Kopparberg Mineral AB anpassar pris på utestående teckningsoption TO3B

Kopparberg Mineral AB (publ)
Pressmeddelande

Kopparberg Mineral AB anpassar pris på utestående teckningsoption TO3BStyrelsen för Kopparberg Mineral AB har idag beslutat att anpassa priset på
utestående teckningsoption, TO3B, till 0,55 kr per aktie. En (1) option ger vid
det nya priset rätt att köpa 1,78 aktier till priset av 0,55 kr per aktie.
Teckning sker i poster om 50 stycken TO3B. Löptiden för optionen förlängs i
samband med detta med 14 dagar och pågår till den 17 oktober 2014. Handel med
optionerna pågår till den 14 oktober 2014. För ytterligare information kontakta:
Per Storm, VD, Kopparberg Mineral AB, Tfn: 070 – 594 90 24,
per.storm@kopparbergmineral.se.

Kopparberg Mineral AB är ett mineralprospekteringsbolag. Bolagets långsiktiga
strategiska målsättning är att skapa ett betydande mineralbolag genom
investeringar i prospektering. Kopparberg Mineral har totalt tolv
undersökningstillstånd om cirka 3 500 hektar, en bearbetningskoncession om 11
hektar och äger cirka 18,6 % i intressebolaget Nordic Iron Ore AB samt 50 % i
intressebolaget Norrliden Mining AB. 

G&W Fondkommission är Certified Adviser till Kopparberg Mineral AB.