledamöter.
  7. Val av ny styrelseledamot
  8. Fastställande av arvode till nyvald styrelseledamot.
  9. Stämmans avslutande.

Valberedning

Valberedningen består av Håkan Eriksson (utsedd av JOHECO AB), Håkan Roos (utsedd av RoosGruppen AB) och Michael Mattsson (representerar eget innehav)

Förslag till beslut

Fastställande av antal styrelseledamöter (punkt 6)

Valberedningen föreslår, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, att styrelsen ska bestå av sju (7) ordinarie ledamöter utan suppleanter.

Val av ny styrelseledamot (punkt 7)

Valberedningen föreslår, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, att Markus Petäjäniemi ska nyväljas som styrelseledamot och vice styrelseordförande i Bolaget med tillträde 1 november 2021.

Markus Petäjäniemi har sedan 2005 arbetat på LKAB och suttit i koncernledningen från 2010 till maj 2021 då han gick i pension. De senaste två åren har Marcus innhaft positionen som Senior Vice President Market & Technology med ansvar för försäljning och marknadsföring. Markus är civilingenjör med examen från Luleå Tekniska Högskola.

Fastställande av arvode till nyvald styrelseledamot (punkt 8)

Valberedningen föreslår att, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ersättning till nyvald styrelseledamot tillika vice styrelseordförande ska utgå med totalt 225 000 kronor på årsbasis beräknat från och med 1 november 2021, vilket således innebär att styrelsens totala arvode som beslutades på årsstämman 2021 blir högre.

Rätt till upplysning

Aktieägare erinras om rätten att erhålla upplysningar från styrelsen och den verkställande direktören, om styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen. Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen och ska vara Copperstone till handa senast den 4 oktober 2021 per post till Copperstone Resources AB (publ), Fasadvägen 43, 981 41 Kiruna, eller via e-post: info@copperstone.se, med angivande av ”Extra bolagsstämma”. Upplysningarna kommer att lämnas på Copperstones webbplats www.copperstone.se senast den 8 oktober 2021. Upplysningarna skickas även till den aktieägare som begärt dem och uppgivit sin adress.

Handlingar

Fullständiga förslag till beslut enligt ovan kommer att anslås på Bolagets webbplats, www.copperstone.se, samt hållas tillgängliga hos Copperstone Resources AB (publ), Fasadvägen 43, 981 41 Kiruna, senast två veckor före stämman och sändas till de aktieägare som så önskar och uppger sin postadress.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas, se

https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf

Aktier och röster

Bolaget kan utge aktier av ett slag. I Bolaget finns totalt 1 117 018 694 aktier och röster. Varje aktie i Bolaget medför en röst på stämman. Bolaget innehar inga egna aktier.

Kiruna i september 2021
Copperstone Resources AB (publ)
Styrelsen

För mer information:

Jörgen Olsson, styrelseordförande

Tel: +46 703 420 570

E-post: Jorgen.olsson@decisio.se eller info@copperstone.se

Om Copperstone

Copperstone Resources AB är ett bolag som nu skalar upp till att bli ett modernt och ansvarsfullt producerande gruvbolag genom återöppnandet av Viscaria-gruvan i Kiruna. Fyndighetens höga kopparhalt, bedömda mineraltillgångar, geografiska placering samt ett växande team av expert ger goda förutsättningar för Copperstone att bli en viktig leverantör av kvalitativ och ansvarsfullt producerad koppar – en metall som har en helt central roll i Sveriges och Europas klimatomställning mot ett elektrifierat samhälle. Utöver Viscaria-gruvan innehar Copperstone ett antal andra bearbetningskoncessioner och undersökningstillstånd i Arvidsjaur (Eva, Svartliden, Granliden) och Smedjebacken (Tvistbogruvan) – samtliga i Sverige. Bolagets aktie handlas på Nasdaq First North Growth Market (ticker COPP B). Augment Partners är bolagets Certified Adviser, info@augment.se, +46 8 604 22 55.