Kommuniké efter extra bolagsstämma

Vid Kopparberg Mineral AB:s extra bolagsstämma den 13 september 2013 kl. 16.00 i advokatfirman Lindahls kontor, Mäster Samuelsgatan 20, Stockholm, beslöts följande:

Bolagsstämman beslutade att anta ny bolagsordning för Bolaget. Det innebär att intervallet för Bolagets aktiekapital ändras från att vara lägst 22,8 MSEK och högst 91,2 MSEK till att vara lägst 4,5 MSEK och högst 18 MSEK.

Bolagsstämman fattade även beslut om minskning av Bolagets aktiekapital med 1,60 kronor per aktie, totalt 18 852 864 kronor, för avsättning till fond att användas enligt beslut av bolagsstämma. Minskningen av aktiekapitalet sker utan indragning av aktier. Efter verkställd minskning kommer Bolagets aktiekapital att uppgå till 4 713 216 kronor, fördelat på 11 783 040 aktier, var och en med ett kvotvärde om 0,40 kronor.

2013-09-16

För ytterligare information kontakta:
Per Storm, VD, Kopparberg Mineral AB, Tfn: 070 – 594 90 24,
per.storm@kopparbergmineral.se.

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Kopparberg Mineral Kommuniké från extra bolagsstämma.pdf

Om Kopparberg Mineral
Kopparberg Mineral AB är ett mineralprospekteringsbolag. Bolagets långsiktiga strategiska målsättning är att skapa ett betydande mineralbolag genom investeringar i prospektering. Kopparberg Mineral har totalt 14 undersökningstillstånd om cirka 4 500 hektar, en bearbetningskoncession om 11 hektar och äger 19,25% i intressebolaget Nordic Iron Ore AB samt 50% i intressebolaget Norrliden Mining AB.

Erik Penser Bankaktiebolag är Certified Advisor till Kopparberg Mineral AB.