Kopparberg Mineral genomför nyemission om cirka 11,8 miljoner kronor

Styrelsen för Kopparberg Mineral AB ("Kopparberg Mineral" eller "Bolaget") har beslutat att genomföra en nyemission om cirka 11,8 MSEK med företrädesrätt för Bolagets aktieägare. Emissionen genomförs inom ramen för det bemyndigande som styrelsen fick på bolagsstämman den 16 maj 2013.

Erbjudandet innefattar teckning av aktier i Kopparberg Mineral AB samt inköpsrätter avseende delar av Kopparberg Minerals aktieinnehav i intressebolaget Nordic Iron Ore AB.

Nyemissionen genomförs i syfte att möjliggöra fortsatta prospekteringsaktiviteter, närmast fortsatt utveckling av mineraltillgångarna i Bergslagen, utveckling av Norrliden Mining AB samt stödja utvecklingen av Nordic Iron Ore AB. Nyemissionen ska också säkra löpande drift av Bolaget.

Ett garantikonsortium har, jämte lämnade teckningsförbindelser, förbundit sig att teckna aktier i nyemissionen upp till 72,4% av emissionsbeloppet, motsvarande cirka 8,5 MSEK.

Teckningskursen innebär en rabatt om cirka 58% jämfört med volymviktad genomsnittlig betalkurs för de tio senaste handelsdagarna före styrelsebeslutet om emissionen.

Vid eventuell överteckning av erbjudandet kan styrelsen besluta om en övertilldelning av aktier upp till ett värde av cirka 3 MSEK.

Kopparberg Mineral AB:s VD, Per Storm, kommenterar:

– Gruvindustrin har haft en tuff period under det senaste året. Nu ser vi dock att efterfrågan vänder uppåt liksom metallpriserna. Våra projekt har de facto betydande potential, som genom den nu förestående kapitalanskaffningen kan lyftas och skapa ökade värden för aktieägarna. För det första är mineraltillgångarna i Bergslagen omfattande och en positiv lösning av Håkansbodakoncessionen kommer att öka Bolagets attraktivitet. För det andra kan vårt hälftenägda bolag Norrliden Mining AB, med fyndigheterna i Norra Norrliden och det utvecklingsbara EVA-projektet, relativt snabbt börja generera kassaflöden när vi väljer att accelerera takten mot gruvstart. Sist men inte minst har vi vårt intressebolag Nordic Iron Ore AB som passerat viktiga milstolpar det senaste året och har goda möjligheter att bli en medelstor järnmalmaktör ur ett internationellt perspektiv. Redan inom ett till två år planeras en återstart av gruvan i Blötberget innebärande påbörjade leveranser och initiala intäkter. Sammanfattningsvis är vi inom Kopparberg Mineral AB övertygade om att vi sitter på tre mycket spännande projekt. Idag har den långsiktige investeraren en unik möjlighet att bidra till att bygga nästa framgångsrika svenska gruvföretag.

BAKGRUND OCH MOTIV
Kopparberg Mineral AB är ett prospekteringsbolag med egen projektverksamhet samt aktivt ägande i intressebolag som Bolaget har grundat. Bolagets huvudfokus är i dagsläget prospektering i Bergslagen samt i Skelleftefältet inom ramen för Norrliden Mining AB.

Koncernens intressebolag består av Norrliden Mining AB (ägarandel 50%) och Nordic Iron Ore AB (ägarandel 19,25%). Norrliden Mining AB har undersökningstillstånd och bearbetningskoncessioner i Skelleftefältet och kan komma att bli en betydande kassagenererande verksamhet om de fortsatta undersökningarna medger gruvstart. Nordic Iron Ore AB (NIO) är ett järnmalmsbolag med betydande förekomster i Bergslagen. NIO:s primära målsättning är att 2014 återuppta gruvdriften i Blötbergsgruvan och därefter utveckla Väsmanfyndigheten och Håksbergsfältet. Nordic Iron Ore AB påvisade under inledning av året kraftigt utökade järnmalmstillgångar som etablerar bolaget som en potentiell järnmalmsproducent av internationell klass.

Kopparberg Mineral avser att genom egen prospektering, köp eller joint ventures successivt utöka projektportföljen med avsikt att driva projekten till aktiva gruvor och på så sätt skapa mervärden för aktieägarna.

Nyemissionen ska framför allt användas till att utveckla mineraltillgångarna i Bergslagen genom borrprogram och övriga prospekteringsaktiviteter, säkra utvecklingen i Norrliden Mining AB samt stödja utvecklingen inom Nordic Iron Ore AB. Därutöver säkras löpande drift av Bolaget. Givet att den fortsatta utvecklingen i de satsningar som ligger framför Bolaget faller väl ut kan Kopparberg Mineral inom tre till fem år komma att ha del i tre gruvprojekt: Bergslagen/Håkansboda, Nordic Iron Ore AB och Norrliden Mining AB.

