Kommuniké efter extra bolagsstämma

Kopparberg Mineral AB (publ)
Kommuniké från extra bolagsstämma

Kommuniké efter extra bolagsstämma


 Vid Kopparberg Mineral AB:s extra bolagsstämma den 17 augusti 2012 kl. 16.00 i
  advokatfirman Lindahls kontor, Mäster Samuelsgatan 20, Stockholm, beslöts
                  följande:¨     Bolagsstämman bemyndigade styrelsen att, vid ett eller flera
tillfällen, intill nästa årsstämma fatta beslut om nyemission av aktier
och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibla skuldebrev om högst 12 500
000 B-aktier innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 25 000 000 SEK,
samt med eller utan företrädesrätt för aktieägarna och/eller med bestämmelse om
apport, kvittning eller eljest med villkor enligt 2 kap 5 § andra stycket 1-3
och 5 aktiebolagslagen. 

Nyemission i enlighet med detta bemyndigande skall, om den genomförs utan
företrädesrätt för aktieägarna, ske på marknadsmässiga villkor, och
teckningskursen skall således sättas så nära marknadsvärdet som möjligt.
Teckningsoptioner behöver ej utges mot betalning. Styrelsen skall äga bestämma
villkoren i övrigt för nyemissioner enligt detta bemyndigande samt vem som
skall äga rätt att teckna de nya aktierna/teckningsoptionerna. Skälet till att
styrelsen skall kunna fatta beslut om nyemission med avvikelse från aktieägares
företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport- och kvittningsemission
eller eljest med villkor enligt ovan är i syfte att Bolaget skall kunna stärka
Bolagets kapitalbas eller bredda ägandet i Bolaget. 

Vidare beviljade stämman att styrelsens ordförande blir bemyndigad att vidta de
smärre justeringar i fattade beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband
med registrering vid Bolagsverket och vid Euroclear Sweden AB. För ytterligare information kontakta:
Per Storm, VD, Kopparberg Mineral AB, Tfn: 070 – 594 90 24,
per.storm@kopparbergmineral.se.

Kopparberg Mineral AB är ett mineralprospekteringsbolag. Bolagets långsiktiga
strategiska målsättning är att skapa ett betydande mineralbolag genom
investeringar i prospektering. Kopparberg Mineral har totalt 28
undersökningstillstånd om cirka 12 500 hektar, en bearbetningskoncession om 11
hektar och äger 23,6 % i intressebolaget Nordic Iron Ore AB samt 50 % i
intressebolaget Norrliden Mining AB. 

Erik Penser Bankaktiebolag är Certified Advisor till Kopparberg Mineral AB.