Kommuniké efter extra bolagsstämma

Vid Kopparberg Mineral AB:s extra bolagsstämma den 26 januari 2015 kl. 16.00 i advokatfirman Lindahls kontor, Mäster Samuelsgatan 20, Stockholm, beslöts följande:

Ändring av bolagsordningen:
– att Bolagets firma är Copperstone Resources AB (publ),
– att styrelsen ska ha sitt säte i Stockholms kommun i Stockholms län,
– att aktiekapitalet ska vara lägst 3 874 746,60 kronor och högst 15 498 986,40 kronor,
– att antalet aktier får vara lägst 38 747 466 och högst 154 989 864, samt
– att högst 80 000 aktier av serie A samt 154 909 864 aktier av serie B får utges.

De bolagsordningsändringar som avser förändrade gränser av aktiekapitalet och antalet aktier (de tre sista strecksatserna ovan) är villkorade av att minskningen enligt punkt 8 i dagordningen, innebärande en minskning av aktiekapitalet med 11 624 239,80 kronor, registreras hos Bolagsverket.

Minskning av aktiekapitalet enligt följande:
Bolagets aktiekapital minskas med 30 öre per aktie, totalt 11 624 239,80 kronor, för avsättning till fritt eget kapital. Minskningen ska genomföras utan indragning av aktier genom att aktiens kvotvärde ändras från 40 öre till 10 öre per aktie.

Bemyndigande för styrelsen:
Bolagsstämman bemyndigade styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om nyemission av aktier och/eller teckningsoptioner. Styrelsen ska kunna besluta om utgivande av aktier (av serie B) eller teckningsoptioner (berättigande till teckning av aktier av serie B) med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport, kvittning eller annars med villkor enligt 2 kap 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen.

Emission i enlighet med detta bemyndigande ska ske på marknadsmässiga villkor. Styrelsen ska äga bestämma villkoren i övrigt för emissioner enligt detta bemyndigande samt vem som ska äga rätt att teckna aktierna och/eller teckningsoptioner. Rätt att teckna får dock inte tillkomma styrelseledamöter, verkställande direktören eller anställda i Bolaget eller koncernbolag eller närstående till sådana personer. Skälet till att styrelsen ska kunna fatta beslut om emission med avvikelse från aktieägares företrädesrätt är att tillgodose Bolagets behov av ytterligare finansiering, av att bredda ägandet i Bolaget och av att kunna genomföra strategiskt viktiga åtgärder.

2015-01-27

För ytterligare information kontakta:
Per Storm, VD, Kopparberg Mineral AB,
Tfn: 070 – 594 90 24,
per.storm@kopparbergmineral.se.

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Kopparberg Mineral Kommuniké från extra bolagsstämma.pdf

Om Kopparberg Mineral
Kopparberg Mineral AB är ett mineralprospekteringsbolag. Bolagets långsiktiga strategiska målsättning är att skapa ett betydande mineralbolag genom investeringar i prospektering. Kopparberg Mineral har totalt elva undersökningstillstånd om cirka 3 300 hektar, en bearbetningskoncession om 11 hektar och äger drygt 15% i intressebolaget Nordic Iron Ore AB samt 50% i intressebolaget Norrliden Mining AB.

G&W Fondkommission är Certified Adviser till Kopparberg Mineral AB.