Emissionsvillkor
Styrelsen för Kopparberg Mineral AB har beslutat att genomföra en nyemission om cirka 11,8 MSEK med företrädesrätt för Bolagets aktieägare. Emissionen genomförs inom ramen för det bemyndigande som styrelsen fick på bolagsstämman den 16 maj 2013.

Erbjudandet innefattar teckning av aktier i Kopparberg Mineral AB samt inköpsrätter avseende Kopparberg Mineral AB:s delar av aktieinnehav i intressebolaget Nordic Iron Ore AB.

Teckning av aktier med företrädesrätt ska ske genom kontant betalning under tiden från och med den 11 oktober 2013 till och med den 25 oktober 2013. Styrelsen ska äga rätt att förlänga tecknings- och betalningstiden. Teckning av aktier utan företrädesrätt ska ske genom teckning på teckningslista under samma period.

Erbjudandet avser en företrädesemission där nuvarande ägare erhåller rätter att teckna i proportion till nuvarande aktieinnehav. Större teckning än befintliga teckningsrätter medger möjliggörs genom subsidiär teckning. Teckning utan företräde är också möjlig. Ett övertilldelningsutrymme upp till cirka 3 MSEK (cirka 5 000 000 aktier) kan komma att beslutas vid eventuell överteckning av erbjudandet.

Villkor för teckning med företrädesrätt: varje tre (3) befintliga aktier, oavsett aktieslag, berättigar till teckning av fem (5) nya aktier av serie B. Emissionskurs: 0,60 kronor per aktie. Varje befintlig aktie ger härvid fem (5) teckningsrätter. Det krävs tre (3) teckningsrätter för att förvärva en (1) ny aktie.

Därutöver erhåller aktieägare i Kopparberg Mineral AB för varje aktie, oavsett aktieslag, fem (5) inköpsrätter på av Kopparberg Mineral AB innehavda aktier i Nordic Iron Ore AB (NIO).

Inköpsrätt NIO (IR1): Varje fullt trehundratal (300-tal) inköpsrätter ger innehavaren rätt att förvärva en (1) aktie i Nordic Iron Ore AB för 10 kr per aktie under perioden 11 oktober 2013 – 25 oktober 2013. Kopparberg Mineral AB avser att verka för att handel i inköpsrätterna (NIO) sker parallellt med handel i teckningsrätterna (KMAB).

Preliminär tidplan
Avstämningsdag: 8 oktober 2013
Sista dag för handel inkl. rätter: 3 oktober 2013
Teckningstid (TR) / utnyttjandetid (IR): 11 oktober – 25 oktober 2013
Handel med rätter (TR och IR): 11 oktober – 22 oktober 2013
Beräknat datum för offentliggörande av utfall: 30 oktober 2013

EMISSIONSGARANTI OCH ÖVERTILLDELNING
Ett garantikonsortium har, jämte lämnade teckningsförbindelser, förbundit sig att teckna aktier i nyemissionen upp till cirka 72,4% av emissionsbeloppet, motsvarande cirka 8,5 MSEK, för det fall att nyemissionen inte tecknas upp till denna nivå med och utan företrädesrätt.

Därutöver kan ett övertilldelningsutrymme upp till cirka 3 MSEK (cirka 5 000 000 aktier) komma att beslutas vid eventuell överteckning av erbjudandet.

FINANSIELL RÅDGIVARE
G&W Fondkommission är finansiell rådgivare till Kopparberg Mineral AB i samband med nyemissionen. Aktieinvest är emissionsinstitut i erbjudandet.

2013-09-26

För ytterligare information kontakta:
Per Storm, VD, Kopparberg Mineral AB, Tfn: 070 – 594 90 24, per.storm@kopparbergmineral.se.

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Kopparberg Mineral Pressrelease 2013-09-26.pdf

Om Kopparberg Mineral
Kopparberg Mineral AB är ett mineralprospekteringsbolag. Bolagets långsiktiga strategiska målsättning är att skapa ett betydande mineralbolag genom investeringar i prospektering. Kopparberg Mineral har totalt 14 undersökningstillstånd om cirka 4 500 hektar, en bearbetningskoncession om 11 hektar och äger 19,25% i intressebolaget Nordic Iron Ore AB samt 50% i intressebolaget Norrliden Mining AB.

Erik Penser Bankaktiebolag är Certified Advisor till Kopparberg Mineral AB.