Kommuniké efter extra bolagsstämma den 8 juli 2016

Copperstone Resources: Kommuniké efter extra bolagsstämma den 8 juli 2016 Vid Copperstone Resources AB:s extra bolagsstämma den 8 juli kl. 16.00 i advokatfirman Lindahls kontor, Mäster Samuelsgatan 20, Stockholm, beslöts enhälligt följande i enlighet med styrelsens förslag:

– Att emittera aktier i enlighet med styrelsens förslag. Rätt att teckna aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt enligt följande:

Teckningsberättigad Antal aktier Belopp
Mattsson, Michael 3 628 153 946 947,93 kr
Löwgren, Niclas 806 256 210 432,82 kr
Summa 4 434 409 1 157 380,75 kr

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är villkoren i det låneavtal som ingicks den 30 december 2015 som syftade till att kortsiktigt tillföra Bolaget likviditet för att behålla momentum i slutförandet av höstens borrprogram och dess utvärdering. Emissionen är en kvittning av skulden och innebär att Bolagets skulder och räntekostnader minskar.

11 juli 2016

För ytterligare information, se Copperstone Resources hemsida:
www.copperstone.se, eller kontakta Per Storm, VD Copperstone Resources AB, 0705-94 90 24, e-post: per.storm@copperstone.se.

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Copperstone Resources Kommunike fran extra bolagsstamma.pdf

Copperstone Resources AB (publ) är ett gruvutvecklingsbolag som fokuserar sin verksamhet främst på Copperstoneprojektet i Skelleftefältet. Detta projekt har en potential att bli en av de största bas- och ädelmetallförekomsterna i Norden.

Copperstone Resources har totalt nio undersökningstillstånd om cirka 9265 hektar samt två bearbetningskoncessioner och en ansökt bearbetningskoncession om totalt 82 hektar.

G&W Fondkommission är Certified Adviser till Copperstone Resources AB.