Kopparberg Mineral AB:s intressebolag Nordic Iron Ore AB:s totala mineraltillgångar mer än fördubblas till 62,2 Mton indikerade och 107,7 Mton antagna.

Kopparberg Mineral AB (publ)
Pressmeddelande

Kopparberg Mineral AB:s intressebolag Nordic Iron Ore AB:s totala
mineraltillgångar mer än fördubblas till 62,2 Mton indikerade och 107,7 Mton
antagna.

<strong style="font-size: 11pt;">Kopparberg Mineral AB:s intressebolag Nordic
Iron Ore AB (publ) rapporterar idag om ökade mineraltillgångar i Blötberget
samt betydande indikerade och antagna mineraltillgångar i den hittills
undersökta delen av Väsmanfältet inklusive Finnäset. Indikerade och antagna
mineraltillgångar i Blötberget uppgår till 29,8 Mton med 44,5 % järn respektive
10,2 Mton med 42,9 % järn, motsvarande en tonnageökning med cirka 66 procent
jämfört med tidigare uppskattning. I Väsmanfältet inklusive Finnäset uppgår de
indikerade respektive antagna mineraltillgångarna till 7,0 Mton med 38,5 % järn
respektive 85,9 Mton med 38,4 % järn. 

Med dessa ökade mineraltillgångar kan Nordic Iron Ore AB gå vidare med sin
utvecklingsplan och feasibility studie, med målet att öka den årliga
produktionen (ca 4,4 Mton/år) med betydande livslängd för gruvprojektet. 

Under hösten har Nordic Iron Ore AB genomfört en kärnborrningskampanj
omfattande 14 260 meter. Denna utgör första delen av ett större
kärnborrningsprogram, som kommer att avslutas under sommaren 2013, med målet
att ytterligare utöka samt uppgradera mineraltillgångarna i Blötberget,
Väsmanfältet och Håksberg. 

De nu gjorda uppskattningarna visar att indikerade och antagna
mineraltillgångar i Blötberget totalt ökar med 15,9 Mton med 46,1 % järn,
vilket är en ökning av tonnaget med 66 procent jämfört med tidigare
rapporterade uppskattningar. 

I Väsmanfältet inklusive Finnäset uppgår de indikerade och antagna
mineraltillgångarna till 7,0 Mton med 38,3 % järn respektive 85,9 Mton med 38,4
% järn. Samtliga mineraltillgångar har uppskattats i enlighet med riktlinjerna
i JORC-koden och har utförts av Thomas Lindholm på GeoVista AB, som är
intressebolagets oberoende kvalificerade person. 

"Höstens borrkampanj har varit framgångsrik och resulterat i en dryg
fördubbling av de totala mineraltillgångarna i Ludvika Gruvor och verifierar
bland annat de tidigare utförda geomagnetiska mätningarna inom Väsmanfältet.
Resultaten av de hittills genomförda undersökningarna visar på betydande
förekomster av järnmineralisering, trots att endast en liten del av fältet
undersökts”, säger Christer Lindqvist, VD Nordic Iron Ore AB. 

Bolagets samlade mineraltillgångar per den 10 januari 2013 redovisas i tabellen
nedan. 
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
----------------------------- 
    <span style="font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;"><span     
                                        
                              <span
style="font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;"><span 
     style="font-size:9pt;">Indikerade</span></span>            
                                        
                              
style="font-size:9pt;">Antagna</span></span> 
    <span style="font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;"><span
style="font-size:9pt;">Mton</span></span> <span style="font-family:Arial,
Helvetica, sans-serif;"><span                       <span
style="font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;"><span
style="font-size:9pt;">Mton</span></span>  <span style="font-family:Arial,
Helvetica, sans-serif;"><span 
                                        
