KOPPARBERG MINERAL AB (publ) GENOMFÖR NYEMISSION OM CIRKA 11,8 MSEK

Kopparberg Mineral AB (publ)
Pressmeddelande

KOPPARBERG MINERAL AB (publ) GENOMFÖR  NYEMISSION OM CIRKA 11,8 MSEK

Styrelsen för Kopparberg Mineral AB (”Kopparberg Mineral” eller ”Bolaget”) har
beslutat att genomföra en nyemission om cirka 11,8 MSEK med företrädesrätt för
Bolagets aktieägare. Emissionen genomförs inom ramen för det bemyndigande som
styrelsen fick på bolagsstämman den 16 maj 2013. Erbjudandet innefattar teckning av aktier i Kopparberg Mineral AB samt
inköpsrätter avseende delar av Kopparberg Minerals aktieinnehav i
intressebolaget Nordic Iron Ore AB. Nyemissionen genomförs i syfte att möjliggöra fortsatta
prospekteringsaktiviteter, närmast fortsatt utveckling av mineraltillgångarna i
Bergslagen, utveckling av Norrliden Mining AB samt stödja utvecklingen av
Nordic Iron Ore AB. Nyemissionen ska också säkra löpande drift av Bolaget. Ett garantikonsortium har, jämte lämnade teckningsförbindelser, förbundit sig
att teckna aktier i nyemissionen upp till 72,4 % av emissionsbeloppet,
motsvarande cirka 8,5 MSEK. Teckningskursen innebär en rabatt om cirka 58 % jämfört med volymviktad
genomsnittlig betalkurs för de tio senaste handelsdagarna före styrelsebeslutet
om emissionen. Vid eventuell överteckning av erbjudandet kan styrelsen besluta om en
övertilldelning av aktier upp till ett värde av cirka 3 MSEK. Kopparberg Mineral AB:s VD, Per Storm, kommenterar: ”Gruvindustrin har haft en
tuff period under det senaste året. Nu ser vi dock att efterfrågan vänder uppåt
liksom metallpriserna. Våra projekt har de facto betydande potential, som genom
den nu förestående kapitalanskaffningen kan lyftas och skapa ökade värden för
aktieägarna. För det första är mineraltillgångarna i Bergslagen omfattande och
en positiv lösning av Håkansbodakoncessionen kommer att öka Bolagets
attraktivitet. För det andra kan vårt hälftenägda bolag Norrliden Mining AB,
med fyndigheterna i Norra Norrliden och det utvecklingsbara EVA-projektet,
relativt snabbt börja generera kassaflöden när vi väljer att accelerera takten
mot gruvstart. Sist men inte minst har vi vårt intressebolag Nordic Iron Ore AB
som passerat viktiga milstolpar det senaste året och har goda möjligheter att
bli en medelstor järnmalmaktör ur ett internationellt perspektiv. Redan inom
ett till två år planeras en återstart av gruvan i Blötberget innebärande
påbörjade leveranser och initiala intäkter. Sammanfattningsvis är vi inom
Kopparberg Mineral AB övertygade om att vi sitter på tre mycket spännande
projekt. Idag har den långsiktige investeraren en unik möjlighet att bidra till
att bygga nästa framgångsrika svenska gruvföretag.” 

BAKGRUND OCH MOTIV

Kopparberg Mineral AB är ett prospekteringsbolag med egen projektverksamhet
samt aktivt ägande i intressebolag som Bolaget har grundat. Bolagets huvudfokus
är i dagsläget prospektering i Bergslagen samt i Skelleftefältet inom ramen för
Norrliden Mining AB. Koncernens intressebolag består av Norrliden Mining AB (ägarandel 50 %) och
Nordic Iron Ore AB (ägarandel 19,25 %). Norrliden Mining AB har
undersökningstillstånd och bearbetningskoncessioner i Skelleftefältet och kan
komma att bli en betydande kassagenererande verksamhet om de fortsatta
undersökningarna medger gruvstart. Nordic Iron Ore AB (NIO) är ett
järnmalmsbolag med betydande förekomster i Bergslagen. NIO:s primära
målsättning är att 2014 återuppta gruvdriften i Blötbergsgruvan och därefter
utveckla Väsmanfyndigheten och Håksbergsfältet. Nordic Iron Ore AB påvisade
under inledning av året kraftigt utökade järnmalmstillgångar som etablerar
bolaget som en potentiell järnmalmsproducent av internationell klass. Kopparberg Mineral avser att genom egen prospektering, köp eller joint ventures
successivt utöka projektportföljen med avsikt att driva projekten till aktiva
gruvor och på så sätt skapa mervärden för aktieägarna. Nyemissionen ska framför allt användas till att utveckla mineraltillgångarna i
Bergslagen genom borrprogram och övriga prospekteringsaktiviteter, säkra
utvecklingen i Norrliden Mining AB samt stödja utvecklingen inom Nordic Iron
Ore AB. Därutöver säkras löpande drift av Bolaget. Givet att den fortsatta
utvecklingen i de satsningar som ligger framför Bolaget faller väl ut kan
Kopparberg Mineral inom tre till fem år komma att ha del i tre gruvprojekt:
Bergslagen/Håkansboda, Nordic Iron Ore AB och Norrliden Mining AB. Emissionsvillkor

