Kopparberg Mineral AB (publ) offentliggör investerarmemorandum avseende nyemission, teckningstid 11 oktober – 25 oktober 2013.

Kopparberg Mineral AB (publ)
Pressmeddelande

Kopparberg Mineral AB (publ) offentliggör investerarmemorandum avseende
nyemission, teckningstid 11 oktober – 25 oktober 2013.

<strong style="font-size: 11pt;">Styrelsen för Kopparberg Mineral AB har
upprättat ett informationsmemorandum med anledning av den förestående partiellt
garanterade nyemissionen med företrädesrätt för befintliga aktieägare.
Memorandumet finns tillgängligt (enbart svenska) på
www.kopparbergmineral.se<strong style="font-size: 11pt;">,
www.aktieinvest.se<strong style="font-size: 11pt;"> samt
www.gwkapital.se<strong style="font-size: 11pt;">. 

EMISSIONSVILLKOR

Styrelsen för Kopparberg Mineral AB har beslutat att genomföra en nyemission om
cirka 11,8 MSEK med företrädesrätt för Bolagets aktieägare. Emissionen
genomförs inom ramen för det bemyndigande som styrelsen fick på bolagsstämman
den 16 maj 2013. Erbjudandet innefattar teckning av aktier i Kopparberg Mineral AB samt
inköpsrätter avseende delar av Kopparberg Mineral AB:s aktieinnehav i
intressebolaget Nordic Iron Ore AB. Teckning av aktier med företrädesrätt ska ske genom kontant betalning under
tiden från och med den 11 oktober 2013 till och med den 25 oktober 2013.
Teckning av aktier utan företrädesrätt ska ske genom teckning på
anmälningssedel under samma period. Erbjudandet avser en företrädesemission där nuvarande ägare erhåller rätter att
teckna i proportion till nuvarande aktieinnehav. Större teckning än befintliga
teckningsrätter medger möjliggörs genom subsidiär teckning. Teckning utan
företräde är också möjlig. Ett övertilldelningsutrymme upp till cirka 3 MSEK
(cirka 5 000 000 aktier) kan komma att beslutas vid eventuell överteckning av
erbjudandet. Företrädesrätt

Varje tre (3) befintliga aktier, oavsett aktieslag, berättigar till teckning av
fem (5) nya aktier av serie B. Emissionskurs: 0,60 kronor per aktie. Varje
befintlig aktie ger härvid fem (5) teckningsrätter. Det krävs tre (3)
teckningsrätter för att förvärva en (1) ny aktie. Därutöver erhåller aktieägare i Kopparberg Mineral AB för varje aktie, oavsett
aktieslag, fem (5) inköpsrätter på av Kopparberg Mineral AB innehavda aktier i
Nordic Iron Ore AB (NIO). Inköpsrätt NIO (NIOAB IR): Varje fullt trehundratal (300-tal) inköpsrätter ger
innehavaren rätt att förvärva en (1) aktie i Nordic Iron Ore AB för 10 kr per
aktie under perioden 11 oktober 2013 – 25 oktober 2013. Kopparberg Mineral AB
avser att verka för att handel i inköpsrätterna (NIOAB IR) sker parallellt med
handel i teckningsrätterna (KMIN TR B). 

Preliminär tidplan

Avstämningsdag: 8 oktober 2013

Sista dag för handel inkl. rätter: 3 oktober 2013

Teckningstid (TR) / utnyttjandetid (IR): 11 oktober – 25 oktober 2013

Handel med rätter (TR och IR): 11 oktober – 22 oktober 2013

Beräknat datum för offentliggörande av utfall: 29 oktober 2013EMISSIONSGARANTI OCH ÖVERTILLDELNING

Ett garantikonsortium har, jämte lämnade teckningsförbindelser, förbundit sig
att teckna aktier i nyemissionen upp till cirka 72,4 % av emissionsbeloppet,
motsvarande cirka 8,5 MSEK, för det fall att nyemissionen inte tecknas upp till
denna nivå med och utan företrädesrätt. Därutöver kan ett övertilldelningsutrymme upp till cirka 3 MSEK (cirka 5 000
000 aktier) komma att beslutas vid eventuell överteckning av erbjudandet. FINANSIELL RÅDGIVARE

G&W Fondkommission är finansiell rådgivare till Kopparberg Mineral AB i samband
med nyemissionen. Aktieinvest FK är emissionsinstitut i erbjudandet. 

