Kopparberg Mineral AB:s intressebolag Nordic Iron Ore AB säkrar 60 MSEK i finansiering

Kopparberg Mineral AB (publ)
Pressmeddelande

Kopparberg Mineral AB:s intressebolag Nordic Iron Ore AB säkrar 60 MSEK i
finansiering

Kopparberg Mineral AB:s intressebolag, Nordic Iron Ore AB, har genomfört en
finansiering om 60 miljoner kronor genom upptagande av ett konvertibelt lån.
Det konvertibla lånet har tecknats av befintliga ägare samt ett större antal
nya investerare. Kopparberg Mineral AB deltar i finansieringen för att på så
sätt delvis försvara sin ägarandel. Nordic Iron Ore AB:s ledning har under våren mött både svenska och
internationella investerare vilket lägger en god grund för nästa finansiering.
Nordic Iron Ore AB ser fortfarande en börsnotering som ett alternativ för
bolagets finansiering när de finansiella marknaderna stabiliserats. 

För ytterligare information kontakta:
Per Storm, VD, Kopparberg Mineral AB, Tfn: 070 – 594 90 24,
per.storm@kopparbergmineral.se.

Kopparberg Mineral AB är ett mineralprospekteringsbolag. Bolagets långsiktiga
strategiska målsättning är att skapa ett betydande mineralbolag genom
investeringar i prospektering. Kopparberg Mineral har totalt 29
undersökningstillstånd om cirka 14 600 hektar, en bearbetningskoncession om 11
hektar och äger 23,6 % i intressebolaget Nordic Iron Ore AB samt 50 % i
intressebolaget Norrliden Mining AB. 

Erik Penser Bankaktiebolag är Certified Advisor till Kopparberg Mineral AB.