Kopparberg Mineral förlänger löptiden på köpoptioner i intressebolaget Nordic Iron Ore AB

Kopparberg Mineral AB (publ)
Pressmeddelande

Kopparberg Mineral förlänger löptiden på köpoptioner i intressebolaget Nordic
Iron Ore AB

Styrelsen i Kopparberg Mineral AB har beslutat att förlänga löptiden på
utestående köpoptioner i intressebolaget Nordic Iron Ore AB med fyra (4)
veckor. Den nya sista dagen för inlösen blir 31 maj 2013. Det rådande
marknadsläget och de svårigheter flera andra järnmalmsprojekt haft under det
senaste året motiverar den förlängda löptiden. Erbjudandet innebär rätten att
för varje sex innehavda köpoptioner av serie KO1 teckna en ny aktie i Nordic
Iron Ore AB (publ) för 25 kr. ”Nordic Iron Ore AB är ett mycket intressant företag med betydande uppsida och
förekomster med låg risk jämfört med många andra järnmalmsprojekt. Oberoende
värderingar (se www.kopparbergmineral.se) av Nordic Iron Ore AB antyder att
erbjudandet är mycket fördelaktigt. Mot bakgrund av dagens marknadsläge är det
motiverat att förlänga löptiden för att ge optionsinnehavarna bättre möjlighet
att överblicka utvecklingen för olika järnmalmsprojekt i Norden.” säger
Kopparberg Mineral AB:s VD Per Storm i en kommentar. Nordic Iron Ore AB rapporterade 2013 ökade mineraltillgångar i Blötberget samt
betydande indikerade och antagna mineraltillgångar i den hittills undersökta
södra delen av Väsmanfältet. Indikerade och antagna mineraltillgångar i
Blötberget uppskattas till 29,8 Mton med 44,5 % järn respektive 10,2 Mton med
42,9 % järn, motsvarande en tonnageökning med cirka 66 % jämfört med tidigare
uppskattning. I södra delen av Väsmanfältet uppskattas de indikerade respektive
antagna mineraltillgångarna till 7,0 Mton med 38,5 % järn respektive 85,9 Mton
med 38,4 % järn; se vidare tabellen nedan. Då ytterligare kärnborrning inte
utförts i Håksbergsfältet rapporterades ingen ny uppskattning av
mineraltillgångarna för detta fält. Nordic Iron Ore AB har sedan inledningen av 2013 en avsiktsförklaring med
Oxelösunds Hamn AB för järnmalmsleveranser på upp till 5 Mton per år, vilket
motsvarar förväntad volym när produktion nått full kapacitet mot slutet av
2018. Nordic Iron Ore AB har även tecknat en avsiktsförklaring med Coal and Ore
Trading Limited avseende marknadsföring och leveranser av järnmalmsprodukter på
upp till 600 000 ton per år. Avsiktsförklaringen innebär att intressebolaget nu
planerar att tidigarelägga produktionsstarten i Blötbergsgruvan till andra
halvåret 2014. Den initiala investeringskostnaden beräknas till cirka 165 MSEK
och inledningsvis planeras all produktion att läggas ut på entreprenad. En
tidigarelagd start innebär att bolaget redan nästa år kan komma att producera
och sälja järnmalmskoncentrat vilket skulle bidra till bolagets stegvisa
utveckling och till målsättningen att nå en produktionstakt på 4,4 Mton per år
i slutet av 2018. Då två av bolagets förekomster tidigare varit i produktion
kan existerande infrastruktur och enkla logistiklösningar användas vilket gör
att riskerna i Nordic Iron Ore AB bedöms vara lägre än i andra bolag med
jämförbara projekt. Nordic Iron Ore AB kommer att kunna producera en
premiumprodukt med hög järnhalt. Genom att utnyttja existerande installationer
kan investeringskostnaderna och riskerna minimeras. Rationell drift innebär att
produktionskostnaderna blir mycket konkurrenskraftiga. En viktig milstolpe i
projektutvecklingen passerades i mitten av 2012 när bolaget hos Mark- och
miljödomstolen i Nacka ansökte om miljötillstånd för den planerade gruvdriften
i Blötberget och Håksberg. Miljödom väntas under senare delen av 2013. Tabell. Mineraltillgångar i Nordic Iron Ore AB per den 16 januari 2013.

        Indikerade    Antagna  
--------------------------------------------
       Mton Järnhalt Mton  Järnhalt
--------------------------------------------
Blötberget  29,8   44,5%  10,2   42,9%
--------------------------------------------
Väsman syd*  7,0   38,5%  85,9   38,4%
--------------------------------------------
Håksberg   25,4   36,4%  11,6   36,0%
--------------------------------------------
       62,2   40,3% 107,7   38,6%
--------------------------------------------

*I tabellen redovisade tonnage är uppskattade på basis av kärnborrning. Utifrån
magnetiska mätningar över hela Väsmanfältet har en uppskattning av möjligt
tonnage gjorts av ett oberoende konsultbolag (Fil. Dr. Håkan Mattsson vid
GeoVista AB). Preliminärt uppskattas de magnetitförande mineraliseringarna ha
ett tonnage på 600-650 Mton med i genomsnitt 28-30 % järn. Tonnaget
klassificeras för närvarande som ”exploration target” enligt den kanadensiska
standarden NI 43-101. Uppskattningen är gjord enbart utifrån magnetiska data
och är till sin natur osäker. Det är därför inte säkert att det uppskattade
tonnaget, eller ens delar av det som inte ingår i den efter borrningen
klassificerade tonnaget, genom fortsatta undersökningar kan uppgraderas till
mineraltillgångar enligt den kanadensiska standarden eller JORC-koden. För ytterligare information kontakta:
Per Storm, VD, Kopparberg Mineral AB, Tfn: 070 – 594 90 24,
per.storm@kopparbergmineral.se.

Kopparberg Mineral AB är ett mineralprospekteringsbolag. Bolagets långsiktiga
strategiska målsättning är att skapa ett betydande mineralbolag genom
investeringar i prospektering. Kopparberg Mineral har totalt 19
undersökningstillstånd om cirka 10 200 hektar, en bearbetningskoncession om 11
hektar och äger 20,61 % i intressebolaget Nordic Iron Ore AB samt 50 % i
intressebolaget Norrliden Mining AB. 

Erik Penser Bankaktiebolag är Certified Advisor till Kopparberg Mineral AB.