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION

För ytterligare information kontakta:

Per Storm, VD, Kopparberg Mineral AB, Tfn: 070 – 594 90 24

per.storm@kopparbergmineral.se.<span style="font-size:10pt;">Kopparberg Mineral AB är ett
mineralprospekteringsbolag. Bolagets långsiktiga strategiska målsättning är att
skapa ett betydande mineralbolag genom investeringar i prospektering.
Kopparberg Mineral har totalt 13 undersökningstillstånd om cirka 4 400 hektar,
en bearbetningskoncession om 11 hektar och äger 19,25 % i intressebolaget
Nordic Iron Ore AB samt 50 % i intressebolaget Norrliden Mining AB. </span> 

<span style="font-size:10pt;">Erik Penser Bankaktiebolag är Certified Advisor
till Kopparberg Mineral AB.</span> <span style="font-size:10pt;">Viktig information</span>

<span style="font-size:10pt;">Offentliggörande eller distribution av detta
pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner
enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har
offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana
legala restriktioner.</span> <span style="font-size:10pt;">Detta pressmeddelande får inte offentliggöras,
publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till
USA, Kanada, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika, Australien eller annat land där
sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner.
Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras,
reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner.
Underlåtenhet att efterkomma denna anvisning kan innebära brott mot United
States Securities Act från 1933 ("Securities Act") eller tillämpliga lagar i
andra jurisdiktioner.</span> <span style="font-size:10pt;">I de EES-medlemsländer som har implementerat
direktiv 2003/71/EG (tillsammans med tillämpliga implementeringsåtgärder i
något medlemsland, ”Prospektdirektivet”), frånsett Sverige, Danmark och
Storbritannien, är detta pressmeddelande endast riktat till kvalificerade
investerare, enligt definitionen i Prospektdirektivet, i sådana medlemsländer
(eller andra personer till vilka ett offentligt erbjudande av värdepapper
lagligen kan riktas enligt Prospektdirektivet).</span> <span style="font-size:10pt;">Detta pressmeddelande innehåller inte och utgör
inte en inbjudan eller ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt
handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Kopparberg Mineral
AB. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Kopparberg Mineral AB
kommer endast att ske genom det prospekt som Kopparberg Mineral AB avser att
offentliggöra, vilket bl.a. kommer att innehålla redovisningshandlingar samt
information om Kopparberg Mineral AB:s styrelse och revisorer.</span> <span style="font-size:10pt;">Varken teckningsrätterna, de betalade tecknade
aktierna eller de nya aktierna kommer att registreras enligt Securities Act
eller någon provinslag i Kanada och får inte överlåtas eller erbjudas till
försäljning i USA eller Kanada eller till person med hemvist där eller för
sådan persons räkning annat än i sådana undantagsfall som inte kräver
registrering enligt Securities Act eller någon provinslag i Kanada.</span> <span style="font-size:10pt;">Detta pressmeddelande kan innehålla
framåtblickande uttalanden. När ord som t.ex. ”bedömer”, ”förväntar” och
”avser” förekommer i detta pressmeddelande är avsikten att de skall utvisa
framåtblickande uttalanden. Dessa uttalanden kan innefatta risker och
osäkerheter beträffande t.ex. produktefterfrågan och marknadsacceptans,
effekter av ekonomiska förhållanden, påverkan från konkurrerande produkter och
prissättning, valutakurseffekter samt andra risker. Dessa framåtblickande
uttalanden avspeglar ledningens syn på framtida händelser vid den tidpunkt
uttalandena görs, men görs med förbehåll för olika risker och osäkerheter.
Samtliga dessa framåtblickande uttalanden är baserade på ledningens
uppskattningar och antaganden och bedöms vara rimliga, men är i sig osäkra och
svåra att förutse. Faktiska utfall och erfarenheter kan avvika väsentligt från
de framåtblickande uttalandena. Kopparberg Mineral AB har inte någon avsikt,
och åtar sig inte, att uppdatera dessa framåtblickande uttalanden.</span> <span style="font-size:10pt;">Detta pressmeddelande innehåller information som
Kopparberg Mineral AB är skyldigt att offentliggöra enligt lag (2007:528) om
värdepappersmarknaden. </span>