Kopparberg Mineral AB förlänger löptiden på utestående teckningsoption TO3B

Kopparberg Mineral AB (publ)
Pressmeddelande

Kopparberg Mineral AB förlänger löptiden på utestående teckningsoption TO3B

Styrelsen för Kopparberg Mineral AB har beslutat att förlänga löptiden på
utestående teckningsoption, TO3B, till och med den 30 september 2014.
Lösenpriset är oförändrat 1,00 kr per aktie och teckning sker i poster om 50
stycken TO3B. För ytterligare information kontakta:
Per Storm, VD, Kopparberg Mineral AB, Tfn: 070 – 594 90 24,
per.storm@kopparbergmineral.se.

Kopparberg Mineral AB är ett mineralprospekteringsbolag. Bolagets långsiktiga
strategiska målsättning är att skapa ett betydande mineralbolag genom
investeringar i prospektering. Kopparberg Mineral har totalt tolv
undersökningstillstånd om cirka 3 500 hektar, en bearbetningskoncession om 11
hektar och äger cirka 18,6 % i intressebolaget Nordic Iron Ore AB samt 50 % i
intressebolaget Norrliden Mining AB. 

G&W Fondkommission är Certified Adviser till Kopparberg Mineral AB.