Kopparberg Mineral AB (publ) förlänger teckningstiden för TO3B

Kopparberg Mineral AB (publ)
Pressmeddelande

Kopparberg Mineral AB (publ) förlänger teckningstiden för TO3B

Styrelsen i Kopparberg Mineral AB har beslutat att förlänga löptiden på
utestående optionsprogram i Kopparberg Mineral AB, TO3B. Den nya sista dagen
för inlösen blir 30 juni 2014. Det rådande marknadsläget och förväntad
utveckling i Kopparberg Mineral AB, samt i intresse- och portföljbolag,
motiverar den förlängda löptiden. Erbjudandet innebär rätten att för varje (1)
innehavd teckningsoption av serie TO3B teckna 1,78 st nya B-aktier i Kopparberg
Mineral AB för 2,53 kr per aktie. 

                    

                    

För ytterligare information kontakta:

Per Storm, VD, Kopparberg Mineral AB, Tfn: 070 – 594 90 24

per.storm@kopparbergmineral.se.Kopparberg Mineral AB är ett mineralprospekteringsbolag. Bolagets långsiktiga
strategiska målsättning är att skapa ett betydande mineralbolag genom
investeringar i prospektering. Kopparberg Mineral har totalt 12
undersökningstillstånd om cirka 4 300 hektar, en bearbetningskoncession om 11
hektar och äger cirka 18,6 % i portföljbolaget Nordic Iron Ore AB samt 50 % i
intressebolaget Norrliden Mining AB. 

G&W Fondkommission är Certified Adviser till Kopparberg Mineral AB.