Kopparberg Mineral inleder ett större kärnborrningsprogram i Håkansbodafältet.

Kopparberg Mineral AB (publ)
Pressmeddelande

Kopparberg Mineral inleder ett större kärnborrningsprogram i Håkansbodafältet.

Kopparberg Mineral har inlett ett större prospekteringsprogram inom
Håkansbodafältet i Lindesbergs kommun omfattande i första hand åtta kärnborrhål
om totalt 3 000 meter. 

Programmet avser att komplettera den redan befintliga och omfattande
prospekteringsdatabasen som finns från tidigare kärnborrningsprogram inom
fältet och om möjligt utöka det mineraliserade tonnaget samt ge underlag för
att sammanställa en mineraltillgångsberäkning enligt NI 43-101. 

Bolaget har engagerat Styrud Artic AB som borrentreprenör och borrprogrammet
skall vara genomfört under sommaren. 

Håkansbodafältet, ett av Bolagets högst prioriterade projekt, ligger drygt 20
km norr om Lindesberg. Det har en lång historik med gruvor som har varit i
drift under flera kortare och längre perioder ända sedan 1400-talet. Förutom
Håkansbodagruvan finns i samma 2,6 km långa stråk ett flertal likartade
mineraliseringar vilka bland annat brutits i Värdegruvan, Gårdsgruvan och
Eriksgruvan (alla inom Kopparberg Minerals undersökningstillstånd). 

Mineraliseringen i Håkansboda utgörs dels av en upp till 20 meter mäktig
impregnation av huvudsakligen kopparkis, koboltglans och järnsulfider i
karbonatsten dels av i denna uppträdande, upp till åtta meter mäktiga, kompakta
zoner med en komplex mineralsammansättning karakteriserad av element som bly,
arsenik, antimon, koppar, vismut, silver och guld. Den mineraliserade zonen har
genom hällobservationer, gruvbrytning och kärnborrhål kunnat följas cirka 900
meter i strykningsriktningen och ner till ett djup av cirka 600 meter. 

Efter att ha genomfört en omfattande borrningskampanj från markytan gjorde
Gränges International 1976 en översiktlig beräkning av mineraltillgångarna*
från dagen ner till 200 meters djup. Denna slutade på 820 Kton med 1,4 %
koppar. En extrapolering av mineraliseringen mot djupet visade att den möjliga
potentialen till 400 meters djup kunde uppgå till 3,5 Mton med över 1,0 %
koppar. 

Mellan 1978 och 1981 drev SSAB på cirka 250 meters nivån (motsvarar cirka 190
meter under markytan i Håkansboda) en 1,4 km lång ort till Håkansboda från den
mellan Stråssa och Blanka gruvor gående tunneln. Gruvan tömdes på vatten och de
mineraliserade zonerna följdes med orter och rum samtidigt som ett omfattande
kärnborrningsprogram genomfördes. Den mineraliserade arean som blottlades på
250 meters nivån beräknades till 1 090 m2. Baserat på resultaten från dessa
undersökningar gjorde SSAB 1981 en beräkning av mineralresurserna* från 255
meters nivån upp till botten av de utbrutna rummen. Denna slutade på 270 Kton
med 1,9 % koppar, 0,07 % kobolt, 0,05 % antimon, 0,02 % vismut, 21 g/t silver
och 0,5 g/t guld. 

En av AB Statsgruvor 1982 gjord ”malmberäkning”, i vilken en ”cut-off” på 1,0 %
koppar användes och en gråbergsinblandning på 15 % antogs, resulterade i 396
Kton med 1,4 % koppar, 13 g/t silver och 0,3 g/t guld. Beräkningen* inkluderar
mineralisering från 277 meters nivån upp till de utbrutna rummen. 

Under 1982 genomförde MinPro i Stråssa en serie anrikningstester med
mineraliserat material från Håkansboda. Dessa visade ett utbyte för koppar på
94 %, 75 % för silver samt 40 % för guld. Även om dessa tester utfördes för
många år sedan ger de en indikation på vilka utbyten som kan erhållas vid en
eventuell framtida malmbehandling. 

Cirka 50 - 80 meter väster om Håkansbodafältet finns ett stråk med
"skarnjärnmalmer" vilka ofta innehåller sulfidmineral som blyglans, zinkblände
och svavelkis. Detta har via ett flertal gruvor och skärpningar kunnat följas
en sträcka av 2,1 km. Mineraliseringstypen är intressant då den förutom bly och
zink håller höga silverhalter. *Beräkningen av mineralresurserna är historisk och följer ej den kanadensiska
standarden NI 43-101. För ytterligare information kontakta:

Harald Meinhardt, tf VD
Tfn: 070-299 69 68
E-post: harald.meinhardt@kopparbergmineral.se
Kopparberg Mineral AB är ett mineralprospekteringsbolag. Bolagets långsiktiga
strategiska målsättning är att skapa ett betydande mineralbolag genom
investeringar i prospektering. Kopparberg Mineral har totalt 47
undersökningstillstånd om cirka 30 000 hektar och är en stor ägare i Nordic
Iron Ore AB.