Styrelsen för Kopparberg Mineral AB har beslutat att genomföra en nyemission om
cirka 11,8 MSEK med företrädesrätt för Bolagets aktieägare. Emissionen
genomförs inom ramen för det bemyndigande som styrelsen fick på bolagsstämman
den 16 maj 2013. Erbjudandet innefattar teckning av aktier i Kopparberg Mineral AB samt
inköpsrätter avseende Kopparberg Mineral AB:s delar av aktieinnehav i
intressebolaget Nordic Iron Ore AB. Teckning av aktier med företrädesrätt ska ske genom kontant betalning under
tiden från och med den 11 oktober 2013 till och med den 25 oktober 2013.
Styrelsen ska äga rätt att förlänga tecknings- och betalningstiden. Teckning av
aktier utan företrädesrätt ska ske genom teckning på teckningslista under samma
period. Erbjudandet avser en företrädesemission där nuvarande ägare erhåller rätter att
teckna i proportion till nuvarande aktieinnehav. Större teckning än befintliga
teckningsrätter medger möjliggörs genom subsidiär teckning. Teckning utan
företräde är också möjlig. Ett övertilldelningsutrymme upp till cirka 3 MSEK
(cirka 5 000 000 aktier) kan komma att beslutas vid eventuell överteckning av
erbjudandet. Villkor för teckning med företrädesrätt: varje tre (3) befintliga aktier,
oavsett aktieslag, berättigar till teckning av fem (5) nya aktier av serie B.
Emissionskurs: 0,60 kronor per aktie. Varje befintlig aktie ger härvid fem (5)
teckningsrätter. Det krävs tre (3) teckningsrätter för att förvärva en (1) ny
aktie. Därutöver erhåller aktieägare i Kopparberg Mineral AB för varje aktie, oavsett
aktieslag, fem (5) inköpsrätter på av Kopparberg Mineral AB innehavda aktier i
Nordic Iron Ore AB (NIO). 

Inköpsrätt NIO (IR1): Varje fullt trehundratal (300-tal) inköpsrätter ger
innehavaren rätt att förvärva en (1) aktie i Nordic Iron Ore AB för 10 kr per
aktie under perioden 11 oktober 2013 – 25 oktober 2013. Kopparberg Mineral AB
avser att verka för att handel i inköpsrätterna (NIO) sker parallellt med
handel i teckningsrätterna (KMAB). Preliminär tidplan

Avstämningsdag: 8 oktober 2013

Sista dag för handel inkl. rätter: 3 oktober 2013

Teckningstid (TR) / utnyttjandetid (IR): 11 oktober – 25 oktober 2013

Handel med rätter (TR och IR): 11 oktober – 22 oktober 2013

Beräknat datum för offentliggörande av utfall: 30 oktober 2013EMISSIONSGARANTI OCH ÖVERTILLDELNING

Ett garantikonsortium har, jämte lämnade teckningsförbindelser, förbundit sig
att teckna aktier i nyemissionen upp till cirka 72,4 % av emissionsbeloppet,
motsvarande cirka 8,5 MSEK, för det fall att nyemissionen inte tecknas upp till
denna nivå med och utan företrädesrätt. Därutöver kan ett övertilldelningsutrymme upp till cirka 3 MSEK (cirka 5 000
000 aktier) komma att beslutas vid eventuell överteckning av erbjudandet. FINANSIELL RÅDGIVARE

G&W Fondkommission är finansiell rådgivare till Kopparberg Mineral AB i samband
med nyemissionen. Aktieinvest är emissionsinstitut i erbjudandet. För ytterligare information kontakta:
Per Storm, VD, Kopparberg Mineral AB, Tfn: 070 – 594 90 24,
per.storm@kopparbergmineral.se.Kopparberg Mineral AB är ett mineralprospekteringsbolag. Bolagets långsiktiga
strategiska målsättning är att skapa ett betydande mineralbolag genom
investeringar i prospektering. Kopparberg Mineral har totalt 14
undersökningstillstånd om cirka 4 500 hektar, en bearbetningskoncession om 11
hektar och äger 19,25 % i intressebolaget Nordic Iron Ore AB samt 50 % i
intressebolaget Norrliden Mining AB. 

Erik Penser Bankaktiebolag är Certified Advisor till Kopparberg Mineral AB.