Kopparberg Mineral AB (publ) offentliggör investerarmemorandum avseende nyemission, teckningstid 21 september – 10 oktober 2012

Kopparberg Mineral AB (publ)
Pressmeddelande

Kopparberg Mineral AB (publ) offentliggör investerarmemorandum avseende
nyemission, teckningstid 21 september – 10 oktober 2012

Styrelsen för Kopparberg Mineral AB har upprättat ett informationsmemorandum
med anledning av den förestående partiellt garanterade nyemissionen med
företrädesrätt för befintliga aktieägare. Memorandumet finns tillgängligt
(enbart svenska) på www.kopparbergmineral.se samt www.gwkapital.se. 

EMISSIONSVILLKOR

Styrelsen för Kopparberg Mineral AB har beslutat att, genom bemyndigandet från
bolagsstämman den 17 augusti 2012, genomföra ett erbjudande av units (se nedan)
med företrädesrätt för befintliga aktieägare om ca 13,5 MSEK. Innehavare av
befintliga aktier har företrädesrätt att teckna nya units i förhållande till
det antal aktier de ägde på avstämningsdagen den 18 september 2012.
Teckningsperioden löper från och med den 21 september 2012 till och med den 10
oktober 2012. Teckningsperioden är förlängd med fem dagar för att tillgodose
alla aktieägares och investerares möjlighet att teckna emissionen. Företrädesrätt

Varje fem (5) befintliga aktier, oavsett aktieslag, berättigar till teckning av
tre (3) units, var och en bestående av: 

• en (1) aktie av serie B i Kopparberg Mineral AB

• en (1) teckningsoption av serie TO3B

• en (1) köpoption på av Kopparberg Mineral AB innehavda aktier i Nordic Iron
Ore AB (NIO) Teckningsoption (TO3B)

Varje teckningsoption ger rätten att under perioden 1 november 2013 – 31
januari 2014 teckna en ny B-aktie i Kopparberg Mineral AB för 4,50 SEK. Köpoption NIO (KO1)

Varje sex (6) köpoptioner ger rätt att förvärva en (1) aktie i Nordic Iron Ore
AB för 25 SEK/st mellan 15 januari 2013 – 30 april 2013. Emissionskurs 3,50 SEK per unit.Nyemissionen omfattar högst 3 859 824 units, bestående av högst 3 859 824
aktier och högst 3 859 824 teckningsoptioner samt högst 3 859 824 köpoptioner.
Detta medför att aktiekapitalet ökar med högst 7 719 648 kronor till totalt
högst 20 585 728 kronor (innan ev. teckning utifrån teckningsoptionerna). Units
emitteras till en kurs om 3,50 kronor styck. De erbjudna aktierna i
Nyemissionen motsvarar cirka 37,5 procent av aktiekapitalet och cirka 36,9
procent av rösterna i Bolaget efter genomförd nyemission (förutsatt fullt
tecknat erbjudande), motsvarande en utspädning om 37,5 procent. Under antagande
om senare därtill fullt nyttjande av teckningsoptionerna motsvarar Nyemissionen
cirka 54,5 procent av aktiekapitalet och cirka 53,9 procent av rösterna i
Bolaget (förutsatt fulltecknat erbjudande), motsvarande en utspädning om 54,5
procent. Nyemissionen tillför Bolaget högst cirka 13,5 MSEK före avdrag för
emissionskostnader, som beräknas uppgå till sammanlagt cirka 1,3 MSEK exklusive
garantikostnader om ca 1,4 MSEK (exklusive ev. ianspråktagande av
övertilldelningsutrymmet). EMISSIONSGARANTI OCH ÖVERTILLDELNING

Ett garantikonsortium har, jämte lämnade teckningsförbindelser, förbundit sig
att teckna units i nyemissionen upp till 80 procent av emissionsbeloppet,
motsvarande cirka 10,8 MSEK. För det fall nyemissionen tecknas (med och utan
företrädesrätt) till ett belopp understigande 80 procent av emissionsbeloppet
förbinder sig garanterna att teckna mellanskillnaden mellan 80 procent och det
belopp som tecknats (med och utan företrädesrätt) i nyemissionen. Därutöver kan
ett övertilldelningsutrymme upp till ca 5 MSEK (ca 1 450 000 units) komma att
beslutas vid ev. överteckning av erbjudandet. FINANSIELL RÅDGIVARE: G&W Fondkommission är finansiell rådgivare till
Kopparberg Mineral AB i samband med nyemissionen. Avanza Bank är Retail Selling
Agent i erbjudandet. 

