Kopparberg Mineral söker rättsprövning i Håkansbodaärendet

Kopparberg Mineral AB (publ)
Pressmeddelande

Kopparberg Mineral söker rättsprövning i Håkansbodaärendet

Kopparberg Mineral har ansökt om rättsprövning hos Högsta Förvaltningsdomstolen
avseende hanteringen av Bolagets ansökan om bearbetningskoncession för
Håkansboda. Bolagets inställning är att Regeringen baserade sitt avslag av
Bolagets överklagande av Bergsstatens beslut på material som ej varit föremål
för prövning i lägre instans och därigenom bröt mot instansordningsprincipen.
Genom Regeringens hantering av Bolagets överklagande berövades Kopparberg
Mineral möjligheten att få detta material och betydelsen därav – främst
geologiska modeller – prövat i två instanser. Då Regeringen inte berör frågan
om skyddszon i sitt beslut styrker det Bolagets uppfattning att skyddszonen i
sig inte utgör något hinder mot bearbetningskoncession och att Bergsstatens
tillämpning av bestämmelserna strider mot minerallagen. För ytterligare information kontakta:
Per Storm, VD, Kopparberg Mineral AB, Tfn: 070 – 594 90 24,
per.storm@kopparbergmineral.se.

Kopparberg Mineral AB är ett mineralprospekteringsbolag. Bolagets långsiktiga
strategiska målsättning är att skapa ett betydande mineralbolag genom
investeringar i prospektering. Kopparberg Mineral har totalt tolv
undersökningstillstånd om cirka 3 500 hektar, en bearbetningskoncession om 11
hektar och äger cirka 18,6 % i intressebolaget Nordic Iron Ore AB samt 50 % i
intressebolaget Norrliden Mining AB. 

G&W Fondkommission är Certified Adviser till Kopparberg Mineral AB.