Kommuniké efter extra bolagsstämma

Kopparberg Mineral AB (publ)
Kommuniké från extra bolagsstämma

Kommuniké efter extra bolagsstämma

  <strong style="font-size: 11pt;">Vid Kopparberg Mineral AB:s extra
bolagsstämma den 26 januari 2015 kl. 16.00 i advokatfirman Lindahls kontor,
Mäster Samuelsgatan 20, Stockholm, beslöts följande: Ändring av bolagsordningen:

-     att Bolagets firma är Copperstone Resources AB (publ),

-     att styrelsen ska ha sitt säte i Stockholms kommun i Stockholms län,

-     att aktiekapitalet ska vara lägst 3 874 746,60 kronor och högst 15
498 986,40 kronor, 

-     att antalet aktier får vara lägst 38 747 466 och högst 154 989 864,
samt 

-     att högst 80 000 aktier av serie A samt 154 909 864 aktier av serie
B får utges. De bolagsordningsändringar som avser förändrade gränser av aktiekapitalet och
antalet aktier (de tre sista strecksatserna ovan) är villkorade av att
minskningen enligt punkt 8 i dagordningen, innebärande en minskning av
aktiekapitalet med 11 624 239,80 kronor, registreras hos Bolagsverket. Minskning av aktiekapitalet enligt följande:

Bolagets aktiekapital minskas med 30 öre per aktie, totalt 11 624 239,80
kronor, för avsättning till fritt eget kapital. Minskningen ska genomföras utan
indragning av aktier genom att aktiens kvotvärde ändras från 40 öre till 10 öre
per aktie. Bemyndigande för styrelsen:

Bolagsstämman bemyndigade styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under
tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om nyemission av aktier och/eller
teckningsoptioner. Styrelsen ska kunna besluta om utgivande av aktier (av serie
B) eller teckningsoptioner (berättigande till teckning av aktier av serie B)
med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med
bestämmelse om apport, kvittning eller annars med villkor enligt 2 kap 5 §
andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen. Emission i enlighet med detta bemyndigande ska ske på marknadsmässiga villkor.
Styrelsen ska äga bestämma villkoren i övrigt för emissioner enligt detta
bemyndigande samt vem som ska äga rätt att teckna aktierna och/eller
teckningsoptioner. Rätt att teckna får dock inte tillkomma styrelseledamöter,
verkställande direktören eller anställda i Bolaget eller koncernbolag eller
närstående till sådana personer. Skälet till att styrelsen ska kunna fatta
beslut om emission med avvikelse från aktieägares företrädesrätt är att
tillgodose Bolagets behov av ytterligare finansiering, av att bredda ägandet i
Bolaget och av att kunna genomföra strategiskt viktiga åtgärder. 

För ytterligare information kontakta:
Per Storm, VD, Kopparberg Mineral AB, Tfn: 070 – 594 90 24,
per.storm@kopparbergmineral.se.

<span style="font-size:10pt;">Kopparberg Mineral AB är ett
mineralprospekteringsbolag. Bolagets långsiktiga strategiska målsättning är att
skapa ett betydande mineralbolag genom investeringar i prospektering.
Kopparberg Mineral har totalt elva undersökningstillstånd om cirka 3 300
hektar, en bearbetningskoncession om 11 hektar och äger drygt 15 % i
intressebolaget Nordic Iron Ore AB samt 50 % i intressebolaget Norrliden Mining
AB. </span> 

<span style="font-size:10pt;">G&W Fondkommission är Certified Adviser till
Kopparberg Mineral AB.</span>