                 style="font-size:9pt;">Järnhalt</span></span>
                                        
                                        
   style="font-size:9pt;">Järnhalt</span></span> 
<span  <span style="font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;"><span
style="font-size:9pt;">29,8</span></span> <span style="font-family:Arial,
Helvetica, sans-serif;"><span style="font-size:9pt;">44,5%</span></span> 
<span style="font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;"><span
style="font-size:9pt;">10,2</span></span> <span style="font-family:Arial,
Helvetica, sans-serif;"><span style="font-size:9pt;">42,9%</span></span> 
 style 
="font 
-famil 
y:Aria 
l, 
 Helve 
tica, 
 sans- 
serif; 
"><spa 
n 
 style 
="font 
-size: 
9pt;"> 
Blötbe 
rget*< 
/span> 
</span 
> 
<span  <span style="font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;"><span
style="font-size:9pt;">7,0</span></span> <span style="font-family:Arial,
Helvetica, sans-serif;"><span style="font-size:9pt;">38,5%</span></span> 
<span style="font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;"><span
style="font-size:9pt;">85,9</span></span> <span style="font-family:Arial,
Helvetica, sans-serif;"><span style="font-size:9pt;">38,4%</span></span> 
 style 
="font 
-famil 
y:Aria 
l, 
 Helve 
tica, 
 sans- 
serif; 
"><spa 
n 
 style 
="font 
-size: 
9pt;"> 
Väsman 
 syd</ 
span>< 
/span> 
<span  <span style="font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;"><span
style="font-size:9pt;">25,4</span></span> <span style="font-family:Arial,
Helvetica, sans-serif;"><span style="font-size:9pt;">36,4%</span></span> 
<span style="font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;"><span
style="font-size:9pt;">11,6</span></span> <span style="font-family:Arial,
Helvetica, sans-serif;"><span style="font-size:9pt;">36,0%</span></span> 
 style 
="font 
-famil 
y:Aria 
l, 
 Helve 
tica, 
 sans- 
serif; 
"><spa 
n 
 style 
="font 
-size: 
9pt;"> 
Håksbe 
rg*</s 
pan></ 
span> 
    <span style="font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;"><span
style="font-size:9pt;">62,2</span></span> <span style="font-family:Arial,
Helvetica, sans-serif;"><span style="font-size:9pt;">40,3%</span></span> <span
style="font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;"><span
style="font-size:9pt;">107,7</span></span> <span style="font-family:Arial,
Helvetica, sans-serif;"><span style="font-size:9pt;">38,6%</span></span> 
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
----------------------------- 
<span style="font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;"><span
style="font-size:8pt;">(*) Håksbergsfältet och delar av Blötbergsfältet har
inte undersökt i denna kampanj och dess antagna och indikerade
mineraltillgångar är därmed oförändrade jämfört med tidigare. Se
GeoVista-rapport augusti 2011.</span></span> 
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
------------------------------ 

Samtliga mineraliseringar som undersökts är fortsatt öppna mot djupet.
Förutsättningarna för att väsentligt öka mineraltillgångarna genom fortsatta
borrningskampanjer bedöms därför vara mycket goda. Under våren och sommaren
2013 planeras den sista delen av borrprogrammet med ytterligare förtätad
kärnborrning inom Blötbergsfältet och inom Väsmanfältets södra del samt även i
den norra delen som ansluter till Håksbergs koncessionsområde. 

Den oberoende tekniska rapporten från GeoVista kommer i februari att publiceras
på intressebolagets hemsida www.nordicironore.se. 

Detta pressmeddelande har granskats och godkänts av Thomas Lindholm, ”Kompetent
Person” och kvalificerad att rapportera om mineraltillgångar enligt JORC-koden,
baserat på sin utbildning och erfarenhet av prospektering, gruvdrift och
uppskattning av mineralresurser för järn, bas- och ädelmetaller. 

För ytterligare information kontakta:
Per Storm, VD, Kopparberg Mineral AB, Tfn: 070 – 594 90 24,
per.storm@kopparbergmineral.se.

Kopparberg Mineral AB är ett mineralprospekteringsbolag. Bolagets långsiktiga
strategiska målsättning är att skapa ett betydande mineralbolag genom
investeringar i prospektering. Kopparberg Mineral har totalt 21
undersökningstillstånd om cirka 9 600 hektar, en bearbetningskoncession om 11
hektar och äger 20,61 % i intressebolaget Nordic Iron Ore AB samt 50 % i
intressebolaget Norrliden Mining AB. 

Erik Penser Bankaktiebolag är Certified Advisor till Kopparberg Mineral AB.