Kopparberg Mineral genomför ytterligare kärnborrning i Håkansbodafältet

Det positiva resultatet från tidigare kärnborrningskampanj gör att Kopparberg Mineral AB nu inleder kompletterande borrningar i Håkansbodafältet i Lindesbergs kommun. Borrprogrammet, som omfattar totalt 7.000 meter, kommer att pågå under vintern och våren 2013.

Programmet avser i första hand att utöka den existerande mineraltillgången samt i andra hand att uppgradera de delar av denna som klassificerats som "antagna". Efter att borrprogrammet genomförts kommer en ny uppskattning och klassificering av mineraltillgångarna att genomföras.

Bolaget har engagerat Olstam Borrteknik AB i Örebro som borrentreprenör och borrprogrammet skall vara genomfört under våren 2013.

Håkansbodafältet, ett av Bolagets högst prioriterade projekt, ligger drygt 20 km norr om Lindesberg. Det har en lång historik med gruvor som varit i drift under flera kortare och längre perioder ända sedan 1400-talet. Förutom Håkansbodagruvan finns i samma 2,6 km långa stråk ett flertal likartade mineraliseringar vilka tidigare bland annat brutits i Värdegruvan, Gårdsgruvan och Eriksgruvan (alla inom Kopparberg Minerals undersökningstillstånd). Baserat på då tillgängliga resultat och antagandet att mineraliseringen fortsatte ner till 400 meters djup bedömde Gränges International Mining i mitten av 1970-talet att potentialen i gruvområdet kunde uppgå till 3,5 Mton med cirka 1 % koppar. För närvarande uppskattas de indikerade mineraltillgångarna till 629 Kton med 1,4 % koppar, 14,3 g/ton silver och 0,4 g/ton guld samt de antagna mineraltillgångarna till 1 485 Kton med 1,5 % koppar, 11,3 g/ton silver och 0,3 g/ton guld.

Mineraliseringen i Håkansboda utgörs dels av en upp till 20 meter mäktig impregnation av huvudsakligen kopparkis, koboltglans och järnsulfider i karbonatsten dels av i denna uppträdande, upp till åtta meter mäktiga, kompakta zoner med en komplex mineralsammansättning karakteriserad av element som koppar, kobolt, bly, arsenik, antimon, vismut, silver och guld. Den mineraliserade zonen har genom hällobservationer, gruvbrytning och kärnborrhål kunnat följas cirka 900 meter i strykningsriktningen och ner till ett djup av cirka 600 meter.

– Vi är glada över att vara igång med det planerade borrprogrammet som finansierats via höstens emission. Vi är övertygade om att programmet kommer att väsentligt öka mineraltillgången och realisera den potential i området som flera tidigare aktörer pekat på, säger Kopparberg Mineral AB:s VD Per Storm i en kommentar.

2012-12-17

För ytterligare information kontakta:
Per Storm, VD, Kopparberg Mineral AB, Tfn: 070 – 594 90 24, per.storm@kopparbergmineral.se.

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Kopparberg Mineral Pressrelease 2012-12-17.pdf – http://www.bequoted.com/beQPress/download.asp?Id=9091

Om Kopparberg Mineral
Kopparberg Mineral AB är ett mineralprospekteringsbolag. Bolagets långsiktiga strategiska målsättning är att skapa ett betydande mineralbolag genom investeringar i prospektering. Kopparberg Mineral har totalt 21 undersökningstillstånd om cirka 9 600 hektar, en bearbetningskoncession om 11 hektar och äger 20,24 % i intressebolaget Nordic Iron Ore AB samt 50 % i intressebolaget Norrliden Mining AB.

Erik Penser Bankaktiebolag är Certified Advisor till Kopparberg Mineral AB.