Kopparberg Mineral AB (publ) TO3B slutligt omräknade villkor

Kopparberg Mineral AB (publ)
Pressmeddelande

Kopparberg Mineral AB (publ) TO3B slutligt omräknade villkor

Den teckningsoption, TO3B, som utgavs i samband med emissionen från
september-oktober 2012 och som har teckningstid mellan 1 november 2013 fram
till och med 31 januari 2014, har omräknats med hänsyn till utfallet i
emissionen och inköpserbjudandet från oktober 2013. Slutligt omräknade villkor
har fastställts till 2,53 SEK per aktie samt att varje option ger rätt att
teckna 1,78 B-aktier. Teckning kommer att ske i poster om 50 optioner. För
varje femtiotal (50) optioner tecknas åttionio (89) B-aktier. För ytterligare information kontakta:

Per Storm, VD, Kopparberg Mineral AB, Tfn: 070 – 594 90 24

per.storm@kopparbergmineral.se.Kopparberg Mineral AB är ett mineralprospekteringsbolag. Bolagets långsiktiga
strategiska målsättning är att skapa ett betydande mineralbolag genom
investeringar i prospektering. Kopparberg Mineral har totalt 12
undersökningstillstånd om cirka 4 300 hektar, en bearbetningskoncession om 11
hektar och äger cirka 18,6 % i intressebolaget Nordic Iron Ore AB samt 50 % i
intressebolaget Norrliden Mining AB. 

G&W Fondkommission / Corporate Finance har agerat som Bolagets finansiella
rådgivare i nyemissionen september-oktober 2012. 

Erik Penser Bankaktiebolag är Certified Advisor till Kopparberg Mineral AB.