Kopparberg Mineral AB:s intressebolag Nordic Iron Ores mineraltillgångar i Blötberget ökar med cirka 50%

Kopparberg Mineral AB (publ)
Pressmeddelande

Kopparberg Mineral AB:s intressebolag Nordic Iron Ores mineraltillgångar i
Blötberget ökar med cirka 50%

Kopparberg Mineral AB:s intressebolag Nordic Iron Ore AB (publ) rapporterade i
går om ökade mineraltillgångar i Blötberget. Kända och indikerade
mineraltillgångar i Blötberget uppskattas till 11,0 Mt med 35,0% järn
respektive 27,4 Mt med 44,5% järn. I tillägg till dessa finns 21,4 Mt med
33,0% järn i klassen antagna mineraltillgångar. Detta medför att de
sammanlagda mineraltillgångarna i Blötberget ökat med cirka 50 procent jämfört
med tidigare uppskattning. 

 Under 2013 har Nordic Iron Ore, som en del i den pågående
”feasibility"-studien” för återstarten av gruvan i Blötberget, utvecklat en
geologisk modell för mineraliseringarna i Blötberget utifrån befintliga
geologiska data. Denna har resulterat i såväl en uppgradering som en utökning
av mineraltillgångarna. 

De nu gjorda uppskattningarna visar att kända, indikerade och antagna
mineraltillgångar i Blötberget totalt ökat med 20,0 Mt med 38,9 % järn, vilket
är en ökning med cirka 50 procent jämfört med tidigare uppskattning. 

”Mineraliseringarna i Blötberget visar sig vara mycket större än vad vi först
kunde bedöma. Det arbete som utförts under förra året har på ett
kostnadseffektivt sätt ytterligare höjt kvalitén på det geologiska underlaget
för en återstart av gruvan i Blötberget. Den ökade kännedomen om
mineraliseringarna i Blötberget, vilken bl.a. inneburit en sänkning av den s.k.
”cut off”-halten från 30,0% till 15,0% järn, kommer att ligga till grund för
ett kompletterande borrprogram under 2014” säger Christer Lindqvist VD Nordic
Iron Ore AB. 

Samtliga mineraltillgångar har uppskattats i enlighet med riktlinjerna i
JORC-koden och har utförts av Thomas Lindholm på GeoVista AB, som är bolagets
oberoende ”kvalificerade person”. 

Bolagets samlade mineraltillgångar per den 19 februari 2014 redovisas i
tabellen nedan.         Känd    Indikerat    Antaget  
-----------------------------------------------------
       Mt  % Fe Mt % Fe % Fe Mt % Fe % Fe
-----------------------------------------------------
Blötberget  11,2 35 %  27,4  45 %  21,4  33 %
-----------------------------------------------------
Väsman syd*  ---  ---  7,0  39 %  85,9  38 %
-----------------------------------------------------
Håksberg*   ---  ---  25,4  36 %  11,6  36 %
-----------------------------------------------------
Summa:    11,2 35 %  59,8  40 %  118,9  37 %
-----------------------------------------------------

(*) Håksbergsfältets och Väsmanfältets mineraltillgångar i tabellen har
tidigare redovisats i enlighet med JORC 2004. Se Geovistas rapporter augusti
2011 samt januari 2013. 

Samtliga mineraliseringar som undersökts är fortsatt öppna mot djupet.
Förutsättningarna för att ytterligare öka mineraltillgångarna genom
kompletterande borrningskampanjer bedöms därför vara mycket goda i
Blötbergsfältet. För att konvertera antagna tillgångar till indikerade och
säkerställa erforderligt tonnage inför en produktionsstart planeras ytterligare
förtätad kärnborrning inom de övre delarna av Blötbergsfältet under våren och
sommaren 2014. 

Den oberoende tekniska rapporten från GeoVista kommer inom kort att publiceras
på bolagets hemsida www.nordicironore.se. 

Detta pressmeddelande har granskats och godkänts av Thomas Lindholm,
”Kvalificerad Person” och kvalificerad att rapportera om mineraltillgångar
enligt JORC-koden, baserat på sin utbildning och erfarenhet av prospektering,
gruvdrift och uppskattning av mineraltillgångar i förekomster med järn, bas-
och ädelmetaller. För ytterligare information vänligen kontakta:

Per Storm, VD, Kopparberg Mineral AB, Tfn: 070 – 594 90 24

per.storm@kopparbergmineral.se.

Kopparberg Mineral AB är ett mineralprospekteringsbolag. Bolagets långsiktiga
strategiska målsättning är att skapa ett betydande mineralbolag genom
investeringar i prospektering. Kopparberg Mineral har totalt 11
undersökningstillstånd om cirka 3 900 hektar, en bearbetningskoncession om 11
hektar och äger cirka 18,6 % i intressebolaget Nordic Iron Ore AB samt 50 % i
intressebolaget Norrliden Mining AB. 

G&W Fondkommission är Certified Adviser till Kopparberg Mineral AB.