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION

För ytterligare information kontakta:

Per Storm, VD, Kopparberg Mineral AB, Tfn: 070 – 594 90 24

per.storm@kopparbergmineral.se.Kopparberg Mineral AB är ett mineralprospekteringsbolag. Bolagets långsiktiga
strategiska målsättning är att skapa ett betydande mineralbolag genom
investeringar i prospektering. Kopparberg Mineral har totalt 26
undersökningstillstånd om cirka 12 100 hektar, en bearbetningskoncession om 11
hektar och äger 23,6 % i intressebolaget Nordic Iron Ore AB samt 50 % i
intressebolaget Norrliden Mining AB. 

Erik Penser Bankaktiebolag är Certified Advisor till Kopparberg Mineral AB.


Viktig information

Offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa
jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de
jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller
distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras,
vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Japan, Nya Zeeland,
Sydafrika, Australien eller annat land där sådan åtgärd helt eller delvis är
föremål för legala restriktioner. Informationen i detta pressmeddelande får
inte heller vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i
strid med sådana restriktioner. Underlåtenhet att efterkomma denna anvisning
kan innebära brott mot United States Securities Act från 1933 ("Securities
Act") eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner. I de EES-medlemsländer som har implementerat direktiv 2003/71/EG (tillsammans
med tillämpliga implementeringsåtgärder i något medlemsland,
”Prospektdirektivet”), frånsett Sverige, Danmark och Storbritannien, är detta
pressmeddelande endast riktat till kvalificerade investerare, enligt
definitionen i Prospektdirektivet, i sådana medlemsländer (eller andra personer
till vilka ett offentligt erbjudande av värdepapper lagligen kan riktas enligt
Prospektdirektivet). Detta pressmeddelande innehåller inte och utgör inte en inbjudan eller ett
erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier,
teckningsrätter eller andra värdepapper i Kopparberg Mineral AB. Inbjudan till
berörda personer att teckna aktier i Kopparberg Mineral AB kommer endast att
ske genom det prospekt som Kopparberg Mineral AB avser att offentliggöra,
vilket bl.a. kommer att innehålla redovisningshandlingar samt information om
Kopparberg Mineral AB:s styrelse och revisorer. Varken teckningsrätterna, de betalade tecknade aktierna eller de nya aktierna
kommer att registreras enligt Securities Act eller någon provinslag i Kanada
och får inte överlåtas eller erbjudas till försäljning i USA eller Kanada eller
till person med hemvist där eller för sådan persons räkning annat än i sådana
undantagsfall som inte kräver registrering enligt Securities Act eller någon
provinslag i Kanada. Detta pressmeddelande kan innehålla framåtblickande uttalanden. När ord som
t.ex. ”bedömer”, ”förväntar” och ”avser” förekommer i detta pressmeddelande är
avsikten att de skall utvisa framåtblickande uttalanden. Dessa uttalanden kan
innefatta risker och osäkerheter beträffande t.ex. produktefterfrågan och
marknadsacceptans, effekter av ekonomiska förhållanden, påverkan från
konkurrerande produkter och prissättning, valutakurseffekter samt andra risker.
Dessa framåtblickande uttalanden avspeglar ledningens syn på framtida händelser
vid den tidpunkt uttalandena görs, men görs med förbehåll för olika risker och
osäkerheter. Samtliga dessa framåtblickande uttalanden är baserade på
ledningens uppskattningar och antaganden och bedöms vara rimliga, men är i sig
osäkra och svåra att förutse. Faktiska utfall och erfarenheter kan avvika
väsentligt från de framåtblickande uttalandena. Kopparberg Mineral AB har inte
någon avsikt, och åtar sig inte, att uppdatera dessa framåtblickande
uttalanden. Detta pressmeddelande innehåller information som Kopparberg Mineral AB är
skyldigt att offentliggöra enligt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden.