Kopparberg Mineral Delårsrapport januari – september 2013

– Nettoomsättningen för perioden uppgick till 534 (694) KSEK, varav senaste kvartalet 160 (147) KSEK.
– Periodens resultat efter skatt för första nio månaderna uppgick till -7.358 (-9.655) KSEK, varav för tredje kvartalet -4.387 (-3.817) KSEK. Resultat per aktie före utspädning var -0,62 (-1,50) SEK varav för senaste kvartalet -0,37 (-0,59) SEK. 
– Kassaflödet för första nio månaderna var -2.934 (-9.268) KSEK, varav för tredje kvartalet -194 (1.242) KSEK. Balansomslutningen vid periodens slut var 29 512 (28 156) KSEK.
– Aktiverade kostnader för prospektering var vid periodens slut 11.733 (11.057) KSEK. Under årets tredje kvartal aktiverades 142 (978) KSEK och under samma period skedde nedskrivningar av mineralintressen med 1.824 (1.118) KSEK.
– Vid periodens utgång fanns 3.240 (3.035) KSEK i likvida medel.
– Bolaget har under perioden utfört kaxborrningar vid Tvistbogruvan. Resultaten indikerar att det mineraliserade stråket fortsätter söderut mot Norrgruvan. 
– Kopparberg Mineral AB har genomfört en extra bolagsstämma varvid Bolagets aktiekapital och kvotvärdet för dess aktier sattes ned.
– Bolaget beslutade att genomföra en nyemission om 11,8 MSEK.

Händelser efter periodens utgång:
– Nyemissionen i oktober övertecknades med 25 % och inkommen emissionslikvid uppgick till cirka 14,3 MSEK.
– Styrelsen beslutade i samband med nyemissionen att sälja drygt 78 000 aktier i Nordic Iron Ore AB. Efter försäljningen äger Kopparberg Mineral AB cirka 18,6 % i Nordic Iron Ore AB.
– Nordic Iron Ore AB har erhållit ett lån om 10 MSEK från Inlandsinnovation AB.

Kommande rapportdatum
Bokslutskommuniké 2013 kommer att avges 13 februari 2014.

Rapporten i sin helhet bifogas.

Uppsala den 28 november 2013

Styrelsen

För ytterligare information kontakta:
Per Storm, VD, Kopparberg Mineral AB, Tfn: 070 – 594 90 24 per.storm@kopparbergmineral.se.

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Kopparberg Mineral Delårsrapport Q3 2013.pdf

Om Kopparberg Mineral
Kopparberg Mineral AB är ett mineralprospekteringsbolag. Bolagets långsiktiga strategiska målsättning är att skapa ett betydande mineralbolag genom investeringar i prospektering. Kopparberg Mineral har totalt 12 undersökningstillstånd om cirka 4 300 hektar, en bearbetningskoncession om 11 hektar och äger cirka 18,6 % i intressebolaget Nordic Iron Ore AB samt 50 % i intressebolaget Norrliden Mining AB.

G&W Fondkommission är Certified Adviser till Kopparberg Mineral AB.